ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 TIS 2690-2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
วันที่ 28/02/2016   22:06:28

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๔๗๔๕ (.. ๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.. ๒๕๑๑

เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระราชบัญัติมาตรฐาลิตภัฑ์อุตสากรรม (ฉบัที่) .. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2690 – 2558 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

อรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การติดตั้งระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน

 

1. ขอบขาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการสําหรับการติดตั้งระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินสําหรับภายในอาคารโดยครอบคลุมการออกแบบ การติดตั้งใหม การเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบภาคสนาม สําหรับงานติดตั้งและบํารุงรักษาระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน เพื่อใหบุคคลออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็วจนถึงทางออกที่ปลอดภัย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมขอกําหนดการติดตั้ง การตรวจสอบ ใบรับรองและสมุดบันทึก

2. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก. 2430 และดังตอไปนี้

2.1         การใหแสงสวางฉุกเฉิน (emergency lighting) หมายถึง การใหแสงสวางทันทีที่แหลงจายไฟฟาปกติมเหลว การใหแสงสวางฉุกเฉินรวมถึง การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย (escape lighting) และการใหแสงสวางสํารอง (standby lighting)

2.2         การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย (escape lighting) หมายถึงวนของการใหแสงสวางฉุกเฉินที่ใหความสองสวางพอเพียงเพื่อใหผูที่เกี่ยวของออกจากพื้นที่ไดอยางปลอดภัย รวมถึงพื้นที่เตรียมการหนีภัยและพื้นที่เก็บอุปกรณดับเพลิง อุปกรณแจงเหตุ และอุปกรณปฐมพยาบาล หรือเพื่อใหหยุดการทํางานงานที่เปนอันตรายกอนออกจากพื้นที่

2.3         การใหแสงสวางสํารอง (standby lighting) หมายถึงวนของการใหแสงสวางฉุกเฉินที่ทําใหดําเนินกิจกรรมอไปไดตามปกติ หรือยกเลิกกิจกรรมนั้นไดอยางปลอดภัย การใหแสงสวางนี้อาจเกิดความสวางนอยกวการใหแสงสวางปกติ

2.4         โคมไฟฟาฉุกเฉิน (emergency luminaire) หมายถึง โคมไฟฟาที่มีอุปกรณสําหรับการใหแสงสวางฉุกเฉิน

2.5      ทางหนีภัย (escape route) หมายถึง ทางที่ประกอบเปนสวนหนึ่งสําหรับหนีภัยจากจุดหนึ่งในอาคารไปยังทางออกสุดทาย

2.6      ทางออกสุดทาย (final exit) หมายถึง ปลายทางของทางหนีภัย ซึ่งทําใหคนไมตกอยูในอันตรายเนื่องจากไฟไหม

2.7         พื้นที่งานอันตรายสูง (high risk area) หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีการทํางานเคลื่อนไหวหรือเครื่องจักรกลหมุน เชน เครื่องเลื่อย พัดลม เครื่องปม เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ หรือ พื้นที่ที่มีการใชเชื้อเพลิงในรูปแบบตาง ๆ เชน หองครัว หองไฟฟา หองเครื่องกําเนิดไฟฟา พื้นที่โรงงานที่มีมอเตอรหมุน พื้นที่เก็บวัตถุอันตราย

2.8      เคเบิลทนไฟ (fire resistant cable) หมายถึง สายไฟฟาที่ฉนวนชั้นในเปนวัสดุทนไฟ และฉนวนชั้นนอกเปนวัสดุทนตอการลามไฟงาย มีควันนอยเมื่อถูกเปลวไฟ และไมมีสวนผสมของธาตุหมูฮาโลเจน

3. การให้แสงสวางฉุกเฉิน

การใหแสงสวางฉุกเฉิน แบงได ดังรูปที่ 1

 

 

3.1      การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย

          การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย ไมไดมีไวเพื่อใหแสงสวางเฉพาะเมื่อระบบจายไฟฟาปกติทั้งระบบลมเหลวแตเพียงอยางเดียว แตมีไวเพื่อใหแสงสวางเมื่อระบบจายไฟฟาปกติลมเหลวเพียงบางสวนที่อาจนําไปสูการเกิดอันตรายขึ้นได เชน เมื่อวงจรไฟฟาแสงสวางบริเวณบันไดเสีย ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินเพื่อการหนีภัยตองทํางาน

          การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัยสําหรับอาคารที่มีผูอยูอาศัยและใชงาน ตองเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้

          ก) เพื่อใหเห็นทางหนีภัยชัดเจน และหนีภัยไดอยางปลอดภัย

          ข) เพื่อใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวยมือ และอุปกรณผจญเพลิงที่ติดตั้งตามเสนทางหนีภัยไดอยางชัดเจน

3.2      การใหแสงสวางสํารอง

3.2.1    สําหรับพื้นที่ที่ตองมีกิจกรรมตอเนื่อง เมื่อระบบจายไฟฟาปกติทั้งระบบลมเหลว ควรติดตั้งระบบไฟฟาสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อใหมีความสองสวางเหมาะสมสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ หรือในบางกรณีอาจตองใหความสองสวางไฟฟาสํารองเทากับความสองสวางในสภาพจายจากไฟฟาปกติ

3.2.2    ในกรณีที่การใหแสงสวางสํารองนั้นเปนสวนหนึ่งของการใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย ตองแยกสวนของการใหแสงสวางเพื่อการหนีภัยจากวงจรการใหแสงสวางสํารองทั่วไป และใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

3.2.3    ในกรณีที่การใหแสงสวางสํารองทั้งหมดใชสําหรับการใหแสงสวางเพื่อการหนีภัยดวย การติดตั้งระบบการใหแสงสวางตองใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

4. ความสวางเพื่อการหนีภัย

การหนีภัยเพื่อหาออกที่ทางออกสุดทายไดอยางปลอดภัย ตองอาศัยความสวางที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถมองเห็นอันตราย หรือมองเห็นการเปลี่ยนระดับพื้น และการเปลี่ยนทิศทางของเสนทางการหนีภัย

4.1         ระดับความสวางขั้นต่ํา

          ในกรณีที่ระบบจายไฟฟาปกติลมเหลว ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองใหมีระดับความสวางขั้นต่ําเพื่อใหหาทางออกสุดทายไดอยางปลอดภัย ในแตละพื้นที่ดังตอไปนี้

4.1.1    พื้นที่โลงภายในอาคารที่ไมมีทางหนีภัยที่ชัดเจน

          กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับที่พื้นทั่วพื้นที่ที่ไมมีสิ่งกีดขวาง ตองมีความสวางไมนอยกวา0.5 lx ยกเวนพื้นที่ที่หางจากผนังในระยะ 0.5 m โดยรอบ ดูรูปที่ 2

4.1.2    ทางหนีภัยที่มีความกวางไมเกิน 2 m

          กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับที่พื้นที่เสนกึ่งกลางของทางหนีภัย ไมนอยกวา 1 lx และบนแถบกลางของทางหนีภัยที่มีความกวางไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของทางหนีภัย ตองมีความสวางไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสวางต่ําสุดที่ออกแบบไว บนเสนกึ่งกลางทางหนีภัย ดูรูปที่ 3

4.1.3    ทางหนีภัยที่มีความกวางเกิน 2 m

          กําหนดใหมีระดับความสวางเปนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

         ก) กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับที่พื้น ทั่วพื้นที่ที่ไมมีสิ่งกีดขวาง ตามขอ 4.1.1

ข) ใหแบงความกวางทางหนีภัยเปนแถบ กวางเทา ๆ กัน แถบละไมเกิน 2 m และออกแบบตามขอ 4.1.2 และรูปที่ 3

4.1.4    พื้นที่งานอันตรายสูง

          ระดับความสวางที่พื้นที่ทํางานตองไมนอยกวา 10% ของคาระดับความสวางในเวลาปกติ แตตองไมนอยกวา 15 lx

4.1.5    พื้นที่เตรียมการหนีภัย จุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในอาคาร พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจาหนาที่พนักงานกูภัย รวมถึงหองควบคุมการปฏิบัติงาน

          ระดับความสองสวางในแนวระดับที่พื้น ตองไมนอยกวา 15 lx

4.1.6    พื้นที่เก็บอุปกรณดับเพลิง อุปกรณแจงเหตุ และพื้นที่เก็บอุปกรณปฐมพยาบาล

          ระดับความสวางในแนวระนาบดิ่งที่ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ ตองไมนอยกวา 5 lx

          โดยตําแหนงโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองติดตั้งในระยะหางไมเกิน 2 m จากจุดกึ่งกลางของตําแหนงติดตั้งอุปกรณ ดังแสดงในรูปที่ 4

 

 

4.2      ชวงเวลาการสองสวาง

          เพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยตองมีความสวางตามพิกัดที่กําหนดในขอ 4.1 ไดตอเนื่องนานไมนอยกวา 120 min

4.3      ความสม่ําเสมอของการสองสวาง

          ความสม่ําเสมอของการสองสวางของพื้นที่ ใหเปนดังนี้

                   ก) อัตราสวนระหวางความสวางเฉลี่ยกับความสวางต่ําสุด ตองไมเกิน 10 : 1

    สําหรับพื้นที่งานอันตรายสูง พื้นที่เตรียมการหนีภัย จุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในอาคาร พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจาหนาที่พนักงานกูภัย รวมถึงหองควบคุมการปฏิบัติงาน

ข) อัตราสวนระหวางความสองสวางสูงสุดกับความสองสวางต่ําสุด ตองไมเกิน 40 : 1
สําหรับเสนกึ่งกลางของทางหนีภัย และพื้นที่โลงภายในอาคาร

4.4      ดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไป

          แหลงกําเนิดแสงที่ใช ตองมีดัชนีสีที่ปรากฏทั่วไปไมต่ํากวา 40 (Ra ³ 40)

5. การออกแบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน

 

การใหแสงสวางฉุกเฉินใชเมื่อแสงสวางจากแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว ดังนั้นตองมีแหลงจายไฟฟาอิสระที่ไมขึ้นกับแหลงจายไฟฟาแสงสวางปกติ

5.1      แหลงจายไฟฟาแสงสวาง

5.1.1    ในสภาวะปกติ แสงสวางที่ทางออกควรมาจากแหลงจายไฟฟาที่มีความเชื่อถือไดสูง เชน จากการไฟฟา

5.1.2    ในสภาวะฉุกเฉิน ใหใชโคมที่จายไฟฟาจากแบตเตอรี่ ซึ่งตองเปนชนิดที่มีความเชื่อถือไดสูง สามารถประจุกลับเขาไปใหมไดเองโดยอัตโนมัติ ไมอนุญาตใหใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลง จายไฟฟาใหกับโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และตองใชวงจรไฟฟาจากวงจรไฟฟาแสงสวางของในพื้นที่นั้น ๆ

5.2      การทํางานของแหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน

5.2.1    แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดเมื่อแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว หรือเมื่อเครื่องปองกันกระแสเกินเปดวงจร

5.2.2    แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดอยางตอเนื่องและทํางานไดอีกโดยอัตโนมัติ

5.3         ความลมเหลวของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน

          การใหแสงสวางฉุกเฉินแบบโคมไฟฟาตอพวง เมื่อโคมไฟฟาใดเสียหรือไมทํางานตองไมทําใหเกิดการกระทบตอการทํางานของระบบโดยรวม

5.4      การเลือกใชโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน

5.4.1    โครงสรางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จหรือโคมไฟฟาตอพวง ตองเลือกใชชนิดที่มีระดับการปองกันความชื้นและฝุนที่เหมาะสมกับสถานที่ใชงาน กรณีที่ใชในสถานที่อันตราย (hazardous area) ตองใชโคมที่มีระดับการปองกันความชื้นและฝุนที่เหมาะสมกับสถานที่ใชงาน

5.4.2    การติดไฟ โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ใชกับทางหนีภัยควรเปนชนิดตานทานตอเปลวไฟและการทนไฟ

5.4.3    โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองใหปริมาณแสงของโคมไฟฟาออกมาไดครึ่งหนึ่งของพิกัดตามที่ผูผลิตแจงภายใน 5 s และเต็มพิกัดตามที่ผูผลิตแจง ภายใน 60 s หลังจากที่แหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว

5.4.4    โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ใชสําหรับพื้นที่งานอันตรายสูง ตองใหปริมาณแสงของโคมไฟฟาออกมาไดพิกัดตามที่ผูผลิตแจงภายใน 0.5 s หลังจากที่แหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว

5.4.5    อุปกรณประจุแบตเตอรี่ตองอัดประจุไดเต็มภายในเวลา 24 h

5.4.6    โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองมีอุปกรณสําหรับการทดสอบระบบ เพื่อจําลองความลมเหลวของแหลงจายไฟฟาปกติ และกลับสูสภาพปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่แบตเตอรี่จายไฟไดนอยกวา 60 min ในระหวางการทดสอบ ระบบตองมีสัญญาณแสดงความลมเหลวของแบตเตอรี่

6. การติดตั้งระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน

6.1      ตําแหนงติดตั้ง

          โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองติดตั้งในบริเวณเสนทางหนีภัย และสูงจากพื้นไมนอยกวา 2 m โดยวัดจากพื้นถึงดานลางของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน กรณีติดตั้งต่ํากวา 2 m ตองไมกีดขวางเสนทางหนีภัย

          บริเวณที่ตองติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน มีดังนี้

6.1.1    ทางหนีภัยและบริเวณทางออก

6.1.2    บริเวณภายนอกหลังจากออกจากอาคารแลว ตองมีความสวางอยางต่ําอยูในระดับเดียวกันกับความสวางกอนออกจากอาคาร

6.1.3    ทางแยก ใหติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางจากทางแยกไมเกิน 2 m ในแนวระดับ

6.1.4    ทางเลี้ยว ใหติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางไมเกิน 2 m ในแนวระดับจากจุดเปลี่ยนทิศทาง หรือทางเลี้ยว

6.1.5    พื้นเปลี่ยนระดับ ใหติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางไมเกิน 2 m ในแนวระดับจากพื้นเปลี่ยนระดับ

6.1.6    พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจาหนาที่พนักงานกูภัยในลิฟตดับเพลิง พื้นที่จุดแจงเหตุเพลิงไหม จุดติดตั้งอุปกรณดับเพลิง พื้นที่เตรียมการหนีภัย และพื้นที่เก็บอุปกรณปฐมพยาบาล

6.1.7    บริเวณพื้นที่งานอันตรายสูง รวมถึงหองเครื่องไฟฟาเครื่องกล หองควบคุม หองตนกําลัง หองสวิตชและบริเวณใกลกับอุปกรณควบคุมการจายไฟแสงสวางปกติและไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน

6.1.8    หองน้ํา ใหติดตั้งในหองน้ําทั่วไปที่มีพื้นที่มากกวา 8 m2 และหองน้ําสําหรับคนพิการ

6.1.9    บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ในกรณีที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของทางหนีภัย

6.1.10 พื้นที่เปดโลงภายในอาคาร พื้นที่สํานักงาน รานคา หองประชุม หรือหองที่มีคนอาศัยที่มีขนาดมากกวา 60 m2

6.1.11 จุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในอาคาร

6.1.12 บริเวณภายนอกประตูดาดฟาและบริเวณพื้นที่รอการหนีภัยทางอากาศ

6.2      ระยะหางสูงสุดระหวางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ชนิดติดตั้งกับฝาเพดาน

          ระยะหางสูงสุดที่กําหนดในตารางที่ ข.1 ถึงตารางที่ ข.10 เปนระยะหางระหวางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ระดับความสูงจากพื้นตางๆ เพื่อใหไดระดับความสวาง ที่พื้นมากกวา 0.5 lx ดังแสดงในภาคผนวก ข. ตารางที่ ข.1 ถึงตารางที่ ข.5 และระดับความสวางที่พื้นมากกวา 1 lx ดังแสดงในภาคผนวก ข. ตารางที่ ข.6 ถึงตารางที่ ข.10

6.2.1    สมมุติฐาน

          การคํานวณความสองสวางจากโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน มีสมมุติฐานดังนี้

(1) ใชไดกับโคมไฟฟาที่ติดตั้งฝงฝา หรือติดกับฝา (ceiling mounted fix type) ที่ปรับมุมเล็งไมไดเทานั้น

(2) แสงที่ใชเปนแสงจากโคมไฟฟาโดยตรง

(3) การคํานวณคิดเพียงคาความสวางระหวางโคมไฟฟา 2 ชุด

(4) คิดสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงของ ผนัง พื้น และฝาเพดาน เทากับ 0

(5) คิดคาตัวประกอบการสูญเสียแสง (LF) 0.8 และในกรณีที่เปนหลอด LED ทํางานในสถานะโหมดกําลังไฟฟาคงที่ (constant power mode) ใหใชคาตัวประกอบการสูญเสียแสง (LF) 1.0

(6) แสงที่ใช วัดเมื่อขนาดแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ลดลงเหลือ ที่ 80 % ของแรงดันไฟฟาพิกัด

6.2.2    การระบุประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน แบงประเภทตามลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟา (photometric data) โดยระบุดวยรหัสอักษรกับตัวเลข (alpha-numeric code)

 

          รหัสอักษร ระบุไดโดยแบงโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินออกเปน 5 ประเภท คือประเภท A, B, C, D และ E ตามสมการในขอ 6.2.3 โดยระบุประเภทแยกกันไดระหวางระนาบ C0 (ตั้งฉากกับโคม) และระนาบ C90 (ขนานกับโคม)

         รหัสตัวเลข ระบุโดยความเขมสองสวางที่กําหนดในข 6.2.4

 

         ตัวอยาง

          C0 / Axxx หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาในแนวระนาบ C0 เปนประเภท A

                                   โดยที่ xxx เปนรหัสตัวเลขความเขมสองสวางที่กําหนดในขอ 6.2.4

          C90 / Bxxx หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาในแนวระนาบ C90 เปนประเภท B

                                   โดยที่ xxx เปนรหัสตัวเลขความเขมสองสวางที่กําหนดในขอ 6.2.4

6.2.3    สมการพื้นฐานที่ใชกําหนดประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินเปน 5 ประเภท ไดแก

    

 

          นําคา IP ที่มุม g ตาง ๆ มาเขียนเสนกราฟ (plot graph) โดยเพิ่มมุม g ทีละ 5O จะไดเสนกราฟระบุประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 5 เสน ดังแสดง ในรูปที่ 5

6.2.4    ระดับความเขมสองสวางมาตรฐานที่ g = 0O

          การกําหนดประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินดวยรหัสตัวเลข องกําหนดคาความเขมสองสวางมาตรฐานที่ g = 0O โดยคาดังกลาวจะเปนระดับดังนี้ 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16,20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,… โดยแตละระดับเพิ่มขึ้นระดับละประมาณ 25 %

          ตัวอยาง

       C0 / A400 หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินในแนวระนาบ C0 เปนประเภท A ที่ 400 cd โดยมีสมการที่ใชกําหนดประเภทคือ IP = 400 x COS4 g

          โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่เปนไปตามประเภทนี้ ตองมีคาความเขมสองสวางที่ g ใด ๆ สูงกวาคาที่คํานวณไดจากสมการระบุประเภทดังกลาว

6.3         แสงจาที่ทําใหตาเสียความสามารถในการมองเห็น (disability glare)

6.3.1    ทางหนีภัยและพื้นที่โลงภายในกําหนดใหความเขมสองสวางสูงสุดในโซนที่ 1 ระหวางมุม 60O ถึง 90O วัดจากแนวดิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 6 ไมเกินตามที่ระบุในตารางที่ 1

  

6.3.2    พื้นที่งานอันตรายสูง กําหนดใหโซนที่ 1 ที่ใชพิจารณาแสงจาที่ทําใหตาเสียความสามารถในการมองเห็น ดังแสดงในรูปที่ 7 และความเขมสองสวางสูงสุด ไมเกินคาที่ระบุในตารางที่ 1

  

7. ขอกําหนดการติดตั้ง

ในกรณีที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเดินสายไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท.

2001 และเพิ่มเติมดวยขอกําหนดตอไปนี้

7.1      วงจรไฟฟา

          วงจรไฟฟาที่จายใหระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน สําหรับอาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ โรงมหรสพ ตองแยกอิสระจากอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ

7.2      ชนิดของสายไฟฟา

          สายไฟฟาที่ใชสาหรับเดินจากระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินไปยังแหลงจายไฟฟาฉุกเฉินสวนกลาง ตองเปนสายทนไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60331 หรือ BS 6387 และตองมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ เชน รอยในทอ หรือชองเดินสายอื่น ยกเวนในสวนปดลอมที่ทนไฟไดไมนอยกวา 1 h หรือใชระบบการเดินสายอื่นที่ใหผลการปองกันเทียบเทากัน

7.3      พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟา

          สายไฟฟาตองมีพื้นที่หนาตัดเพียงพอสําหรับกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจร แตตองไมนอยกวา 1 mm2 และแรงดันไฟฟาตกตองไมเกิน 10%

7.4      การเดินสายไฟฟาแยกจากระบบอื่น

          ระบบการเดินสายไฟฟาสําหรับโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวง ตองแยกจากระบบการเดินสายไฟฟาอื่นโดยการติดตั้งทอ หรือชองเดินสายแยกจากกัน หรือแยกตัวนําจากตัวนําอื่นโดยมีที่กั้นตอเนื่องที่ทําจากวัสดุไมติดไฟ

          ชองเดินสายหรือตัวนําอื่น ๆ ตองมีเครื่องหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน

7.5      จุดตอสาย

          จุดตอสายตองอยูในกลองตอสายที่มีเครื่องหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน และตองไมทําใหความทนไฟของสายไฟฟาลดลง ยกเวนจุดตอสายภายในโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวงหรือชุดควบคุม

7.6      เตารับและเตาเสียบ

          เตารับและเตาเสียบของระบบโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่เปนชนิดกระแสสลับ แรงดันไฟฟาเกิน 50 V ตองเปนชนิดที่มีการตอลงดิน ยกเวนโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่เปนชนิดฉนวน 2 ชั้น

7.7      สวิตชไฟฟาและอุปกรณปองกันสําหรับโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวง

          ตองติดตั้งในที่ซึ่งเขาถึงไดเฉพาะผูมีหนาที่เกี่ยวของ และสวิตชไฟฟาหรืออุปกรณปองกันแตละตัวตองมีปายบอกพื้นที่ใชงาน และตองมีกระแสไฟฟาที่กําหนดไมนอยกวา 2 เทาของกระแสไฟฟาในวงจร แตไมเกิน 50 A

8. การตรวจสอบและการทดสอบ

 

ความลมเหลวของระบบการใหแสงสวางปกติอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา ดังนั้นตองมีการตรวจสอบและการทดสอบ

ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

8.1      การติดตั้งใหม

8.1.1    ระบบการแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของแหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 120 min

8.1.2    ถาระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินมีสวิตชถายโอน เมื่อระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินติดตั้งใชงานในระบบแลว ตองทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทํางานของสวิตชไฟฟาดังกลาว เพื่อแสดงวาระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินยังคงสองสวางได

8.2      การตรวจสอบราย 3 เดือน

          ตองตรวจสอบทุก 3 เดือน ตามภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.1

 

          ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของแหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 60 min

          กรณีที่แบตเตอรี่จายไฟฟาไดนอยกวา 60 min ในระหวางการทดสอบ ระบบตองมีสัญญาณแสดงความลมเหลวของแบตเตอรี่

8.3      การตรวจสอบรายป

          ตองทําทุก 1 ป ตามภาคผนวก ก. ตารางที่ ก.1

          ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของแหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 90 min

9. ใบรับรองและสมุดบันทึก

 

9.1      ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ

9.1.1    การติดตั้งใหม ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จตองรับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูควบคุมงาน วาการติดตั้งไดตามมาตรฐาน

9.1.2    การเปลี่ยนแปลงภายหลังการเปดใชอาคาร ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จที่ใหกับเจาของอาคารตองรับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูควบคุมงาน วาการติดตั้งไดตามมาตรฐาน

9.1.3    การตรวจสอบและการทดสอบ

          การตรวจสอบและทดสอบตามกําหนดระยะเวลา วิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูตรวจสอบและทดสอบตองออกใบรับรอง

9.2      สมุดบันทึก

          สมุดบันทึกอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.1    วันที่ออกใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ ของการติดตั้งใหม และการเปลี่ยนแปลงแตละครั้ง

9.2.2    วันที่ออกใบรับรองการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดแตละครั้ง

9.2.3    วันที่และรายละเอียดของการบริการ และการตรวจสอบแตละครั้ง

9.2.4    วันที่และรายละเอียดของขอบกพรองและการแกไขที่ไดดําเนินการ

9.2.5    วันที่และรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน

9.2.6   คําแนะนําและรายละเอียดของอุปกรณของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินที่ตองเปลี่ยน เชน ชนิด หลอด แบตเตอรี่ และฟวส

 

หมายเหตุ       สมุดบันทึกตองจัดเก็บไวภายใตการควบคุมดูแลของผูรับผิดชอบที่แตงตั้งโดยเจาของอาคาร และพรอมสําหรับการตรวจสอบ

9.3      สถานที่และการจัดเก็บเอกสารของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน

          การเก็บเอกสารของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ใหจัดเก็บไวที่หนวยรับผิดชอบ เชน ศูนยสั่งการดับเพลิง (fire command centre) โดยมีเอกสารอยางนอย ดังตอไปนี้

9.3.1    แบบติดตั้งจริงของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ที่แสดงรายละเอียดดังนี้

9.3.1.1     ตําแหนงที่ติดตั้ง โดยแสดงหมายเลขระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน กํากับ

9.3.1.2   วงจรการเดินสายไฟฟาของระบบ

9.3.1.3   ทางเขาไปยังพื้นที่ปด ที่ทําการติดตั้งอุปกรณไว

9.3.2    ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.)

9.3.3    รายงานการตรวจสอบระหวางการใชงาน (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.)

9.3.4    สมุดบันทึก

 

 
กฎหมาย

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013   11:55:22
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 18/10/2016   08:01:45
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ วันที่ 25/09/2016   19:01:11
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 24/08/2016   23:30:11
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 24/08/2016   22:45:24
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 24/08/2016   22:20:08
ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร วันที่ 20/07/2016   14:18:09
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 20/07/2016   13:54:05
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:39:31
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:38:13
ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 14/06/2016   07:11:27
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วันที่ 13/06/2016   09:58:40
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 04/06/2016   21:50:13
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 04/06/2016   21:53:38
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 04/06/2016   22:11:43
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ 04/06/2016   22:42:38
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 16/05/2016   20:20:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน วันที่ 11/03/2016   21:41:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 11/03/2016   20:28:40
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 11/03/2016   19:12:03
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10/03/2016   23:01:37
กฎกระทรวง การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   22:36:30
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   19:49:12
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า วันที่ 10/03/2016   15:45:30
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 10/03/2016   01:54:44
หหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 09/03/2016   11:33:13
มอก.2690.2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 11/12/2015   15:27:41
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 28/08/2015   08:32:08
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 23/05/2015   05:33:59
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   12:13:26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   08:56:34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 07/02/2015   23:49:56
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 07/02/2015   23:47:50
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 07/02/2015   18:07:14
ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 07/02/2015   17:09:45
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/03/2016   19:41:20
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 19/06/2014   14:28:22
มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555 ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ วันที่ 15/06/2014   17:01:12
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 17/05/2014   19:01:42
มอก.50001 ระบบการจัดการพลังงาน วันที่ 10/05/2014   21:17:29
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 10/05/2014   16:00:13
มอก 19011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ วันที่ 01/05/2014   22:21:16
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 06/12/2013   06:49:22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป วันที่ 05/07/2013   18:21:24 article
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล วันที่ 04/07/2013   18:03:20 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 16/06/2013   22:42:35 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ 16/06/2013   22:41:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:58:03 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:39:42 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:38:15 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:37:12 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:56:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:34:31 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:33:06 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 24/05/2013   14:52:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:38:03 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:37:45 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:37:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:37:02 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:36:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:36:24 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:35:12 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:34:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:34:33 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:34:14 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:33:53 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท พ. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:33:31 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:33:11 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท พ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:32:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท พ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:32:25 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ วันที่ 24/05/2013   09:32:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ วันที่ 24/05/2013   09:31:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ วันที่ 24/05/2013   09:31:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ วันที่ 24/05/2013   09:31:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ วันที่ 24/05/2013   09:30:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:30:22 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:29:59 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท ย. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:29:38 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:28:34 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:27:37 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ วันที่ 02/04/2013   01:54:17 article
กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 31/03/2013   09:43:50 article
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 29/03/2013   09:49:27 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1867-2552 วันที่ 02/04/2013   01:41:23
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1922-2551 วันที่ 08/03/2013   06:48:55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 08/03/2013   00:12:03 article
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 03/03/2013   11:43:06
พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 03/03/2013   11:38:17
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 10/02/2013   22:08:27 article
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/02/2013   22:07:39 article
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 28/06/2017   23:27:48 article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 12/01/2017   06:38:51 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/09/2013   09:22:50 article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 22/01/2013   22:57:23 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 22/01/2013   22:57:41 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22/01/2013   22:57:58 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน วันที่ 22/01/2013   22:58:28 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง วันที่ 12/01/2013   18:10:13 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 12/01/2013   11:47:01 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:15 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:07 article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 23/12/2012   16:19:41 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ข้อกำหนดป้ายเป็นอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:38:27 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:36:44 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร วันที่ 17/10/2015   13:23:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต วันที่ 22/12/2012   22:04:45 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   23:45:04 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   12:26:52 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 23/12/2012   07:28:39 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 02/02/2013   16:00:17 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 16/12/2012   17:33:11 article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 08/12/2012   14:43:42 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 05/12/2012   10:55:02 article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วันที่ 11/12/2012   20:28:56 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 29/11/2012   02:25:21 article
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18/11/2012   12:39:42 article
แนวปฏิบัติการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 18/11/2012   12:10:24 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 17/11/2012   20:35:11 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 17/11/2012   10:52:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 17/11/2012   10:38:15 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 16/11/2012   10:49:11 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 16/11/2012   10:14:58 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   11:55:56 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   11:55:26 article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   11:56:29 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร วันที่ 12/01/2013   11:57:16 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 12/01/2013   11:57:56 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 12/01/2013   11:58:46 article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:34 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:57 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 24/06/2014   06:46:48 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 12/01/2013   12:00:59 article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 12/01/2013   12:01:22 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:01:47 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี วันที่ 13/01/2013   18:36:04 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 12/01/2013   12:02:31 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:02:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:03:20 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี วันที่ 12/01/2013   12:03:38 article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:03:58 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน วันที่ 12/01/2013   12:04:22 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 12/01/2013   12:04:45 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:06 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:36 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:05:54 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   12:06:16 article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 12/01/2013   12:06:39 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 12/01/2013   12:07:15 article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 วันที่ 24/06/2014   06:28:16 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 25/06/2014   05:48:59 article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ 11/12/2012   20:46:56 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วันที่ 11/12/2012   20:46:31 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 11/12/2012   20:46:12 article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร วันที่ 11/12/2012   20:44:57 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 22/01/2013   23:03:33 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:44:10 article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:43:32 article
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 วันที่ 11/12/2012   20:42:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 วันที่ 22/08/2016   07:17:53 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 วันที่ 11/12/2012   20:42:03 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด วันที่ 11/12/2012   20:41:46 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 18/12/2012   23:31:11 article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 22/01/2013   23:05:04 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/12/2012   20:40:34 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) วันที่ 11/12/2012   20:40:17 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 11/12/2012   20:39:56 article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 22/01/2013   23:02:45 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:39:15 article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 22/01/2013   23:05:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 วันที่ 21/12/2013   18:21:23 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 วันที่ 02/02/2013   15:48:13 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 16/12/2012   17:31:55 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 13/01/2013   18:35:07 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 วันที่ 11/12/2012   20:36:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 วันที่ 22/01/2013   23:07:02 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:36:08 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:51 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:35 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 วันที่ 27/09/2016   09:38:56 article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 22/01/2013   22:59:48 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th