ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร สัมมนา - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ article
วันที่ 29/06/2013   11:53:24

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ สภาวิศวกร จัดการสัมมนาวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2556

เรื่อง การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุมมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคนิคและวิชาการ เสริมสร้างเข้าใจแนวทางและมาตรการการจัดการพลังงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิต และเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและความปลอดภัยในโรงงาน

“การบริหารความปลอดภัย - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้”
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24/05/2014   07:18:44
คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม วันที่ 19/10/2013   06:17:42
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. วันที่ 07/09/2013   12:12:24
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556) วันที่ 04/09/2013   21:15:34
เสวนา วิศวกรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง วันที่ 16/07/2013   20:23:17
สัมมนา ประชาสัมพันธ์การขอรรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 04/07/2013   10:25:41
สัมมนา ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 29/06/2013   11:45:52
คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันที่ 04/05/2013   20:08:18
รายงานประจำปี สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 10/04/2013   20:13:54
รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันที่ 27/04/2013   08:27:54
สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันที่ 03/04/2013   07:35:00
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร" วันที่ 27/03/2013   22:12:48
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ วันที่ 04/03/2013   06:12:31 article
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร วันที่ 17/02/2013   17:22:37Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th