ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 article
วันที่ 25/02/2013   20:58:55

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01701 จ/0360 อวยชัย แมนชั่น บจก.อวยชัย วรรณา นายสงกรานต์ เม่นทอง
01702 จ/0361 อโศกคอร์ต หจก.อโศกคอร์ต นายสงกรานต์ เม่นทอง
01703 จ/0362 อวยชัย แมนชั่น บจก.อวยชัย วรรณา นายสงกรานต์ เม่นทอง
01704 จ/0363 สุชัญญาเพลส บจก.ดิว แอนด์ เดียร์ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01705 จ/0364 อยู่สบายอพาร์ทเมนท์ นางสุปิยา แสงหิรัญ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01706 จ/0365 ร.พ.นวมินทร์ 9 บจก.มีนบุรีการแพทย์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
01707 จ/0366 ร.พ.นวมินทร์ 9 บจก.มีนบุรีการแพทย์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
01708 จ/0367 อาคารคอนโดเกษมสุวรรณ 7 อาคารคอนโดเกษมสุวรรณ 7 บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
01709 จ/0368 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 บจก.มีนบุรีการแพทย์ บจก.มัลทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชั่น
01710 จ/0369 พีเอ็มแมนชั่น 1 บจก.ยิ่งเจริญ อพาร์ทเม้นท์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01711 จ/0370 พีเอ็มแมนชั่น 2 บจก.ยิ่งเจริญ อพาร์ทเม้นท์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01712 จ/0371 เลขที่ 9 หอพักสตรี นางเรณู กลลดาเรืองไกร นายสาโรช สอนน้อย
01713 จ/0372 เลิศกมล 2 หจก.เลิศกมล (1992) นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01714 จ/0373 เลิศกมล 1 หจก.เลิศกมล (1992) นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01715 จ/0374 อาคารนวล น.ส.พรทิพย์ ศิริโชติ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01716 จ/0375 อาคาร เอกชัยอพาร์ทเมนท์ บจก.เอกเกษมสุข บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01717 จ/0376 อาคาร เอกมัยอพาร์ทเมนท์ บจก.เอกฤกษ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01718 จ/0377 อาคารเอกฤกษ์อพาร์ทเมนท์ บจก.เอกฤกษ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01719 จ/0378  อาคาร YOUR SPACE APARTMENT นายเปรมชัย เตชะมงคลาภิวัฒน์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01720 จ/0379 บจก.ยุทธนา แมนชั่น นายยุทธนา วิภาสวัสดิ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01721 จ/0380 พงศ์ ทาวเวอร์ อพาร์ทเมนท์ บจก.เค.บี.เคหะกิจ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01722 จ/0381 บจก.โชคทวี แมนชั่น นายวีระพงษ์ ธรรมจรัสวงศ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01723 จ/0382 มายด์ แมนชั่น  มายด์ แมนชั่น  บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01724 จ/0383 สิริมา  แมนชั่น นางสาวศิรินธร กิตติศรีไสว  บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01725 จ/0384 บจก.ชินโรจน์ นายสุรชัย วิชินโรจน์จรัล บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01726 จ/0385 อาคารชุด สุวรรณภูมิคอนโดมิเนียม นายยุทธนา เหลืองสอาดตา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01727 จ/0386 บจก.หัวหมากก่อสร้าง นายพัศพงศ์ ธนพงศ์รพี และ นายประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาติ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01728 จ/0387 BR คอนโด อาคาร1 นางสาวสิริลักษณ์ รอดรักษ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01729 จ/0388 บจก.หัวหมากก่อสร้าง นายพัศพงศ์ ธนพงศ์รพี และ นายประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาติ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01730 จ/0389 บีอาร์ คอนโด 2 นางสาวพิศมัย จูมนา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01731 จ/0390 อาคาร JAZZOTEL บจก.พูลวรลักษณ์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01732 จ/0391 เกศสยาม อพาร์ทเมนต์ นายประเวศ นพวิชัย บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01733 จ/0392 ไดมอนด์อพาร์ทเมนท์ หจก.อพาร์ไดมอนด์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01734 จ/0393 เอกรัตน์อพาร์ทเมนท์ หจก.อพาร์เอก บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01735 จ/0394 เอลเพรสซิเด้นเต้ นาย ปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01736 จ/0395 รัชดา 17 เพลส บจก.พงศ์กิจพัฒนา (2005) บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01737 จ/0396 พงศ์อพาร์ทเมนท์ บจก.พงศ์กิจพัฒนา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01738 จ/0397 สุรีย์สิริ นายสุริยา สิริวรวิทย์ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01739 จ/0398 อาคารชุด สุวรรณภูมิคอนโดมิเนียม นายยุทธนา เหลืองสอาดตา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01740 จ/0399 ภรภัทร อพาร์ทเมนท์ นายสุพจน์ เมฆารักษ์ภิญโญ บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01741 จ/0400 อาคารชุด สุวรรณภูมิคอนโดมิเนียม  นายยุทธนา เหลืองสอาดตา บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01742 จ/0401 อินทราคอนโดวิลล์ อาคาร4 นิติฯอินทราคอนโดวิลล์ อาคาร 4 นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01743 จ/0402 บ้านทองทิพย์ คอนโดเทล นิติฯบ้านทองทิพย์ คอนโดเทล นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01744 จ/0403 เอส.เอ็น.ริเวอร์ แมนชั่น นายเสริมศักดิ์ อนุตรโชติกุล นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01745 จ/0404 สิปปกร อพาร์ทเมนท์ นายบุญชัย เชิงวิวัฒน์กิจ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01746 จ/0405 วรนุชพิมล อพาร์ทเม้นท์ นายไพบูลย์ มิตรเรืองศิลป์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01747 จ/0406 ยุคลรัตน์ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ นิติฯ ยุคลรัตน์ คอนโดมิเนียม นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01748 จ/0407 หอพักชายราชพฤกษ์ อาคารA บจก.สมบูรณ์ วงศ์วุไร อพาร์ตเมนท์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01749 จ/0408 ยุคลรัตน์ คอนโดมิเนียม อาคาร บี นิติฯ ยุคลรัตน์ คอนโดมิเนียม นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01750 จ/0409 หอพักชายราชพฤกษ์ อาคาร B บจก.สมบูรณ์ วงศ์วุไร อพาร์ตเมนท์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01751 จ/0410 อาคารชุดรัชดา - ชวนชม แมนชั่น บจก.รัชดา - สัมพันธ์ ทาวเวอร์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01752 จ/0411 อาคารชุดรัชดา - ชวนชม แมนชั่น บจก.รัชดา - สัมพันธ์ ทาวเวอร์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01753 จ/0412 อาคารชุดรัชดา - ชวนชม แมนชั่น บจก.รัชดา - สัมพันธ์ ทาวเวอร์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01754 จ/0413 อาคารชุดรัชดา - ชวนชม แมนชั่น บจก.รัชดา - สัมพันธ์ ทาวเวอร์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01755 จ/0414 อาคารชุดรัชดา - ชวนชม แมนชั่น บจก.รัชดา - สัมพันธ์ ทาวเวอร์  นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01756 จ/0415 A.N.A APARTMENT ( อาคารA) บจก.เอ.เอ็น.เอ.อพาร์ตเม้นต์  นางสาวจิตบุญ เหล่ามานิต
01757 จ/0416 A.N.A APARTMENT ( อาคารB) บจก.เอ.เอ็น.เอ.อพาร์ตเม้นต์  นางสาวจิตบุญ เหล่ามานิต
01758 จ/0417 A.N.A APARTMENT ( อาคารC) บจก.เอ.เอ็น.เอ.อพาร์ตเม้นต์  นางสาวจิตบุญ เหล่ามานิต
01759 จ/0418 A.N.A APARTMENT ( อาคารD) บจก.เอ.เอ็น.เอ.อพาร์ตเม้นต์  นางสาวจิตบุญ เหล่ามานิต
01760 จ/0419 71 เพลส บจก.ปริมเปรมปราณ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01761 จ/0420 ชลัทกร นางกรปวีณ์ น้ารัตนะ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01762 จ/0421 รอแยลคอร์ท บจก.อี เอส เอส ซี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01763 จ/0422 นครินทร์แมนชั่น บจก.นครินทร์แมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01764 จ/0423 พี.เอส.อาร์ (2001) อพาร์ทเม้นท์ หจก.พี.เอส.อาร์(2001) อพาร์ทเม้นท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01765 จ/0424 พีระอพาร์ทเม้นท์ บจก.พีระแอนด์คอมพาเนี่ยน นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01766 จ/0425 ที.วาย.คอร์ท บจก.ที.วาย โฮลดิ้ง นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01767 จ/0426 สามทองแมนชั่น หจก.สามทอง นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01768 จ/0427 โชคอนันต์เฮ้าส์ บจก.โชคชัยแมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01769 จ/0428 พุ่มศิริอพาร์ทเม้นท์ หจก.พุ่มศิริ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01770 จ/0429 หอพักสตรีประเทืองสุข เด็กหญิงปาริฉัตร การปลื้มจิตต์และพวก นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01771 จ/0430 ปาล์มสปริง บจก.จุฬารัตน์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01772 จ/0431 เมโทรเพลส บจก.คอนเซิร์ฟ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01773 จ/0432 ทิพย์วราคอร์ท บจก.ทิพย์วรา นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01774 จ/0433 เอเซียคอร์ท บจก.เอเซียคอร์ท นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01775 จ/0434 คอนโด OUR 33 ของเรา อาคาร A บจก.เหรียญวานิชย์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01776 จ/0435 คอนโด OUR 33 ของเรา อาคาร B บจก.เหรียญวานิชย์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01777 จ/0436 กิจเจริญอพาร์ทเม้นท์ บจก.กิจเจริญอพาร์ทเม้นท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01778 จ/0437 เย็นวารีแมนชั่น หจก.เย็นวารี นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01779 จ/0438 ยังศิริแมนชั่น บจก.ยังศิริแมนชั่น นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01780 จ/0439 พี.เอส.แอล.เค.เรสซิเด้นท์ บจก.พี.เอส.แอล.เค พัฒนา นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01781 จ/0440 ธนกฤตอพาร์มเม้นท์ หจก.อะห์หมัด นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01782 จ/0441 ประเสริฐอพาร์ทเม้นท์ นายบุญชัย รัตกิจนากร, ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม รัตกิจนากร นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01783 จ/0442 ทองดีอพาร์ทเม้นท์ หจก.ทองบุญนา นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01784 จ/0443 พรเจริญ ST.แมนชั่น นางสาวสมใจ ธรรมางกูร นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01785 จ/0444 ร่วมจิตต์พลาซ่า บจก.ร่วมจิตต์พลาซ่า หจก.เซฟตี้ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนล์
01786 จ/0445 มโนชัย แมนชั่น บจก.มโนชัย แมนชั่น โดยนายเชี่ยวชาญ คลองมงคลกุล, นายณรงชัย คลองมงคลกุล นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01787 จ/0446 ยูแมนชั่น บจก.ยูแมนชั่น โดย นายเหนี่ยว จิวจินดา , นายเชี่ยวชาญ คลองมงคลกุล นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01788 จ/0447 MMK อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอ็มเอ็มเค ดีเวลลอปเม้นท์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01789 จ/0448 เสาวพันธ์ แมนชั่น บจก.เสาวพันธ์ แมนชั่น บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส
01790 จ/0449 โฮมเพลส แมนชั่น บจก.โฮมเพลส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01791 จ/0450 โฮมเพลส แมนชั่น บจก.โฮมเพลส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01792 จ/0451 มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.มโนชัย แมนชั่น  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01793 จ/0452 มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.มโนชัย แมนชั่น  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01794 จ/0453 มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01795 จ/0454 มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์ บจก.มโนรัตน์ อพาร์ทเม้นท์  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01796 จ/0455 พนาสินเพลส อาคาร 1 บจก.พนาสินเรียลเอสเตส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01797 จ/0456 พนาสินเพลส อาคาร 2 บจก.พนาสินเรียลเอสเตส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01798 จ/0457 พนาสินเพลส อาคาร 3 บจก.พนาสินเรียลเอสเตส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01799 จ/0458 พนาสินเพลส อาคาร 4 บจก.พนาสินเรียลเอสเตส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์
01800 จ/0459 อาคาร พนาสินเพลส อาคาร 5 บจก.พนาสินเรียลเอสเตส  นายณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th