ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54
วันที่ 29/03/2013   08:01:26

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
05301 11/55 วานิช 2 บจก.ยูเอ็น โฮลด์ดิ้ง นายสุวิชาญ โตวัฒนา
05302 63/55 ป้ายอนุสรณ์สถาน นายเกษชนก สุทธิพันธ์ นายวิเชียร ซุนฮิม
05303 46/55 อาคารภัทร่เพรส บจก.ทรัพย์บุญมา หจก.เอสซีซีวาย
05304 23/55 ป้ายหจก.ศรีเจริญภัณฑ์ บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05305 8/55 ป้ายCALTEX  และ HAVOLINE บจก.รวยเป๋าตุง ปิโตรเลียม บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05306 34/55 ป้ายกรมสวัสดิการทหารอากาศ 2 บมจ.ปตท. บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05307 988/55 ภูหลวงแมนชั่น บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
05308 931/55 เอ แอนด์ บี แมนชั่น บจก.เอ แอนด์ บี แมนชั่น บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
05309 930/55 อาคารเหรียญทองแมนชั่น(อาคาร 1) บจก.เหรียญทองแมนชั่น(2002) บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05310 952/55 ไอพีดี แพคเกจจิ้ง บจก.ไอพีดี แพคเกจจิ้ง บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05311 996/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05312 979/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05313 969/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05314 959/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05315 994/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05316 976/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05317 974/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05318 968/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05319 962/55 ป้ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05320 911/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05321 900/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05322 916/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05323 903/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05324 907/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05325 918/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05326 902/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05327 912/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05328 906/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05329 920/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05330 919/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05331 905/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05332 904/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บจก.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05333 285/55 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
05334 823/55 ป้ายโฆษณา หจก.ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05335 297/55 ดิโอลด์สยาม พลาซ่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05336 403/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บจก.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
05337 407/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บจก.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
05338 814/55 อาคารชุดบ้านสุโขทัย บจก.เชิงทะเล นางสาววิชชยา วิริยะผล
05339 867/55 ป้ายง้วนไดนาโม 3K   SHOP บจก.ผลิตภัณฑ์ 3 เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
05340 1092/55 นิติฯเดอะไฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ นิติฯเดอะไฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
05341 857/55 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง(มอลล์ 2) บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป นางสาวสุรีย์ ประเสริฐสุด
05342 837/55 เดอะคริสตัล บจก.เกียรติสหมิตร บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
05343 445/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บจก.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
05344 428/55 ป้ายเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ บจก.เอสโซ่(ประเทศไทย) บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
05345 1084/55 ป้ายNissan นายนิเวช นายพรชัย ลักขณาพินิจ
05346 813/55 อาคารชุดบ้านสุโขทัย บจก.เชิงทะเล นางสาววิชชยา วิริยะผล
05347 843/55 บ้านเอราวัณ 402 บ้านเอราวัณ 402 นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
05348 1033/55 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05349 1006/55 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
05350 1019/55 อาคารศูนย์เก็บเอกสารดอนเมืองในเครือธนาคารกรุงเทพฯ บจก.ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
05351 1037/55 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05352 1034/55 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05353 1038/55 ป้าย(?) บจก.96 แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05354 1016/55 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า บจก.ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน) บจก.วอรันเทค
05355 817/55 อาคารชุดบ้านสุโขทัย บจก.เชิงทะเล นางสาววิชชยา วิริยะผล
05356 359/55 นิติฯพิบูลย์ คอนโดทาวน์(อาคาร 1) นิติฯพิบูลย์ คอนโดทาวน์(อาคาร 1) บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
05357 281/55 อมรพันธุ์ อาคาร 8 นิติฯอมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์ 8 นายสรัลธร พงษ์พิทักษ์
05358 812/55 อาคารชุดบ้านสุโขทัย บจก.เชิงทะเล นางสาววิชชยา วิริยะผล
05359 726/54 ป้าย(?) บจก.สยามออโต้ ซาลอน (สำนักงานใหญ่) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
05360 716/54 ป้าย(?) นายเภา โนเรืองรัมย์ นายยงยศ โรจชะยะ
05361 718/54 ป้าย(?) บจก.ส.ธนามีเดีย นายสหวัชร์ เฮงพูลธนา
05362 738/54 ป้าย(?) บจก.โตโยต้า ซัมมิท (รัชดาภิเษก) นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
05363 1183/54 ป้ายCOCKPIT บจก.บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) นายกฤษณ์ แดงสว่าง
05364 1199/54 เกียรติพงษ์แมนชั่น นายสมชาย เผ่าเกียรติพงศ์ นายสรรพศิลป์ มั่นปาน
05365 1177/54 ป้าย(?) นางชนิสรา ทองสำโรง นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05366 114/54 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ บจก.โรงแรมบางกอกคลาสสิค บจก.เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์
05367 844/54 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ บจก.วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล นายสมยศ กอสง่าลักษณ์
05368 720/54 ป้าย(?) บจก.ส.ธนามีเดีย นายสหวัชร์ เฮงพูลธนา
05369 727/54 ป้าย(?) บจก.โตโยต้า ลิบรา นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
05370 1166/54 ป้าย(?) นายศุภกฤต วิวรณ์ธรรมกุล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05371 1169/54 ป้าย(?) นายศุภกฤต วิวรณ์ธรรมกุล นาวาอากาศโทปรีดา งามเจริญ
05372 691/54 ป้าย(?) นายณัฏฐ์นวัต วิกรมฉัตรคุปต์ นายสงกรานต์ เม่นทอง
05373 758/54 ป้าย(?) บจก.โตโยต้า บัสส์ (เกษตร-นวมินทร์) นายกิตติพงศ์ ขุททะกะพันธ์
05374 1190/54 เดอะเลกาซี วิภาวดี นิติฯเดอะเลกาซี วิภาวดี บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์
05375 1160/54 สิริสินแมนชั่น นิติฯสิริสินแมนชั่น บจก.บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006)
05376 612/54 บ้านวิภาวี บจก.แฟร์วิว (โดยนายสุพร เตชานุรักษ์) บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง
05377 719/54 ป้าย(?) บจก.ส.ธนามีเดีย นายสหวัชร์ เฮงพูลธนา
05378 628/54 ป้ายโฆษณา หจก.ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05379 627/54 ป้ายโฆษณา หจก.ลอสดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง นายอิทธิกร บุญเฉลียว
05380 584/54 ป้ายTOYOTA สาขางามวงศ์วาน บจก.โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
05381 582/54 ป้าย(?) บจก.ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขารามอินทรา) นายชูชัย จันทร์อำภากุล
05382 520/54 ป้ายมิชลิน บจก.ออโต้ ทรีท บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
05383 501/54 ป้ายHIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
05384 500/54 ป้ายHIGH WAY SIGN บางจาก บมจ.บางจากปิโตรเลียม บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์
05385 1189/54 บจก.ซาเรี่ยน บจก.ซาเรี่ยน นายธนิสร จิตประกอบ
05386 1102/54 ยูเนี่ยน มอลล์ บบจก.สยามจตุจักร บจก.ยูที อินสเปคเตอร์
05387 594/54 ป้าย(?) บจก.เอสทีเอ บิลบอร์ด(1994) นายฮาซันกาแมล สัญญา
05388 926/55 สนญ.บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง บจก.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ
05389 1128/55 เบญจจินดา บจก.ไพรเวท พรอพเพอร์ตี้ พลเอก ดำรงค์ ศรีประเสริฐ
05390 1121/55 ไนซ์พาเลช หจก.ธีราสถิตย์ นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
05391 732/55 ป้ายโฆษณากระเบื้องลีลา,ดราเกส บมจ.สหโมเสดอุตสาหกรรม บจก.พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
05392 842/55 บ้านเอราวัณ 401 บ้านเอราวัณ 401  
05393 987/55 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ(มอลล์ 8) บจก.เดอะมอลล์บางกะปิคอมเพล็กซ์ นางสาวสุรีย์ ประเสริฐสุด
05394 784/55 อาคารจอกรถ บจก.โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ บจก.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม
05395 917/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์  
05396 278/55 ที่ เอส ที ทาวเวอร์ บจก.ดีแนล บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
05397 901/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บบจ.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05398 921/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บบจ.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05399 914/55 ป้ายตราสินค้าคาลเท็กซ์ บบจ.เชฟรอน(ไทย) บจก.ซี โอ ยู
05400 998/55 ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารพานิชย์ จำกัด(มหาชน) บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th