ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 article
วันที่ 25/02/2013   21:05:47

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01001 1594/50 บจก.อีสเทิร์นไชน่าแวร์ บจก.อีสเทิร์นไชน่าแวร์ นายวิชัย โมไนยกุล
01002 891/50 YKI (อาคารคลังสินค้า) บจก.ยนตรกิจอุตสาหกรรม นายรัตนะ เม่นหวา
01003 367/50 อาคารร่วมฤดี ศาสตราจารย์อนันต์ กรุแก้ว นายวิโชติ กันภัย
01004 2354/50 ร่วมจิตต์ พลาซ่า นายเชิดศักดิ์ เตชะวิมล นายพีรณัฐ กิตติพีรชล
01005 2267/50 บจก.บางกอกวอล์เปเปอร์ บจก.บางกอกวอล์เปเปอร์ บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์
01006 934/50 อาคารสถานพยาบาลเจตนิน หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์
01007 914/50 บจก.ยนตรกิจมอเตอร์ บจก.ลีนุตพงษ์ นายบรรพรต ตรุษะ
01008 1759/50 บจก.โรงแรมปาร์คนายเลิศ บจก.โรงแรมปาร์คนายเลิศ นายปริญญา โตมี
01009 1506/50 นิติฯลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77(อาคาร 1) นิติฯลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
01010 1135/50 253 อโศก บจก.เจซีเอฟ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01011 2639/50 สยามแมนชั่น สยามแมนชั่น บจก.แอดวานซ์ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส
01012 2369/50 นิติฯพี.อาร์.โฮม 2 นายสุขวิช รังสิตพล บจก.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
01013 2367/50 เกษมสำราญแมนชั่น 2 บจก.เกษมพาณิชย์ นางสาวปราชญดา มณทิพย์
01014 515/50 บจก.ถาวรแทรกเตอร์ แมชชีนเนอรี่ นายชวลิต ทวียนต์ชัย นายสวัสดิ์ ศรีอัษฎาพร
01015 1967/50 อาคารรื่นฤดี คอนโดมิเนียม นิติฯรื่นฤดี คอนโดมิเนียม นายวิโชติ กันภัย
01016 2446/50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ(วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย(อาคารเฉลิมพระเกียรติ) บจก.เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์
01017 1989/50 พลาซ่า แอทธีนี กรุงเทพฯ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01018 1011/50 โรงพยาบาลคามิลเลียน มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย นายวิบูลย์ คงพร้อมสุข
01019 749/50 บจก.สวัสดีแมนชั่น บจก.สวัสดีแมนชั่น บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ
01020 2362/50 เกษมสำราญแมนชั่น 1 บจก.เกษมพาณิชย์ นางสาวปราชญดา มณทิพย์
01021 1652/50 กฤษณ์ไทยแมนชั่น นายเสนีย์ ตัณฑเสถียร นายประกิต มัทยาท
01022 2647/50 อาคารริเวอร์เพลส บจก.เหลือสุข หจก.พี.เอส. แกรนด์ กรุ๊ป
01023 1014/50 เอ็ม เอช ไอ ทาวเวอร์ (M.H.I.TOWER) บจก.เอ็ม.เอช.ไอ ทาวเวอร์ บจก.ภูมิภัณฑ์ ดีเวลล็อปเมนท์
01024 2540/50 อาคารชุดสุขุมวิทเฮ้าส์ นิติบุคคลอาคารชุดสุขุมวิทเฮ้าส์ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01025 2605/50 วิลล่าอัจฉรา บจก.อัจฉราฉวี นายนิรันดร์ จิตประกอบ
01026 1476/50 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ บจก.บีบีทีวี เอ็คควิตี้ นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01027 2792/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
01028 2786/50 ป้าย (?) บจก.เอาท์ ดอร์ คอนสตรัคชั่น นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร
01029 1499/50 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
01030 1991/50 บ้านสวัสดี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องสุพรีม สแตนดาร์ด บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01031 1838/50 นิติฯสามภูมิการ์เด้น บจก.ยู.เค.พร็อพเพอร์ตี้ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01032 350/50 ไทยธนาคารสำนักงานใหญ่ สาทร บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น
01033 828/50 EKKAMAI POWER CENTER บจก.เอกมัยไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01034 504/50 ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวงศ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บจก.วอรันเทค
01035 1236/50 อาคารแปซิฟิคอพาร์ทเมนท์ บมจ.ส.ศิริอพาร์ทเมนท์ นายโสภณ ชำนาญกานต์
01036 2659/50 อาคารคริสตัล คอร์ท บจก.เกษมกิจ นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช
01037 642/50 โรงแรม ซีนิท นายถวัลย์วงศ์ ธีระวิทย์ภิญโญ นายสมศักดิ์ มนัสทรง
01038 643/50 ร่วมใจ ไฮท์คอนโด นิติฯร่วมใจไฮท์คอนโด บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01039 648/50 โรงแรมแมนฮัตตั้น อนุวัฒน์ ถอนไธสง บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01040 1833/50 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคารบี เอช ทาวเวอร์ บจก.บำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ บจก.บูล สแท็ค
01041 1498/50 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)อาคารสาขาสำนัก ถ.เพลินจิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)อาคารสาขาสำนัก ถ.เพลินจิต นายจรูญ อุปนันท์
01042 521/50 อาคารชุด เดอะ สตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส นิติฯเดอะสตาร์ เอสเตท แอท นราธิวาส นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01043 1516/50 อาคารชุดสี่พระยาริเวอร์วิว นิติฯสี่พระยาริเวอร์วิว นางสาวพัชรี แก้วไทรเกิด
01044 827/50 บ้านสิริเย็นอากาศ นิติฯบ้านสิริเย็นอากาศ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01045 93/50 ป้าย (?) บจก.ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป นายจัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า
01046 1901/50 เมอร์ลินทาวเวอร์ 1 นิติฯเมอร์ลิน ทาวเวอร์ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
01047 1535/50 นิติฯแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ นิติฯแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ บจก.ลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
01048 663/50 บ้านสวนจันทร์ บจก.กู๊ดแอนด์ริช ทาวเวอร์ นางสาวศศิพรรณ สุริยาวงษ์
01049 1509/50 นิติฯลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 1 นิติฯลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 1 บจก.มามีมา
01050 491/50 นิติฯสาธร พาร์ค เพลซ นิติฯสาธร พาร์ค เพลซ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01051 1973/50 อาคารมนูญผล บจก.สหมนูญผล นายประณัย สัตยวณิช
01052 2661/50 อาคาร ดิทแฮม บจก.เกษมกิจ (ดิทแฮม) นายปรีชา จันทร์เชิดวณิช
01053 1019/50 อาคารสินธร อาคาร 1 บจก.สยามสินธร พร็อบเพอร์ตี้ นายสุเมธา คงคิด
01054 683/50 พาร์ควิวแมนชั่น บจก.สมหรรษา นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01055 293/50 ฟลอร่า แมนชั่น บจก.อุดมสุข แมนชั่น นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01056 1821/50 บจก.ธนรุฒม์ บจก.ธนรุฒม์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01057 244/50 พรเทพ นางพัวพัน ถาวรนิติ นายฉนวน เอื้อการณ์
01058 2293/50 อาคารชุดรีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ นิติฯรีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ นายวิโชติ กันภัย
01059 817/50 บ้านราชดำริ นิติฯบ้านราชดำริ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01060 430/55 ดิ แอล ทองหล่อ 20 ดิ แอล วี ทองหล่อ 20 บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01061 439/55 บจก.เขาช่องอุตสาหกรรม1979 นายนบ อุดมโชค
01062 394/55 S.V.APARTMENT หจก.ธนวุฒิ นายโชติกร แดงประไพ
01063 418/55 33 เรสซิเด้นซ์ (33 RESIDENCE) บจก.33 เรสซิเด้นซ์ นายพิชิต เจริญกาศ
01064 372/55 อาคารชุด คอนโดซิตี้สมาร์ท สุขุมวิท 18 นิติฯคอนโด ซิตี้สมาร์ท สุขุมวิท 18 บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
01065 437/55 เดอะพาร์คแลนด์ เซ็นเตอร์ บจก.สวนธารประภา นายณัทภัค ผิวสว่าง
01066 438/55 เดอะพาร์คแลนด์ แมนชั่น (อาคาร 13) บจก.สวนธารประภา นายณัทภัค ผิวสว่าง
01067 345/55 หอมหวล แมนชั่น บจก.หอมหวล นายฉฬิศร์ หอมหวล
01068 308/55 วี. เอส.พี. แมนชั่น บจก.วี.เอส.พี.แมนชั่น นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
01069 428/55 มาย คอนโด สุขุมวิท 81 นิติฯมาย คอนโด สุขมวิท 81 บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01070 347/55 ที แอนด์ ซี เพลส บจก.ที แอนด์ ซี เพลส นายฉฬิศร์ หอมหวล
01071 319/55 พลอย อพาร์เม้นท์ อาคารพลอย อพาร์เม้นท์ นายวรรณะ จันทร์ทิน
01072 423/55 โมเดอร์นโฮม เพลส 2 นิติฯโมเดอร์นโฮม เพลส 2 นายธนปพน ชัยวาณิชยา
01073 425/55 โมเดอร์นโฮม เพลส 3 นิติฯโมเดอร์นโฮม เพลส 3 นายธนปพน ชัยวาณิชยา
01074 426/55 โมเดอร์นโฮม เพลส 4 นิติฯโมเดอร์นโฮม เพลส 4 นายธนปพน ชัยวาณิชยา
01075 391/55 นิติฯ แฟร์วิว ทาวเวอร์ นิติฯแฟร์วิว ทาวเวอร์ บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์
01076 288/55 วิทยาลัยดุสิตธานี (อาคาร 1,อาคาร2)) วิทยาลัยดุสิตธานี โดยนางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01077 ต/287/55 บ้านไทยศรีนครินทร์ บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01078 ต/171/55 ดี 65 คอนโดมิเนียม นิติฯดี 65 คอนโดมิเนียม บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01079 ต/63/55 ป้าย (TOYOTA)  บจก.โตโยต้าภูมิพัฒนา (สวนหลวง) บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท
01080 ต/205/55 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บจก.เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง
01081 ต/273/55 บจก.เทพฤทธิ์ เรสสิเดนท์ บจก.เทพฤทธิ์ เรสสิเดนท์  นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01082 ต/289/55 โรแมนซ์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ น.ส.ทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์ บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01083 ต/168/55 อาคารชุดเดอะทรีโอ การ์เด้น บจก.แลนด์ทิพย์  บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01084 ต/207/55 บี.ที.ทาวเวอร์ บจก.บี.ที.ทาวเวอร์ หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01085 ต/132/55 ป้าย (วิศกร ไดนาโม 3k SHOP)  บจก.ผลิตภัณฑ์ 3 เค บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน
01086 ต/182/55 เดอะ สปิริต คอนโด นิติฯเดอะ สปิริต คอนโด บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01087 ต/315/55 เจ อาร์ แมนชั่น บจก.ออลไนซ์พร็อพเพอร์ตี้ นายอนุชา โยมสิน
01088 ต/332/55 บจก.ดุลยเวศน์ บจก.ดุลยเวศน์ นายกฤษณ์ แดงสว่าง
01089 ต/285/55 ศิวคอร์ท บจก.อัศวะเกียรติ์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01090 ต/192/55 อาเชี่ยน ทาวเวอร์ นิติฯอาเชี่ยน ทาวเวอร์ บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01091 ต/172/55 ดี 65 คอนโดมิเนียม เอ นิติฯดี 65 คอนโดมิเนียม เอ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01092 ต/125/55  อาคารนายเลิศ บจกนายเลิศ พัฒนา บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์
01093 ต/155/55 ไอวี่ทองหล่อ นิติฯไอวี่ทองหล่อ บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
01094 ต/12/55 โนเบิล ออรา คอนโด นิติฯโนเบิล ออรา คอนโด บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท
01095 ต/90/55 บจก. วี.เอส.เยนเนอรัล เคม บจก.วี.เอส.เยนเนอรัล เคม นายสาโรช สอนน้อย
01096 ต/221/55 นิติฯ แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ นิติฯแกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
01097 ต/153/55 CNC Residence บจก.ยูแมค พร้อพเพอร์ตี้ บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส
01098 ต/98/55 ชวนชื่น วงแหวน อ่อนนุช (ป้าย) บมจ.มั่นคงเคหะการ นายพสิฐร์ ใช้ไหวพริบ
01099 ต/175/55 อาคารแอสไซน์เรสซิเดนซ์ นายวิทยา  เอนกจินดารัตน์ นายพรชัย ลักขณาพินิจ
01100 ต/190/55 ตลาดสามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสันติ เกียรติพงศ์ไพศาล

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 วันที่ 25/02/2013   21:02:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th