ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
วันที่ 27/04/2013   08:27:54

รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

1.    คณะอนุกรรมการการบริหาร

1.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

2.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

3.    นายกมล                        ตรรกบุตร

4.    นายการุญ                     จันทรางศุ

5.    นายประสงค์                  ธาราไชย

6.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

7.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

8.    นายอมร                         พิมานมาศ

2.    คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสภาวิศวกร

1.    นายประสงค์                  ธาราไชย

2.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

3.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

4.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

5.    นายอมร                   พิมานมาศ

6.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

7.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

8.    นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

9.    นายธเนศ                       วีระศิริ

10. นายทศพร                      ศรีเอี่ยม

11. นายชายชาญ                โพธิสาร

12. นายถาวร                       อมตกิติ์

3.    คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

1.    นายธีระชัย                     ภูวนารถนรานุบาล

2.    นายวินัย                   วิทวัสการเวช

3.    นางฤชุกร                       สิริโยธิน

4.    นายนรินทร์พงศ์             จินาภักดิ์

5.    นายอัฐวิชย์                    วิจิตรานนท์

6.    นางพรรธิภา                   สุธาพร

7.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

8.    นายการุญ                     จันทรางศุ

9.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

10. นายลือชัย                       ทองนิล

4.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

2.    นายเกษม                       กุหลาบแก้ว

3.    นายณรงค์                      อยู่ถนอม

4.    นายพิชิต                        ลำยอง

5.    นายกอบชัย                   เดชหาญ

6.    นายชัยวุฒิ                     ฉัตรอุทัย

7.    นายอธิคม                      ฤกษ์บุตร

8.    นางสาวทับทิม               อ่างแก้ว

9.    นายอานันทวัฒน์          คุณากร

10. นายปฐมทัศน์                จิระเดชะ

11. นายนพพร                      ลีปรีชานนท์

12. นายชายชาญ                โพธิสาร

5.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.    นายวิระ                          มาวิจักขณ์

2.    นางนิตยา                       จันทร์เรือง มหาผล

3.    นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

4.    นางศันสนีย์                    สุภาภา

5.    นายยุทธชัย                    บรรเทิงจิตร

6.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.    นายฉดับ                        ปัทมสูต

2.    นายจักรพงศ์                  อุทธาสิน

3.    นายสมหวัง                    วิทยาปัญญานนท์

4.    นายชาติ                         หงส์เทียมจันทร์

5.    นายขวัญชัย                   ลีเผ่าพันธุ์

6.    นายพันธุ์ลพ                   หัตถโกศล

7.    นายวิศิษฎ์                      อภัยทาน

8.    นายภิญโญ                    มีชำนะ

7.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

1.    นายต่อกุล                      กาญจนาลัย

2.    นายวินิต                         ช่อวิเชียร

3.    นายตระกูล                    อร่ามรักษ์

4.    นายอมร                         พิมานมาศ

5.    นายฉลอง                      เกิดพิทักษ์

6.    นายเกษม                       เพชรเกตุ

7.    นายสิริวัฒน์                   ไชยชนะ

8.    นายทวีป                        ชัยสมภพ

8.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายวริทธิ์                       อึ๊งภากรณ์

3.    นายจุลละพงษ์              จุลละโพธิ

4.    นายมงคล                      มงคลวงศ์โรจน์

5.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

6.    นายมานิตย์                   กู้ธนพัฒน์

7.    นายสำเริง                      จักรใจ

8.    นายเชิดพันธ์                  วิทูราภรณ์

9.    นายผดุงศักดิ์                 รัตนเดโช

10. นายสุวัฒน์                     กุลธนปรีดา

11. นายจารุวัตร                   เจริญสุข

9.    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.    นางสุรี                            ขาวเธียร

2.    นายมงคล                      ดำรงค์ศรี

3.    นายประเสริฐ                 ตปนียางกูร

4.    นางพัชรี                          หอวิจิตร

5.    นางเฉลิมราช                 วันทวิน

6.    นายสุรพงษ์                    วัฒนะจีระ

7.    นายอุดมผล                   พืชน์ไพบูลย์

8.    นายชัยพร                      ภู่ประเสริฐ

9.    นายสุธา                         ขาวเธียร

10. นายเขมรัฐ                      โอสถาพันธุ์

10. คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี

1.    นายวิระ                          มาวิจักขณ์

2.    นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

3.    นายไพศาล                    คงคาฉุยฉาย

4.    นายวิษณุ                       มีอยู่

5.    นายวีรวัฒน์                   ปัตทวีคงคา

6.    นางสาววรรณวิภา        ศิริวัฒน์เวชกุล

11. คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา

1.    นายวินิต                         ช่อวิเชียร

2.    นายกมล                        ตรรกบุตร

3.    นายวริทธิ์                       อึ๊งภากรณ์

4.    นายศุลี                           บรรจงจิตร

5.    นายมงคล                      มงคลวงศ์โรจน์

6.    นางสุรี                            ขาวเธียร

7.    นางนิตยา                       จันทร์เรือง มหาผล

8.    นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

9.    นายพิชิต                        ลำยอง

10. นายอมร                         พิมานมาศ

11. นายจักรพงศ์                  อุทธาสิน

12. คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายวิชา                         จิวาลัย

3.    นายธงชัย                       พรรณสวัสดิ์

4.    นายมงคล                      มงคลวงศ์โรจน์

5.    นายศุลี                           บรรจงจิตร

6.    นายขวัญชัย                   ลีเผ่าพันธุ์

7.    นายประสงค์                  ธาราไชย

8.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

9.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

10. นางสุรี                            ขาวเธียร

11. นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

12. นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

13. นายลือชัย                      ทองนิล

14. นายจักรพงศ์                  อุทธาสิน

15. นายเกชา                        ธีระโกเมน

16. นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

17. นายอมร                         พิมานมาศ

18. นายชายชาญ                โพธิสาร

13. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม (ปรับปรุง ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖)

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายประสงค์                  ธาราไชย

3.    นายกิตติ                        วิสุทธิรัตนกุล

4.    นายณรงค์                      ประภายนตร์

5.    นายอภิชิต                      ล้ำเลิศพงศ์พนา

6.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

7.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

8.    นายสุขุม                         สุขพันธ์โพธาราม

9.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

10. นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน

11. นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

12. นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

13. นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หรือผู้แทน

14. นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

15. นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย หรือผู้แทน

16. นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย หรือผู้แทน

17. นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

18. นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน

19. นายกสมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

20.  นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

21. นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

14. คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร

1.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

2.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

3.    นายอนุชิต                      เจริญศุภกุล

4.    นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

5.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

6.    นายธเนศ                       วีระศิริ

7.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

8.    นายมั่น                           ศรีเรือนทอง

9.    นายเสถียร                     เจริญเหรียญ

10. นายพินิต                        เลิศอุดมธนา

11. นายสินิทธิ์                      บุญสิทธิ์

12. นายอมร                         พิมานมาศ

15. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร

1.    นางสุรี                            ขาวเธียร

2.    นางศันสนีย์                    สุภาภา

3.    นายวินิต                         ช่อวิเชียร

4.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

5.    นายพิชิต                        ลำยอง

6.    นายมงคล                      มงคลวงศ์โรจน์

7.    นายพีระพงศ์                 ตริยเจริญ

8.    นายฐิติศักดิ์                   บุญปราโมทย์

9.    นายเขมรัฐ                      โอสถาพันธุ์

10. นายเจิดศักดิ์                   ไชยคุณา

16. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายฤชากร                    จิรกาลวสาน

3.    นายปรีชา                       เศขรฤทธิ์

4.    นายจุลละพงษ์              จุลละโพธิ

5.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

6.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

7.    นายเกษม                       อภินันทกุล

8.    นายวิทยา                      ยงเจริญ

9.    นายอภิชิต                      ล้ำเลิศพงศ์พนา

10. นายณรงค์                      ประภายนตร์

11. นายมานิตย์                   กู้ธนพัฒน์

12. นายเชิดพันธ์                  วิทูราภรณ์

13. นายประสาน                 รัตนสาลี

17. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.    นางสุรี                            ขาวเธียร

2.    นายธงชัย                       พรรณสวัสดิ์

3.    นายปรีชา                       เศขรฤทธิ์

4.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

5.    นางหรรษา                     วัฒนานุกิจ

6.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

7.    นายประเสริฐ                 ตปนียางกูร

8.    นายประศักดิ์                 บัณฑุนาค

9.    นายชัยยา                      เจิมจุติธรรม

10. นายโกวิทย์                    เอื้อศิริพันธ์

11. นายสุพจน์                      โล่ห์วัชรินทร์

12. นายยุทธนา                    มหัจฉริยวงศ์

13. นายชัยยศ                      แสงพึ่งธรรม

14. นายพิพัฒน์                    ภูริปัญญาคุณ

15. นายชวลิต                      รัตนธรรมสกุล

18. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

2.    นายเกษม                       กุหลาบแก้ว

3.    นายมาโนชย์                  จิรภาโส

4.    นายภูเธียร                     พงษ์พิทยาภา

5.    นายลือชัย                      ทองนิล

6.    นายสุวิน                         เลาหประสิทธิ์

7.    นายวิวัฒน์                     กุลวงศ์วิทย์

8.    นายประสิทธิ์                 เหมวราพรชัย

19. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายยุทธชัย                    บรรเทิงจิตร

3.    นายมานพ                      ศรีตุลยโชติ

4.    นายดำรง                       ทวีแสงสกุลไทย

5.    นายอภิชัย                      สีตกะลิน

6.    นายพิศิษฐ์                     แสง-ชูโต

20. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.    นายฉดับ                        ปัทมสูต

2.    นายจักรพงศ์                  อุทธาสิน

3.    นายสมหวัง                    วิทยาปัญญานนท์

4.    นายชาติ                         หงส์เทียมจันทร์

5.    นายภิญโญ                    มีชำนะ

6.    นายพันธุ์ลพ                   หัตถโกศล

7.    นายวิศิษฎ์                      อภัยทาน

8.    นายขวัญชัย                   ลีเผ่าพันธุ์

21. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

1.    นายประสงค์                  ธาราไชย

2.    นายสนั่น                        ศิริอ่อน

3.    นายวิทูร                         เจียกเจิม

4.    นายมนูญ                       อารยะศิริ

5.    นายดิเรก                        ลาวัณย์ศิริ

6.    นายทักษิณ                    เทพชาตรี

7.    นายสุวิช                         ลิ่มทอง

8.    นายสายันต์                   อิ่มสม-สมบูรณ์

9.    นายวัชรินทร์                  กาสลัก

10. นายสิริวัฒน์                   ไชยชนะ

11. นายเอนก                       ศิริพานิชกร

12. นายอมร                         พิมานมาศ

13. นายมานิตย์                   กตัญญูวิวัฒน์

14. นายวิชา                         จิวาลัย

15. นายต่อกุล                      กาญจนาลัย

16. นายอนุชิต                      เจริญศุภกุล

17. นายอุรเคนทร์                ไวยสุศรี

22. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ

1.    นายรัชทิน                       ศยามานนท์

2.    นายนินนาท                   ไชยธีรภิญโญ

3.    นายประสงค์                  ธาราไชย

4.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

5.    นายประสิทธิ์                 พิทยพัฒน์

6.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

7.    นายธเนศ                       วีระศิริ

8.    นายทศพร                      ศรีเอี่ยม

9.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

10. นายกิตติพงษ์                วีระโพธิ์ประสิทธิ์

11. นายอภิชิต                      ล้ำเลิศพงศ์พนา

12. นายเรืองศักดิ์                วัชรพงศ์

13. นายเกชา                        ธีระโกเมน

14. นางศันสนีย์                    สุภาภา

15. นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

16. นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

23. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี

1.    นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

2.    นายเยี่ยม                       จันทรประสิทธิ์

3.    นายปิยะสาร                 ประเสริฐธรรม

4.    นายวีระวัฒน์                 เพิ่มสันติธรรม

24. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.    นายสมชอบ                   ไชยเวช

2.    นายทวี                           เวชพฤติ

3.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

4.    นายปรีชา                       เศขรฤทธิ์

5.    นายกมล                        ตรรกบุตร

6.    นายเกษม                       อภินันทกุล

7.    นายจุลละพงษ์              จุลละโพธิ

8.    นายฤชากร                    จิรกาลวสาน

9.    นายเทพรัตน์                  เทพพิทักษ์

10. นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

11. นายอภิชิต                      ล้ำเลิศพงศ์พนา

12. นายณรงค์                      ประภายนตร์

13. นายมานิตย์                   กู้ธนพัฒน์

14. นายวิทยา                      ยงเจริญ

25. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

1.    นายอรุณ                        ชัยเสรี

2.    นายวิสิทธิ์                      อุติศยพงศา

3.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

4.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

5.    นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

6.    นายจักรี                         จัตุฑะศรี

7.    นายเสรี                          สุธรรมชัย

8.    นายลิขิต                         ขาวเธียร

9.    นายทักษิณ                    เทพชาตรี

10. นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

11. นายสมศักดิ์                   เลิศบรรณพงษ์

12. นายธีระพันธุ์                  ทองประวัติ

13. นายมานิตย์                   กตัญญูวิวัฒน์

26. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.    นายฉดับ                        ปัทมสูต

2.    นายธนากร                    พูลทวี

3.    นายถาวร                       งามกนกวรรณ

4.    นายอำพล                      กิติโชตน์กุล

5.    นายสมหวัง                    วิทยาปัญญานนท์

6.    นายชาติ                         หงส์เทียมจันทร์

27. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายประทีป                   เลี่ยวไพรัตน์

3.    นายวันชัย                      ริจิรวนิช

4.    นายรณรงค์                    รักษ์กุลชน

5.    นายประกอบ                 จิรกิติ

6.    นางศันสนีย์                    สุภาภา

7.    นายยุทธชัย                    บรรเทิงจิตร

28. คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

1.    นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

2.    นายการุญ                     จันทรางศุ

3.    นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

4.    นายอนันต์                      สุนทรศิริ

5.    นายพิสิฐ                        พุฒิไพโรจน์

6.    นายเกียรติ                     อัชรพงศ์

7.    นายเกษม                       กุหลาบแก้ว

8.    นายลือชัย                      ทองนิล

29. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

3.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

4.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

5.    นายถาวร                       อมตกิตติ์

6.    นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

7.    นายอิสรา                       ประภาสวัสดิ์

8.    นางสาววรรณสิริ           พันธ์อุไร

9.    นายสุรินทร์                    กิตติธรกุล

10. นายอุทัย                        คำเสนาะ

11. นายไกร                          ตั้งสง่า

12. นายกิตติ                        วิสุทธิรัตนกุล

30. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

3.    นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

4.    นายวีระพงษ์                  ศรีนวกุล

5.    นายประสงค์                  ธาราไชย

6.    นายนินนาท                   ไชยธีรภิญโญ

7.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

8.    นายทศพร                      ศรีเอี่ยม

9.    นางนิรมล                       ทิรานนท์

10. นายคมสัน                      เหล่าศิลปเจริญ

11. นางปราณี                      ศรีสุกใส

12. นายสุจิ                           คอประเสริฐศักดิ์

13. นายธเรศวร์                    ธนะสมบูรณ์

14. ผศ.ดร.วรรณสิริ             พันธ์อุไร

15. ดร.ธีรธร                          ธาราไชย

16. ดร.เอกรินทร์                  วาสนาส่ง

17. ดร.จิตรเกษม                  งามนิล

18. นายไกร                          ตั้งสง่า

31. คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ

1.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

2.    นายกมล                        ตรรกบุตร

3.    นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

4.    นายลือชัย                      ทองนิล

5.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

6.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

7.    นายธนากร                    พูลทวี

8.    นายปิยะบุตร                 วานิชพงษ์พันธุ์

9.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

10. นายการุญ                     จันทรางศุ

11. นายประสงค์                  ธาราไชย

32. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

1.    นายสุบิน                        ปิ่นขยัน

2.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

3.    นายการุญ                     จันทรางศุ

4.    นายรัชทิน                       ศยามานนท์

5.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

6.    นายอมร                         พิมานมาศ

7.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

8.    นายนินนาท                   ไชยธีรภิญโญ

9.    นายเสถียร                     เจริญเหรียญ

10. นายวิชา                         จิวาลัย

11. นายธงชัย                       พรรณสวัสดิ์

12. นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

15. นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

16. นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

17. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

18. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

33. คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

2.    นายสมบูรณ์                  ธนาภรณ์

3.    นายลือชัย                      ทองนิล

4.    นายอมร                         พิมานมาศ

5.    นายธเนศ                       วีระศิริ

6.    นายยุทธนา                    มหัจฉริยวงศ์

7.    นายอุทัย                        คำเสนาะ

34. คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร

1.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

2.    นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

3.    นายการุญ                     จันทรางศุ

4.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

5.    นายวีรพล                      ปานะบุตร

6.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

7.    นางกาญจนารัตน์         ลีวิโรจน์

8.    นายอัษฎางค์                 เชี่ยวธาดา

9.    นายสมคิด                      ใจยิ้ม

10. พล.อ.ปิยะพล                วัฒนกุล

11. นายคณิต                       วัลยะเพ็ชร์

12. นายนรินทร์พงศ์             จินาภักดิ์

13. นายทักษิณ                    ลิ่มสุวรรณ์

35. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

2.    นายเกษม                       กุหลาบแก้ว

3.    นายบุญส่ง                     พ่อค้าทอง

4.    นายผดุง                         บรรจงศิลป์

5.    นายลือชัย                      ทองนิล

6.    นายประสิทธิ์                 พิทยพัฒน์

7.    นายภูเธียร                     พงษ์พิทยาภา

8.    นายสุรพล                      ดำรงกิตติกุล

9.    นายคำผุย                      จีราระรื่นศักดิ์

10. นายประสิทธิ์                 เหมวราพรชัย

11. นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

12. นายกิตติพงษ์                วีระโพธิ์ประสิทธิ์

13. นายสุธี                           ปิ่นไพสิฐ

14. นายอนันต์                      วรธิติพงศ์

36. คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ

1.    นายอรุณ                        ชัยเสรี

2.    นายจักรี                         จัตุฑะศรี

3.    นายนิพนธ์                      รณะนันทน์

4.    นายลิขิต                         ขาวเธียร

5.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

6.    นายธีระพันธุ์                  ทองประวัติ

7.    นายสุบิน                        ปิ่นขยัน

8.    นายไกรวุฒิ                    เกียรติโกมล

9.    นายธีระชน                     มโนมัยพิบูลย์

10. นายธวัชชัย                    ติงสัญชลี

11. นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

12. นายพิสิฐ                        พุฒิไพโรจน์

13. นายพลพัฒ                    กรรณสูต

14. นางนิตยา                       จันทร์เรือง มหาผล

15. นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

16. นายเสรี                          ศุภราทิตย์

17. นายการุญ                     จันทรางศุ

18. นายประสงค์                  ธาราไชย

19. นายอมร                         พิมานมาศ

20. นายฉลอง                      เกิดพิทักษ์

21. นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

22. นายสนั่น                        ศิริอ่อน

23. นายธเนศ                       วีระศิริ

24. นายสุทธิศักดิ์                 ศรลัมพ์

25. นายไกร                          ตั้งสง่า

26. นายเกียรติศักดิ์             จันทรา

27. นายเสถียร                     เจริญเหรียญ

37. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1.    นางสุรี                            ขาวเธียร

2.    นายบุญยง                     โล่ห์วงศ์วัฒน

3.    นายประเสริฐ                 ตปนียางกูร

4.    นายประศักดิ์                 บัณฑุนาค

38. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

3.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

4.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

5.    นายอมร                         พิมานมาศ

6.    นางสาวจินตนา             โชติกประคัลภ์

39. คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี

1.    นายชัยฤทธิ์                    สัตยาประเสริฐ

2.    นายปิยะบุตร                 วานิชพงษ์พันธุ์

3.    นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

4.    นายบุณยพัต                 สุภานิช

40. คณะทำงานร่างนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

3.    นายประศาสน์               จันทราทิพย์

4.    นายพิชิต                        ลำยอง

5.    นายการุญ                     จันทรางศุ

6.    นายประสงค์                  ธาราไชย

7.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

8.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

9.    นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

10. นายเกชา                        ธีระโกเมน

11. นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

12. นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

13. นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

14. นายอนันต์                      วรธิติพงศ์

41. คณะทำงานปรับปรุงหนังสือและข้อสอบสำหรับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

2.    นายสมบูรณ์                  ธนาภรณ์

3.    นายลือชัย                      ทองนิล

4.    นายอมร                         พิมานมาศ

5.    นายเยี่ยม                       จันทรประสิทธ์

6.    นายสุพจน์                      โล่ห์วัชรินทร์

7.    นายยุทธนา                    มหัจฉริยวงศ์

8.    นายมานิตย์                   กู้ธนพัฒน์

9.    นายศิริพงษ์                    สุงสุวรรณ

10. นายสุกิตติ                      เจดีย์วุฒิ

11. นายอุทัย                        คำเสนาะ

12. นายชายชาญ                โพธิสาร

42. คณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปีของสภาวิศวกร

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายการุญ                     จันทรางศุ

3.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

4.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

5.    นายพิชิต                        ลำยอง

6.    นายอมร                         พิมานมาศ

43. คณะทำงานออกข้อสอบสำหรับทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธา

1.    นายวินิต                         ช่อวิเชียร

2.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

3.    นายทศพล                     ปิ่นแก้ว

4.    นายวัฒนชัย                  สมิทธากร

5.    นายอมร                         พิมานมาศ

6.    นายวันชัย                      เทพรักษ์

7.    นายสมพงษ์                   ศิริโสภณศิลป์

8.    นายเสรี                          จันทรโยธา

9.    นายชัยพันธุ์                   รักวิจัย

10. นายไพศาล                    สันติธรรมนนท์

11. นายธนิต                         ธงทอง

12. นายเกษม                       เพชรเกตุ

13. นายสายัณห์                  ศิริมนตรี

14. นายลำดวน                    ศรีศักดา

15. นายสุชาติ                      ลิ่มกตัญญู

16. นางสุนิสา                       สมิทธากร

17. นายฐิรวัตร                     บญญะฐี

18. นายชูเกียรติ                   วิเชียรเจริญ

19. นายวีระศักดิ์                  ลิขิตเรืองศิลป์

20. นายวัชระ                       เพียรสุภาพ

21. นายยุทธนา                    สินสุขเศรษฐ์

22. นางวรพรรณ                  นันทวงศ์

23. นายสนิท                        พิพิธสมบัติ

24. นายจารึก                       ถีระวงษ์

25. นายอนุรักษ์                   ศรีอริยวัฒน์

26. นายครรชิต                     ลิขิตเดชาโรจน์

27. นางสาวอักษรา             พฤทธิวิทยา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.    นายพิชิต                        ลำยอง

2.    นายสุเจตน์                     จันทรังษ์

3.    นายวงวิทย์                    เสนะวงศ์

4.    นายเอก                          ไชยสวัสดิ์

5.    นายชัยบูรณ์                  กังเจียรณ์

6.    นางสลิลทิพย์                 สินธุสนธิชาติ

7.    นายปฐมทัศน์                จิระเดชะ

8.    นายมณฑล                    ลีลาจินดาไกรฤกษ์

9.    นายนราดล                    โชติวรรณพร

10. นายสันติ                        อัศวศรีพงศ์ธร

11. นายสำรวย                    สังข์สะอาด

12. นางสาวนาตยา             คล้ายเรือง

13. นายวิบูลย์                      ชื่นแขก

14. นายวิจิตร                       กิณเรศ

15. นายจักรพงษ์                 จารุมิศร์

16. นายเวช                          วิเวก

17. นางสาวทับทิม               อ่างแก้ว

18. นายชูวงศ์                       พงศ์เจริญพาณิชย์

19. นายกอบชัย                   เดชหาญ

20. นายกันต์พงษ์                ศรีสถิต

21. นายมงคล                      รักษาพัชรวงศ์

22. นายประยุทธ                 อัครเอกฒาลิน

23. นายอธิคม                      ฤกษบุตร

24. นายวาทิต                      เบญจพลกุล

25. นายประวิทย์                 ชุมชู

26. นายโมไนย                     ไกรฤกษ์

27. นายดนัย                        ต.รุ่งเรือง

28. นายณรงค์                      อยู่ถนอม

29. นายวชิระ                       จงบุรี

30. นายพร้อมศักดิ์              อภิรติกุล

31. นางสาวนันทิยา             ชัยบุตร

32. นายชายชาญ                โพธิสาร

33. นายสุรินทร์                    กิตติธรกุล

34. นายวรชาติ                     แซ่ก๊ก

35. นายชนินทร์                    บุญลักษณานุสรณ์

36. นายพีรวุฒิ                     ยุทธโกวิธ

37. นายอนุวัฒน์                  จางวนิชเลิศ

38. นายพรชัย                      ทรัพย์นิธิ

39. นายประสิทธิ์                 พิทยพัฒน์

40. นางนิตย์                         เพ็ชรรักษ์

41. นางสุธิดา                       ฝ่ายรีย์

42. นายบุญเลิศ                   สื่อเฉย

43. นายสร                            จารุวรรณชัย

44. นายปุณยภัทร               ภูมิภาค

45. นายชาญณรงค์             บาลมงคล

46. นายธีรธรรม                   บุญยกุล

47. นายเจตวรา                   ต่างจิตร์

48. นายจักรกฤช                  ตรรกพาณิชย์

49. นายวันชัย                      ไพรจิตโรจนา

50. นายพรชัย                      ทรัพย์นิธิ

51. นายณัฐภรณ์                 พุทธรักษ์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

1.    นายมงคล                      มงคลวงศ์วิโรจน์

2.    นายเจตวีย์                     ภัครัชพันธุ์

3.    นายรัชทิน                       จันทร์เจริญ

4.    นายเผชิญ                      จันทร์สา

5.    นายจำรูญ                      ตันติพิศาลกุล

6.    นายทวีเดช                     ศิริธนาพิพัฒน์

7.    นายอดุลย์                      พัฒนภักดี

8.    นายก่อเกียรติ                บุญชูกุศล

9.    นายมนต์ศักดิ์                พิมสาร

10. นายสัตยา                      จันทรประภา

11. นายนักสิทธ์                   นุ่มวงษ์

12. นายเจนวิทย์                  คำพูล

13. นายโอฐศิลป์                 นิลุบล

14. นายสุวิทย์                      บุณยวานิชกุล

15. นายชินเทพ                    เพ็ญชาติ

16. นายสมบูรณ์                  ฤทธิ

17. นายยงยุทธ                    เนียมทรัพย์

18. นายสุรเชษฐ์                   ชุติมา

19. นายพงษ์พันธ์                แก้วตาทิพย์

20. นายศราวุธ                     วงศ์เงินยวง

21. นายพีระพงษ์                 ทับแย้ม

22. นายณัฐพล                    นิยมไทย

23. นายบุญชัย                    วัจจะตรากุล

24. นายสุวัฒน์                     กุลธนปรีดา

25. นายโอภาส                    โกมลวัฒนาพาณิชย์

26. นายวิบูลย์                      แสงวีระพันธุ์ศิริ

27. นายวิทยา                      ยงเจริญ

28. นายอุนนัต                      พิณโสภณ

29. นายสาทิสส์                   ทรงชน

30. นายพินิจ                        งามสม

31. นายธวัชชัย                    นาคพิพัฒน์

32. นางสาวกนกอร             รจนากิจ

33. นายสุรชัย                       จิรชาคริต

34. นายจินดา                      เจริญพรพาณิชย์

35. นายมิ่งศักดิ์                    ตั้งตระกูล

36. นายชาญวิทย์                วงศ์รัตนพรกูร

37. นายจารุวัฒน์                 เจริญสุข

38. นายเกชา                        ธีระโกเมน

39. นางจินตนา                    ศิริสันธนะ

40. นายประกอบ                 สุรวัฒนาวรรณ

41. นายอภิชิต                      ล้ำเลิศพงศ์พนา

42. นายอโณทัย                   สุขแสงพนมรุ้ง

43. นายพงษ์เจต                  พรหมวงศ์

44. นายณัฐพล                    มงคลรังสฤษฏ์

45. นายฐิตพล                      ลิมจิตติ

46. นายเชิดพันธ์                  วิทูราภรณ์

47. นายบันเทิง                     สุวรรณตระกูล

48. นายพัลลภ                     เขม้นงาน

49. นายอนุรักษ์                   อรรถสิษฐ์

50. นายชนินทร์                    ตรงจิตภักดี

51. นางสาวสุตาภัทร           แคว้นเขาเม็ง

52. นางสาววิฑาดา             เจษฎารัตนชัย

53. นางมธุรส                       สุชาตะวัฒน์

54. นายณัฐวุฒิ                    หลิ่วพิริยะวงศ์

55. นายเอกพจน์                  ตันตราภิวัฒน์

56. นายพุทธา                      จีนครัว

57. นายสยาม                      สงวนรัมย์

58. นายศิริพงษ์                    เอี่ยมชัยมงคล

59. นางสาววลีพรรณ          กันเนื่อง

60. นายรุ่ง                            กิตติพิชัย

61. นายนิพนธ์                      มูลสิน

62. นายปวเรศ                     ชมเดช

สาขาอุตสาหการ

1.    นางศันสนีย์                    สุภาภา

2.    นายพีระพงศ์                 ตริยเจริญ

3.    นางสาวศิรินทร              ทองแสง

4.    นางเสมอจิตร                 หอมรสสุคนธ์

5.    นายสุวิวัฒน์                  สืบสานกุล

6.    นายสีรง                          ปรีชานนท์

7.    นางสาวศิริรัตน์              หมื่นวณิชกูล

8.    นายพิภพ                        ลลิตาภรณ์

9.    นางณฐา                        คุปตัษเฐียร

10. นางสาวประไพศรี         สุทัศน์ ณ อยุธยา

11. นายพงศ์ชนัน                 เหลืองไพบูลย์

12. นายชัยนนท์                   ศรีสุภินานนท์

13. นางพจมาน                    เตียวัฒนรัฐติกาล

14. นายวิสุทธิ์                      สุพิทักษ์

15. นายยุทธชัย                    บรรเทิงจิตร

16. นายอนนต์                      วงษ์เกษม

17. นางสาวสุพัฒตรา         เกศราพงศ์

18. นางสาวจิรรัตน์              ธีระวราพฤกษ์

19. นายนันทชัย                   กานตานันทะ

สาขาวิศวกรรมเคมี

1.    นายเจิดศักดิ์                  ไชยคุนา

2.    นายอติชาต                    วงศ์กอบลาภ

3.    นายธีระสุต                    สุขกำเนิด

4.    นางจุไรวัลย์                   รัตนพิสิฐ

5.    นายสมหมาย                 ตรัยไชยาพร

6.    นางชญานุช                   แสงวิเชียร

7.    นางสาวสินินาฎ             จงคง

8.    นายสมนึก                      จารุดิลกกุล

9.    นายปิยะบุตร                 วานิชพงษ์พันธุ์

10. นายบุณยพัต                  สุภานิช

11. นางสาวศิริกุล                จันทร์สว่าง

12. นางสาวพนิดา               สามพรานไพบูลย์

13. นายสถาพร                    คำหอม

14. นางกนกพร                    อนันต์ชื่นสุข

15. นางวิภาวี                       ขำวิจิตร

16. นายชัยรัตน์                    ศิริพัฒนะ

17. นายฉัตรชัย                    กันยาวุธ

18. นายจักรกฤษณ์             อัมพุช

19. นายไกรพัฒน์                จีนขจร

20. นางสาวพัชรินทร์           วรธนกุล

21. นายกำชัย                      นุ้ยธิติกุล

22. นางสาวเพียงพิศ           วงศ์มณีนิล

23. นางสาวณัฐญา             คุ้มทรัพย์

24. นางสาววรรณวิภา        ศิริวัฒน์เวชกุล

25. นายอภิชิต                      สว่างอริยะสกุล

26. นางสาวสร้อยพัทธา     สร้อยสุวรรณ

27. นายเล็ก                          วันทา

28. นายธงไทย                     วิฑูรย์

29. นายอาทิตย์                   เนรมิตตกพงศ์

30. นางสาวขนิษฐา             คำวิลัยศักดิ์

31. นางสาวนริศรา              อินทรจันทร์

32. นายวิษณุ                       มีอยู่

33. นายบวรพงศ์                 พรชุติ

34. นางสาววิจิตรา              จงวิศาล

35. นายอภินันท์                   สุทธิธารธวัช

36. นางสาวณัฐวรรณ์         ยศวัฒน

37. นางสาววรนารถ            จงเลิศจรรยา

38. นายศิระ                         ศรีนิเวศน์

39. นายสาธก                      ไชยสกุลชื่นสกุล

40. นายโปรดปราน             สิริธีรศาสน์

41. นายสุรัตน์                      อารีรัตน์

42. นางสาวนริศรา              ทองบุญชู

43. นางวรรณวิไล                ไกรเพ็ชร เอวานส์

44. นายสิทธินันท์                 ท่อแก้ว

สาขาสิ่งแวดล้อม

1.    นางสุรี                            ขาวเธียร

2.    นายวงศ์พันธ์                 ลิมปเสนีย์

3.    นายชาติ                         เจียมไชยศรี

4.    นายมงคล                      ดำรงค์ศรี

5.    นายวินัย                         เลียงเจริญสิทธิ์

6.    นางจีมา                          ศรลัมพ์

7.    นายสุดจิต                      ครุจิต

8.    นายวราวุธ                     เสือดี

9.    นางเฉลิมราช                 วัทนวิน

10. นายสาโรช                     บุญกิจสมบัติ

11. นางสาวธิดารัตน์           บุญศรี

12. นายอุดมผล                   พืชน์ไพบูลย์

13. นายสุรพงษ์                    วัฒนะจีระ

14. นายปฏิรูป                      ผลจันทร์

15. นายสิริชัย                       คุณภาพดีเลิศ

16. นางวันเพ็ญ                    วิโรจกูฎ

17. นางพัชรี                          หอวิจิตร

18. นายธัญลักษณ์              ราษฎร์ภักดี

19. นายธนากร                    เมธาธรรม

20. นายมนต์ชัย                   พุ่มแก้ว

21. นายธัญยธรณ์               เมฆอัมพรพงศ์

22. นายมนัสกร                    ราชากรกิจ

23. นายเขมรัฐ                      โอสถาพันธุ์

24. นายวิบูลย์                      ศรีเจริญชัยกุล

25. นายชวลิต                      รัตนธรรมสกุล

26. นายปฏิภาณ                  ปัญญาพลกุล

27. นายศรัณย์                     เตชะเสน

28. นางสาวศิริมา                ปัญญาเมธีกุล

29. นางวิบูลย์ลักษณ์          พึ่งรัศมี

30. นางอรทัย                       ชวาลภาฤทธิ์

31. นางเพ็ชรพร                   เชาวกิจเจริญ

32. นายธเรศ                        ศรีสถิตย์

33. นายพิชญ                       รัชฎาวงศ์

34. นายชัยพร                      ภู่ประเสริฐ

35. นางสาวชนาธิป             ผาริโน

36. นายสุธา                         ขาวเธียร

37. นายพิสุทธิ์                      เพียรมนกุล

38. นายตะวัน                      ลิมปิยากร

39. นางสาวอัจฉริยา           สุริยะวงศ์

40. นางสาวอรอนงค์           ลาภปริสุทธิ์

41. นางเบญจพร                 สุวรรณศิลป์

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.    นายฐิติศักดิ์                   บุญปราโมทย์

2.    นายสหาย                      รักเหย้า

3.    นายสำเริง                      จุลพุ์ปสาสน์

4.    นายชาคร                       จารุพิสิฐธร

5.    นายพิษณุ                      บุญนวล

6.    นายณรงค์                      อัครพัฒนากูล

7.    นายขวัญชัย                   ลีเผ่าพันธุ์

8.    นายภิญโญ                    มีชำนะ

9.    นายไสว                          ด่านชัยวิจิตร

10. นายพันธุ์ลพ                   หัตถโกศล

11. นายเล็ก                          สีคง

12. นายธวัชชัย                    ปลูกผล

13. นายสมศักดิ์                   สายสินธุ์ชัย

14. นายชัยโรจน์                   รัตนกวิน

15. นายพิพัฒน์                    เหล่าวัฒนบัณฑิต

16. นายไพรัช                       จรูญพัฒนพงศ์

17. นายประภาศ                 เมืองจันทร์บุรี

18. นายเสกศักดิ์                  วะวิสิทธิ์ชัย

19. นายสุนทร                      พุ่มจันทร์

20. นางดาวัลย์                    วิวรรธนะเดช

21. นายสุรพล                      ภู่วิจิตร

22. นายอิทธิพล                   เดี่ยววณิชย์

23. นายกอบบุญ                 หล่อทองคำ

24. นายประสงค์                  ศรีชัยเจริญ

25. นายสุวันชัย                    พงษ์สุกิจวัฒน์

26. นางอมรินทร์                  บุญตัน

27. นายดนุพล                     ดันนโยภาส

28. นางกัลยาณี                   คุปตานนท์

29. นางศิริกุล                       วิสุทธิ์เมธางกูร

30. นางสาววีรวรรณ           สุทธิศรีปก

31. นายเจษฎา                     วรรณสินธุ์

32. นางปัทมา                      วิสุทธิพิทักษ์กุล

33. นายสารัมภ์                    บุญมี

34. นางสาวสิริวรรณ           สกุลตันเจริญชัย

35. นายมนูญ                       มาศนิยม

36. นายวิษณุ                       ราชเพ็ชร

37. นายรัตน                         บริสุทธิกุล

38. นางอุษณีย์                     กิตกำธร

39. นายฐาปนีย์                   อุดมผล

40. นายเชี่ยวชาญ               ลีลาสุขเสรี

41. นางพรวสา                     วงศ์ปัญญา

44. คณะทำงานตรวจรับพัสดุ(เนื้อหาและข้อสอบของหนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ฉบับปรับปรุง)

1.    นายลือชัย                      ทองนิล

2.    นายยุทธนา                    มหัจฉริยวงศ์

3.    นายอุทัย                        คำเสนาะ

45. คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

2.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

3.    นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

4.    นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

5.    นายภุชงค์                       อุทโยภาศ

6.    นายสุรินทร์                    กิตติธรกุล

7.    นายชายชาญ                โพธิสาร

8.    นายปฐมทัศน์                จิระเดชะ

9.    นายวิเชียร                      บุษยบัณฑูร

46. คณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานประจำปีของสภาวิศวกร

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายการุญ                     จันทรางศุ

3.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

4.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

5.    นายพิชิต                        ลำยอง

6.    นายอมร                         พิมานมาศ

7.    หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

8.    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

9.    หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ

11. หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

12. หัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

13. หัวหน้าฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

47. คณะทำงานจัดทำร่างเอกสารนโยบาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

3.    นายการุญ                     จันทรางศุ

4.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

5.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

6.    นายพิชิต                        ลำยอง

7.    นายอมร                         พิมานมาศ

8.    หัวหน้าสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

9.    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

10. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

11. หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ

12. หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร

13. หัวหน้าฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

14. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

48. คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.    นายกมล                        ตรรกบุตร

2.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

3.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

4.    นายการุญ                     จันทรางศุ

5.    นายประสงค์                  ธาราไชย

6.    นายพิชิต                        ลำยอง

7.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

8.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

9.    นายสุวัฒน์                     เชาว์ปรีชา

10. นายสุรชัย                       พรภัทรกุล

11. นายเกชา                        ธีระโกเมน

12. นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

13. นายอนันต์                      วรธิติพงศ์

14. นายบุญศักดิ์                 เกียรติจรูญเลิศ

15. นายพิชญะ                     จันทรานุวัฒน์

49. คณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

1.    นายจำรูญ                      มาลัยกรอง

2.    นายฐิระวัตร                   กุลละวณิชย์

3.    นายชัยสวัสดิ์                 กิตติพรไพบูลย์

4.    นายการุญ                     จันทรางศุ

5.    นายเอกสิทธิ์                  ลิ้มสุวรรณ

6.    นายประสงค์                  ธาราไชย

7.    นายเกชา                        ธีระโกเมน

8.    นายชัชวาลย์                  คุณค้ำชู

9.    นายอมร                         พิมานมาศ

10. นายมงคล                      มงคลวงศ์โรจน์

11. นายลือชัย                      ทองนิล

12. นายจิระศักดิ์                  แสงพุ่ม

13. นายชายชาญ                โพธิสาร

 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24/05/2014   07:18:44
คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม วันที่ 19/10/2013   06:17:42
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. วันที่ 07/09/2013   12:12:24
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556) วันที่ 04/09/2013   21:15:34
เสวนา วิศวกรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง วันที่ 16/07/2013   20:23:17
สัมมนา ประชาสัมพันธ์การขอรรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 04/07/2013   10:25:41
สัมมนา - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ วันที่ 29/06/2013   11:53:24 article
สัมมนา ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 29/06/2013   11:45:52
คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันที่ 04/05/2013   20:08:18
รายงานประจำปี สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 10/04/2013   20:13:54
สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันที่ 03/04/2013   07:35:00
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร" วันที่ 27/03/2013   22:12:48
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ วันที่ 04/03/2013   06:12:31 article
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร วันที่ 17/02/2013   17:22:37Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th