ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ article
วันที่ 04/03/2013   06:12:31

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมช่อม่วง ๑ วินเซอร์พาร์ค

โดยมีประเด็นหัวกระทิ ซึ่งสมาคมวิชาชีพ จะร่วมมือกันไปดำเนินการต่อ มีดังต่อไปนี้
๑.  การกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพ ของสมาคมวิชาชีพต่างๆ
๒.  การนำมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ (ผ่านเกณฑ์ที่จะกำหนดต่อไป) มาผ่านการรับรองโดยสภาวิศวกร
๓.  การสร้าง Protocol ให้กับสมาคมวิชาชีพ นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาวิศวกร เพื่อให้เรื่องที่จะ
      พิจารณานำไปสู่การสัมฤทธิผลอย่างเป็นระบบ
๔.  เตรียมวิชาชีพวิศวกรรมเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน

ในการนี้ สภาวิศวกร ได้ขอให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ ประชาสัมพันธ์ สมาชิกของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อย ๓๐ - ๕๐ คนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิศวกร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24/05/2014   07:18:44
คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม วันที่ 19/10/2013   06:17:42
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. วันที่ 07/09/2013   12:12:24
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556) วันที่ 04/09/2013   21:15:34
เสวนา วิศวกรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง วันที่ 16/07/2013   20:23:17
สัมมนา ประชาสัมพันธ์การขอรรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 04/07/2013   10:25:41
สัมมนา - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ วันที่ 29/06/2013   11:53:24 article
สัมมนา ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 29/06/2013   11:45:52
คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันที่ 04/05/2013   20:08:18
รายงานประจำปี สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 10/04/2013   20:13:54
รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันที่ 27/04/2013   08:27:54
สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันที่ 03/04/2013   07:35:00
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร" วันที่ 27/03/2013   22:12:48
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร วันที่ 17/02/2013   17:22:37Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th