ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 25 กันยายน 2555 article
วันที่ 28/12/2012   00:41:37

คำถามจากเจ้าของอาคาร ที่เข้าเสวนา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

1.      อาคารได้รับใบ ร.1 หลังจากตรวจสอบอาคารเสร็จและหลังจาก 30 วัน ก่อนวันหมดอายุ ได้ยื่นตรวจสอบอาคารครั้งที่ 2 อีก 1 ปี ผ่านไป ได้ยื่นตรวจสอบครั้งที่ 3 ผ่านไปอีก สักระยะ มีจดหมายจาก กทม. ให้ไปรับแบบและรายงานของครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3  จนกว่าจะได้รับใบ ร.1 ครั้งที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว จึงไม่ได้ยื่น การตรวจสอบอาคาร ครั้งที่ 4 เนื่องจากได้ติดต่อ กทม. แล้วกทม. ให้รอใบ ร.1 ก่อนครั้งนี้จะครบรอบการตรวจสอบอีกครั้ง

- ไม่ได้รับแบบและรายงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 คืน

- จะต้องติดต่อ เพื่อตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบย่อย หรือตรวจสอบใหญ่

- ใบ ร.1 ได้หลังจากยื่นครั้งแรก 19 ธ.ค 2551 ครั้งเดียว

ตอบ   การตรวจสอบอาคาร ยังคงต้องตรวจเป็นประจำทุกปี ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติฯ พศ ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ วงเล็บ ๒ ระบุ “ให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจำทุกปี”

         ส่วนการรับรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หากเรื่องเดิมยังไม่ได้รับใบรับรอง ร.๑ ก็จะยังไม่พิจารณาเรื่องใหม่ ดังนั้น การยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร อาจพิจารณายื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารเล่มใหม่ เป็นลักษณะการยื่นเพิ่มเติม อ้างอิงเลขรับเดิม (ไม่ใช่ ยื่นเรื่องใหม่ เลขรับใหม่) ก็จะทำให้ สำนักการโยธา ต้องนำรายงานผลการตรวจสอบอาคารเล่มล่าสุด เข้าไปรวมกับเรื่องเดิมที่กำลังพิจารณาขอรับใบรับรอง ร๑ ซึ่งจะทำให้การพิจารณาออกใบรับรอง ร๑ ดำเนินการต่อไปได้ สำหรับกรณีหากคำอธิบายยังไม่ชัดเจน ให้อีเมล์สอบถามเพิ่มเติม โดยให้ระบุรายละเอียดต่างๆ มาที่ bsa.thailand@gmail.com

2.      อาคารสูง 10 ชั้น สร้างในปี 2535 ต่อมาปี 2551 ได้ติด Heat Detector เพิ่มที่ทางเดินส่วนกลางทุกชั้น จำเป็นต้องติด Smokey ในห้องพักทุกห้องด้วยหรือไม่

ตอบ ต้องติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ครอบคลุมทั้งอาคาร ตามมาตรฐาน วสท.

เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ขออ้างถึง มาตรา ๒๒๗ ของประมวลกฎหมายอาญา ว่า “ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุมหรือ ทำการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้น โดย ประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

3.      ข้อกฎหมายการตรวจสอบอาคารหาได้ที่ไหน

ตอบ สามารถสอบถามหนังสือที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ สมาคม www.bsa.or.th (กำลังดำเนินการ คาดว่าจะสามารถทำได้ภายในกลางเดือนตุลาคม 2555 )

4.      อาคารชุด 7 ชั้น 100 ห้อง ถามว่า การซ้อมหนีไฟจำเป็นต้องซ้อมหรือถ้าไม่ซ้อมผิดกฎหมายหรือป่าว

ตอบ จำเป็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ และสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลอาคารกับลูกห้อง แม้จะไม่มีกฎหมายบังคับสำหรับอาคารชุด

5.      อาคารสำนักงานสูง 9 ชั้น อยู่ริมถนนบางนา-ตราดเป็นอาคารเก่า 10 กว่าปีแล้ว มีบันไดหนีไฟอยู่ด้านนอกอาคารตั้งแต่ 9 ชั้น ลงมาแค่ชั้น 2 แล้วต้องเปิดประตูเข้ามายังภายในอาคาร เพื่อลงบันไดมาชั้น 1 จึงออกสู่ภายนอกอาคารได้ ถามว่า

-  ต้องทำบันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร ลงมายังชั้น 1 หรือไม่ ถ้าทำ บันไดต้องสร้างแบบไหนอย่างไร

ตอบ ต้องทำบันไดให้ต่อเนื่องถึงชั้นล่าง

6.      ถ้าขออนุญาตก่อสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วต่อมาใช้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารโรงงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานในปัจจุบัน

7.      กรณีมีการปรับปรุงอาคารในส่วนระบบวิศวกรรมและตกแต่งภายใน ระหว่างการเปิดใช้งานอาคาร ควรปฏิบัติอย่างไรในเรื่องการตรวจสอบอาคาร

ตอบ กรณีอาคารใหม่จะต้องตรวจสอบรายงานเมื่อเปิดใช้อาคารมาแล้ว 1 ปี (นับอายุจากใบ อ.๖)

8.      อาคารสูงขออนุญาตหลังปี 35 ต้องใช้กฎหมาย 33 หากมีข้อบกพร่อง เช่น ไม่มีพัดลมอัดอากาศตั้งแต่ต้น แต่ได้ อ.6 แนวทางการตรวจสอบอาคารต้องทำอย่างไร ต้องติดตั้งเพิ่มหรือไม่ อุปกรณ์ไม่ครบทำไมได้ อ.6

ตอบ   ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับใบ อ.6 ได้มาอย่างไร ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร

9.      อาคารได้รับรับรอง ร.1 แล้ว(ตรวจสอบใหญ่)ได้ส่งรายงานตรวจสอบย่อยปีที่ 1 แล้วได้ติดตามสอบถามขอใบ ร.1 จากเจ้าหน้าที่ กทม.แล้ว ได้รับคำตอบว่า งานเยอะมากไม่มีเวลาตรวจสอบรายงานให้ ขอให้รอไปก่อน (ปัจจุบันรอเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้) จะมีทางแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ได้รับใบ ร.1  ได้ต่อไป

ตอบ สำนักการโยธากำลังเพิ่มบุคคลากรด้านการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร คาดว่าภายใน 3 เดือน น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

10.  แบบแปลนแผนผังอาคาร จะต้องมีการระบุระยะขนาดอาคารด้วยหรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง แต่ต้องการให้แสดงลักษระการกั้นห้องที่เป็นปัจจุบัน

11.  ทางสำนักการโยธาแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบอาคาร แต่ทางอาคารไม่สามารถติดต่อผู้ตรวจสอบได้จะต้องทำอย่างไร

ตอบ พิจารณาหาผู้ตรวจสอบใหม่

12.  จากการตรวจสอบใหญ่ 2550 ทางอาคารได้รับหนังสือจาก กทม. ว่าต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มอีก ก็ได้จัดส่งให้ครบแล้ว  ตั้งแต่ปี 2551 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องก็เงียบหายไปเลยพยายามติดจามก็ไดรับคำตอบว่า “อยู่ระหว่างการพิจารณา

ตอบ สำนักการโยธากำลังดำเนินแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวน่ามีแนวทางแก้ไขภายใน 3 เดือน

13.  ถ้ารอกว่า ร.1 จะออกช่วง 3-4 ปี ที่รอถ้าไม่มีการตรวจสอบประจำปีอาคารจะไม่มีการตรวจสอบจะปลอดภัยได้อย่าไร

ตอบ ต้องตรวจสอบทุกปี ตามกฎกระทรวง ระหว่างที่รอ โดยไม่ทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่

14.  อาคารที่ต้องตรวจสอบอาคารได้เปลี่ยนแปลงผู้เป็นเจ้าของอาคารในปี 50 แต่ก็ยังไม่ได้ ร.1(รายงานตรวจย่อยทุกๆ ปี)ถามว่า

-  ปีนี้เจ้าของอาคารใหม่จะต้องยื่นเรื่องการตรวจสอบอาคารใหญ่ย้อนหลังปี 50 หรือไม่

ตอบ ยื่นเรื่องเพิ่มเติม โดยใช้เลขรับเดิม และยื่นเพิ่มเติม ด้วยรายงานผลการตรวจสอบอาคารเล่มใหม่ก็ได้ หรือให้ผู้ตรวจสอบอาคารปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบอาคารเล่มเดิมก็ได้ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของใหม่

15.  ณ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนอาคารที่เข้าข่าย หรือไม่ หากไม่มีจะขอให้มีได้หรือไม่(พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

- เนื่องจากทางผู้ถามยังไม่ได้รับหนังสือ

- บางครั้งอาจสับสนว่าอาคารต้องตรวจหรือไม่  อาจไม่รู้จริงจริง ๆ ก่อนหน้านี้

ตอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย ถือว่าทุกคนต้องทราบกฎหมาย การส่งหนังสือแจ้งเตือนของทาง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนทราบ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่สำนักการโยธา หรือ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

16.  หากยังไม่ได้ใบ ร.1 การตรวจสอบในปีต่อไปต้องทำหรือไม่

ตอบ ต้องตรวจสอบทุกปีเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติฯ พศ ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ วงเล็บ ๒ ระบุ “ให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจำทุกปี”

17.  ระยะเวลาของการออกใบ ร.1 นานแค่ไหน เห็นบางที่รอมากกว่า  4 ปี

ตอบ สำนักการโยธากำลังดำเนินแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวน่ามีแนวทางแก้ไขภายใน 2-3 เดือน

18.  สาเหตุที่ไม่ได้รับ ร.1 เพราะเจ้าหน้าที่ทำรายงานหายจะทำอย่างไรและไม่แจ้งให้เจ้าของอาคารทราบ

ตอบ สำนักการโยธากำลังดำเนินแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวน่ามีแนวทางแก้ไขภายใน 2-3 เดือน

19.  ถ้าไม่ได้ใบ ร.1 ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะจ้างผู้ตรวจสอบแล้ว และผู้ตรวจสอบยื่นให้แล้วแต่ยังไม่ได้ใบ ร.1

ตอบ การไม่ได้รับ ใบ ร๑ ไม่ได้หมายความว่า ผิดกฎหมาย

20.  ได้ ร.1 เมื่อตอนตรวจใหญ่ ส่วนตรวจประจำปีมีการตรวจสอบต่อ เนื่องจากได้รับรองในรายงานว่าอาคารปลอดภัยอยากทราบว่าต้องติดตาม ร.1 อย่างไร แล้วตกลงตรวจประจำปีต้องส่งรายงานหรือไม่ ขอให้สรุปอีกครั้ง

ตอบ ต้องตรวจสอบอาคารทุกปีเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคาร  ควรส่งรายงานเป็นประจำทุกปี แต่ให้อ้างเรื่องเดิมสุดท้ายที่ได้ขอยื่นเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ แต่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ร๑

21.  ถ้ามีอาคาร 4  ชั้น สร้างเสร็จแล้วผิดกฎหมาย มีการเชื่อมอาคารกับอีกอาคารหนึ่ง และผิดแปลนที่ยื่นไป แล้วสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตสร้างอาคาร รวมทั้งตอนนี้แบบแปลนหายและวิศวกรที่สร้างนั้นเสียชีวิตไปแล้ว (อาคารเป็นห้องประชุม+ stock สินค้า) ถ้าไม่ได้ ร.1 ต้องทำอย่างไร

ตอบ กฎหมายตรวจสอบอาคาร กำหนดให้เจ้าอาคาร ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร และเจ้าของอาคารต้องยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องใบอนุญาตก่อสร้าง

22.  มีโรงงานฝั่งครึ่งหนึ่งเป็นเขต กทม. อีกฝั่งหนึ่งเป็นเขตสมุทรปราการ แต่มีหลังคาต่อเนื่องกัน แบบนี้ต้องยื่นตรวจอย่างไร

ตอบ ดูจากใบขออนุญาตก่อสร้าง

 
ถาม-ตอบ และดาวโหลดเอกสาร จากเสวนา

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 11/01/2017   19:42:49
ข้อปฏิบัติการทำรายงานการตรวจสอบอาคารให้ได้ใบร.1 วันที่ 01/04/2016   14:24:55
ถาม-ตอบ สัมมนาแนวทางการจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารตามพรบ.อำนวยความสะดวก วันที่ 01/04/2016   11:22:08 article
คลิปวีดีโอเปิดงานเสวนา วันที่ 28/12/2012   00:39:57 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “รู้จักและเข้าใจ...การตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:40:11 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 19 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:40:53 article
ถอดเทปการเสวนาเรื่อง “ตรวจสอบอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 28/12/2012   00:41:12 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “เจ้าของอาคารยุคใหม่...ร่วมใส่ใจยื่นตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:41:55 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:42:08 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-10 วันที่ 21/01/2013   14:05:00
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-9 วันที่ 21/01/2013   12:20:22
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-8 วันที่ 21/01/2013   11:19:43 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-7 วันที่ 21/01/2013   11:19:16 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6 วันที่ 21/01/2013   11:18:44 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-5 วันที่ 21/01/2013   11:18:03 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-4 วันที่ 21/01/2013   11:17:26 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-3 วันที่ 21/01/2013   11:16:51 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-2 วันที่ 21/01/2013   11:14:36 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-1 วันที่ 21/01/2013   11:14:53 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th