ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง article
วันที่ 10/01/2013   16:46:55

มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง

ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

--------------------------------------------------------------

เนื่องจากในเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคมจะเป็นช่วงเดือนที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ประชาชนจะมีการจัดงานรื่นเริงตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการเป็นต้น ซึ่งการจัดงานรื่นเริงดังกล่าวจะมีผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความประมาทในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารในการจัดงาน อันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภยันตรายอื่นจากการใช้อาคาร กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ ผู้จัดงานรื่นเริงหรือเจ้าของอาคารนำไปปฏิบัติดังนี้

๑. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือย่างน้อย ๑ เครื่อง กรณีมีพื้นที่สถานบริการ หรือพื้นที่จัดงานตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ขอความร่วมมือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน ๒๐ เมตร และจัดให้มีทุกชั้นที่มีการจัดงาน โดยติดตั้งให้สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถมองเห็นและเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก

๒. จัดให้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนแจ้งครอบคลุมพื้นที่บริการ

๓. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคาร ซึ่งแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟ ทางออก และประตูทางออก ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

๔. จัดให้มีทางออกและทางหนีไฟ ให้เพียงพออย่างน้อย ๒ ทาง และต้องเปิดออกได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา

๕. จัดให้มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ

๖. ให้มีการควบคุมความจุคนของผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่เข้าร่วมงานที่มีความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

๗. จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัย และการป้องกันภยันตรายจากอัคคีภัยตลอดเวลาที่เปิดบริการ

๘. ก่อนเปิดบริการหรือก่อนการจัดงานควรจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีการเปิดบริการ

๙. หลีกเลี่ยงการตกแต่งอาคาร สถานที่จัดงานรื่นเริงด้วยวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย หรือลามไฟเร็ว

๑๐. ห้ามหรืองดการจัดให้มีการละเล่น การแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์ของเล่น ที่ทำให้เกิดประกายไฟในสถานที่จัดงานหรือสถานบริการโดยเด็ดขาด

๑๑. ในระหว่างที่จัดงานหรือเปิดบริการ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเข้าออกและทางหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมงานทราบ ตามเวลาที่เหมาะสม

๑๒. อาคารที่มีสถานบริการหรือสถานที่จัดงานรื่นเริงอยู่ภายในอาคารให้ตรวจสอบการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบสถานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องมองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจนตลอดเวลา เพื่อระบายคนที่ออกจากสถานบริการไปสู่ภายนอกอาคารได้โดยปลอดภัย

๑๓. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าร่วมจัดงานรื่นเริงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบกิจการหรือผู้จัดงานอย่างเคร่งครัดตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๑๔. หลังจากปิดบริการหรือหลังจากการเลิกจัดงาน ควรจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย

๑๕. สถานบริการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

--------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

BSA BUILDING SAFETY AWARD 2019 วันที่ 14/08/2019   17:05:36 article
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 29/09/2017   09:09:58
องค์กรอาชีพ วันที่ 16/08/2016   18:34:10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม วันที่ 03/06/2016   15:55:59
ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” วันที่ 08/06/2015   14:51:06
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” วันที่ 11/09/2014   21:35:15
ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย วันที่ 27/08/2014   06:57:47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น วันที่ 06/06/2014   10:30:07
แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท วันที่ 08/05/2014   06:59:41
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย วันที่ 10/12/2013   09:54:46
บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013) วันที่ 11/11/2013   20:02:16
เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR) วันที่ 06/11/2013   12:14:27
กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 23/09/2013   11:20:18
คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖) วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖) วันที่ 22/02/2013   07:11:26 article
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2 วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 04/02/2013   15:49:31
TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง" วันที่ 04/03/2013   06:14:04 article
วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย วันที่ 04/02/2013   10:29:18
วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน วันที่ 02/02/2013   15:12:08
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24/01/2013   17:27:25 article
เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน วันที่ 04/01/2013   20:43:39
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:32 article
อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 10/01/2013   16:53:49 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:52 article
อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ วันที่ 10/01/2013   16:54:13 article
กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัย วันที่ 10/01/2013   16:54:30 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:54:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:11 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:26 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:39 article
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) วันที่ 10/01/2013   16:56:10 article
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 วันที่ 10/01/2013   16:59:21 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:59:40 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   17:00:08 article
บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ วันที่ 10/01/2013   17:00:25 article
กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค. วันที่ 21/12/2012   00:54:06 article
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร วันที่ 09/11/2012   22:29:27 article
นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันที่ 18/12/2012   19:41:42 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร” วันที่ 16/11/2012   10:13:36 article
การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล วันที่ 14/11/2012   09:07:09
แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 18/12/2012   19:42:02 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย วันที่ 13/10/2012   21:26:24
เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 05/10/2012   08:19:38
เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 24/09/2012   20:16:03
งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่ วันที่ 21/10/2012   07:03:48 article
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ วันที่ 09/10/2012   17:50:11
เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏ วันที่ 25/11/2012   08:10:52 article
แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555 วันที่ 25/11/2012   08:10:39 article
ภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 25/11/2012   08:30:55 article
ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันที่ 25/11/2012   08:29:49 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   10:16:28
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   09:46:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/09/2012   19:14:30 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   18:37:02 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   15:23:28 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/08/2012   15:21:03 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th