ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่ 10/03/2016   01:54:44

  

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา

การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ

พ.ศ. ๒๕๕๐

--------------------------------

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและ

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบ

และการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไวดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้รียกวา ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย

อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง

ใหผูตรวจสอบ .. ๒๕๕๐

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

หมวด

บททั่วไป

--------------------------------

ขอ ๓ ในประกาศนี้

เครื่องใชไฟฟา หมายความวา บริภัณฑสําหรับประโยชนใชสอยทั่วไป โดยปกติสรางขึ้น

เปนมาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเขาเปนหมวดเดียว เพื่อใชงานในหนาที่เดียวหรือหลาย

หนาที่ เชน เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องสูบน้ํา

“อุปกรณ” หมายความวา หน่ยหนึ่งของระบบไฟฟาที่มุงหมายใหเปนทางผานกระแสไฟฟา

แตไมใช้พลังงานไฟฟา

“บริภัณฑ” หมายความวา สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา ดวงโคม

เครื่องสําเร็จและสิ่งอื่นที่คลายกัน ที่ใชเปนสวนหนึ่งหรือใชในการตอเขากับการติดตั้งของไฟฟา

“ทนการระเบิด” หมายความวา ความสามารถในการทนตอการระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นภายใ

กลองหุมและปองกันมิใหประกายไฟหรือการระเบิดของไอกาซภายใกลองหุมเปนหตุใหไอกาซ

ภายนกกลองหุมติดไฟ หรือระเบิดได ะอุณหภูมิจะตองไมสูงจนปนตุใหไอกาซภายน

กลองหุมติดไฟหรือระเบิด

“เครื่องประกอบ” หมายความวา สวนประกอบ เชน แปนเกลียวหรือสวนอื่น ของระบบ

การเดินสายที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคหลักทางกลมากกวาทางไฟฟา

“การเดินสาย” หมายความวา การเดินสายทั้งภายใละภายนอกอาคารซ่ึงประกอบดวย

สายวงจรไฟฟากําลัง แสงสวาง ควบคุมและสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณและเครื่องประกอบการเดินสาย

ทั้งแบบเดินสาย แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราวซึ่งเปนสวนที่ตอจากจุดจายสายของการไฟฟา (สวนหลัง

เครื่องวัดหนวยไฟฟาของการไฟฟา) หรือจุดจายไฟของแหลงกําเนิดจากระบบที่มีตัวจาย แยกตางหาก

การเดินสายนี้ไมรวมถึงการเดินสายภายในเครื่องไฟฟา ดวงโคม มอเตอร เครื่องควบคุม ศูนยควบคุม

มอเตอร และบริภัณฑที่คลายกัน

“ขอตอปดผนึก” หมายความวาเครื่องประกอบที่ใชในการตอทอและสามารถปองกันมิให

ไอกาซไหลผานได

“ขอตอปดผนึกชนิดระบายได” หมายความวา ขอตอปดผนึกที่มีชองใหไอกาซหรือไอน้ํา

กลั่นตัวเปนของเหลวระบายออกได

“การปดผนึก” หมายความวา สารที่ใชสําหรับปดผนึกที่ขอตอปดผนึกเพื่อปองกันมิใหไอกาซ

ไหลผานได

“ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา” หมายความวา ระบบอิสระซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา

สายตัวนํา หลักสายดิน และอุปกรณที่ใชในการตอหรือการจับยึด

“ผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ” หมายความวา

ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

“ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคล” หมายความว บุคคลผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออ

หนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ

“ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล” หมายความวา นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตรวจสอบและ

ออกหนังสือรับรองระบบไฟฟาของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ

คําอื่นดที่มิไดกําหนควาหมยไวใประกาศนี้ใหนําคํานิยามนข องประกา

กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรม

ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ .. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

         ขอ ๔ ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ และระบบปองกันอันตรายจาก

ฟาผาตามประกาศนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ และระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา ที่อยูในบริเวณอันตราย ของสถานที่ใชกาซ

 

หมวด

การจําแนกบริเวณอันตราย ของสถานที่ใชก

--------------------------------

ขอ ๕ บริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซแบงเปน โซน ดังนี้

(๑) บริเวณอันตราย โซน ไดแกบริเวณดังตอไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งมีกาซอยางตอเนื่องและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได

(ข) สถานที่ซึ่งมีกาซตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิดได

(๒) บริเวณอันตราย โซน ไดแกบริเวณดังตอไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะ การทํางานปกติ อาจมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได

(ข) ที่ซึ่มีกหรืที่มีข ขน ที่กิบิดยูบ

เนื่องจากการซอมแซม บํารุงรักษา หรือรั่ว

(ค) สถานที่ซึ่งเมื่ออุปกรณเกิดความเสียหาย หรือทํางานผิดพลาดอาจทําใหเกิดกาซที่มี

ความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได และในขณะเดียวกันอาจทําใหอุปกรณไฟฟาขัดของ ซึ่งเปนสาเหตุให

อุปกรณไฟฟาดังกลาวเปนแหลงกําเนิดของการระเบิดได

(ง) สถานที่ซึ่งอยูใกลบริเวณอันตรายโซน ละอาจไดรับการถายเทกาซที่มีความ

เขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมีระบบ

รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด

(๓) บริเวณอตราย โซน ไดแกบริเวณดังตอไปนี้

(ก) สถานที่ซึ่งในภาวะ การทํางานปกติ เกือบจะไมมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิด

ระเบิดได และถามีกาซดังกลาวเกิดขึ้นก็จะมีชวงเวลาสั้น เทานั้น

(ข) สถานที่ซึ่งกาซนี้ จะถูกเก็บไวในภาชนะหรือระบบปดโดยอาจรั่วออกมาไดจากการ

ทํางานของอุปกรณที่ผิดปกติในขณะที่มีการหยิบยก ผลิต หรือใชงานกาซ

(ค) สถานที่ซึ่งมีการปองกันการระเบิด เนื่องจากกาซ ที่มีความเขมขนเพียงพอ โดยใช

ระบบระบายอากาศ ที่ทํางานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายไดหากระบบระบายอากาศขัดของ

หรือทํางานผิดปกติ

(ง) สถานที่ซึ่งอยูใกลกับบริเวณอันตรายโซน และอาจไดรับการถายเทกาซ ที่มี

ความเขมขนพอที่จะจุดระเบิดได ถาไมมีการปองกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเขามาและมี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทํางานผิดพลาด

หมวด

ระยะหางของบริเวณอันตรายของสถานที่ใชกาซ

--------------------------------

ขอ ๖ สถานที่ใชกาซตองมีระยะหางของบริเวณอันตรายดังตารางตอไปนี้

ตําแหนง

ขอบเขตของระยะหาง

ประเภทของบริเวณ

อันตราย

 

. ถังเก็บและจายกาซ

(ในที่โลง)

ภายในระยะ .๕๐ เมตร

ทุกทิศทางรอบบริเวณถังเก็บ

และจายกาซ

โซน

 

. ท อุ ณ

นิรภัยแบบระบาย

. ภายในเสนทางที่กาซผาน

โซน

หมายเหต หามติดตั้ง

อุปกรณไฟฟาแบบ

ประจําที่

 

 

. . มตทิ

จุ ที่ ( พื้ ที่ อั

ประกาศกระทรวงพลังงาน )

โซน

 

 

. ภายใระยะ . ตรขึ้นไปถึ

.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ

โซน

 

. รื่สูอัก นี

คุ ถัก็ จก

(ในอาคาร)

. ภายในหองที่มีเครื่องดังกลาว

โซน

 

 

 

 

 

. ะย .๐๐ มต

หองที่มีเครื่องดังกลาวหรือหลังคาที่ไมกัน

ไอกาซหรือภายในระยะ .๐๐ เมตรของ

ชองเปดภายนอกใด

โซน

 

. ระบบทอ

. ภายในระยะ .๕๐ เมตรทุกทิศทาง

โซน

 

. จุดจายกาซ และจุดรับกาซ

. ภายในระยะ .๕๐ เมตรทุกทิศทาง

จากจุดที่มีการจายกาซ และรับกาซ

โซน

 

 

. ตั้งแตระยะ .๕๐ เมต ขึ้ถึ

ระยะ .๐๐ เมตรทุกทิศางจากจุดที่มี

การจายกาซหรือรับกาซ

โซน

             

 

ขอ ๗ ภายในบริเวณอันตรายโซน ๐ และโซนที่ ๑ ถาหากมีผนังกันกาซซึ่งตามปกติ

สามารถเก็บกาซไมใหผานไปได ใหถือวาบริเวณอันตรายไมรวมไปถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น

หมวด

ระบบไฟฟา เครื่องไฟฟา อุปกรณ บริภัณฑ ที่ใชในบริเวณอันตราย

ของสถานที่ใชกาซ

--------------------------------

 

ขอ ๘ กําหนดใหเปนดังนี้

(๑) ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา บริภัณฑ และอุปกรณที่ใชใริเวณอันตรายโซน

โซน และโซน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เชน NFPA หมายเลข ๗๐ NEC IEC

หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๒) อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่ะนํามาใชในบริเวณอันตรายโซน โซน และ

โซน จะตองไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ หรือไดรับการรับรองจากสถาบันตางประเทศที่กรมธุรกิจพลังงานเชื่อถือ เชน

สถาบัน UL แหงประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สถาบัน BASEEFA แหงประเทศอังกฤษ หรือสถาบัน PTB

แหงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนตน

 

                                                  หมวด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเดินสายไฟฟา

และการติดตั้งเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา ในบริเวณอันตราย

ของสถานที่ใชกาซ

--------------------------------

 

ขอ ๙ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย โซน ตองเปนไปดังนี้

(๑) การเดินสายในบริเวณอันตรายโซน ทําได แบบ คือ การเดินสายดวยระบบทอ

รอยสาย และระบบสายเคเบิลที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ

(๒) การเดินสายดวยระบบทอ ตองเปนทอโลหะอยางหนา หรืออยางหนาปานกลางชนิด

ตอดวยเกลียว สายไฟฟาที่วางไวใตดินต้งใชสายที่ใชสําหรับใตดินโดยเฉพาะ

(๓) ทอโลหะที่รอยสายไฟฟาตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือไดมาตรฐาน

ANSI หรือ UL แหงประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๔) สายเคเบิลที่ใชใริเวณอันตราย ตองไดรับมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ

มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๕) กลอง ครื่องระกอบกรเดินท ทออ ะขอตตองเปนนิดที่มีกลียว

สําหรับตอเขากับทอรอยสายไฟฟา หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิลและตองเปนไปตามเทคนิคการ

ปองกันการระเบิดที่เหมาะสมกับบริเวณอันตราย

ขอตอที่เปนเกลียว ตองกินเกลียวกันอยางนอย เกลียว

(๖) การปดผนึกและการระบายตองเปนดังนี้

(ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอกับกลองหุมอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณอื่นที่อาจมีประกาย

ไฟหรือมีอุณหภูมิสูงตองติดตั้งขอตอ ปดผนึกในตําแหนงใกลกับกลองหุมมากที่สุดที่จะทําไดและ

ตองหางจากกลองหุมไมเกิน .๔๖ เมตร ทอรอยสายไฟฟาที่มีขนาดระบุไมเกิน ๔๐ มิลลิเมตร ตอกับ

กลองหุมชนิดทนการระเบิดตามวรรคหนึ่ง ไมจําเปนตองติดตั้งขอตอปดผนึก หากหนาสัมผัสที่ตัด

กระแสไฟฟาอยูภายในกลองที่ปดผนึกหรือจุมอยูในน้ํามัน

(ข) ทอรอยสายไฟที่ตอกับกลองหุม ซึ่งภายในบรรจุขั้วตอสายเทานั้น หากทอดังกลาว

มีขนาดระบุตั้งแต ๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งขอตอปดผนึกหางจากกลองหุมไมเกิน .๔๖ เมตร

                    (ค) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายโซน ไปยังบริเวณไมอันตรายตอง

ติดตั้งขอตอปดผนึกไวที่ตําแหนงสุดเขตของบริเวณอันตราย โซน ทอรอยสายไฟฟาที่วางผานบริเวณ

อันตราย โซน ละไมมีรอยตอใด บริเวณอันตรายดังกลาว รวมถึงในระยะ .๓๐ เมตร

จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองขางไมตองติดตั้งขอตอปดผนึกก็ได ถาปลายทั้งสองขางของทอดังกลาว

อยูในบริเวณไมอันตราย

(ง) การปดผนึกสายเคเบิล ถาสายเคเบิลเปนชนิดที่ไอกาซไมสามารถไหลผานระหวาง

แกนของเคเบิล การปดสายเคเบิลตองเปนไปทํานองเดียวกับ () ถาเปนสายเคเบิลชนิดเปลือกนอก

เปนเนื้อเดียวตอเนื่อง และไอกาซไมสามารถไหลผานเปลือกนอกได ถาไอกาซไหลผานระหวางแกน

ของเคเบิลได ตองปดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่งหอหุมอื่น ออก เพื่อใหสารผนึก

หุมรอบฉนวนของแตละตัวนําและเปลือกนอกดวย

(จ) เครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทําใหไอกาซ

สะสมอยูภายในกลองหุมของเครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือที่จุดใด ในระบบทอ

รอยสายไฟฟาตองติดตั้งขอตอปดผนึกชนิดระบายได

(ฉ) เครื่องสูบกาซ เครื่องวัดการไหลหรือรงอัด ที่ใชไฟฟาและมีลักษณะเปนผน

ไดอะแฟรมหรือขอตอปดผนึก กั้นไมใหไอกาซไหลเขาสูระบบทอรอยสายไฟฟาตองมีการปดผนึกอยางนอย

สองชั้น

(๗) การปดผนึกตองเปนดังนี้

(ก) ขอตอปดผนึก ตองติดตั้งอยูบริเวณที่เขาถึงไดโดยสะดวก

(ข) ปนึ ตปกั รั่กที่ขตปนึด ต

ตอสภาวะแวดลอมได และมีจุดหลอมเหลวไมต่ํากวา ๙๓ องศาเซลเซียส

(ค) กาสสรปนึงในขตปดนึตไมนวาขบุขทร

สายไฟฟา และไมวากรณีใด สารปดผนึกตองหนาไมนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร

(ง) หามตอสายภายในขอตอปดผนึกและหามใชสารปดผนึกหุมขั้วตอสายหรือขั้วตอ

แยกสาย

(๘) สายเมนเสนเฟสทุกเสนที่ตอเขาไปในบริเวณสถานที่ใชกาซธรรมชาติตองปองกันดวย

เครื่องลอฟา (Surge arrester) ที่เหมาะสม การติดตั้งและการตอลงดินของเครื่องลอฟาใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่เชื่อถือได เครื่องลอฟาถาติดตั้งอยูในบริเวณอันตราย โซน ตองอยูภายในกลองหุมชนิด

ทนการระเบิดหรือกลองหุมชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and Pressurized)

(๙) ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา ตองตอลงดิน รายละเอียดและวิธีการ

ตอลงดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(๑๐) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปซึ่งไมไดระบุไวใน

ขอกําหนดนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ขอ ๑๐ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย โซน ตองเปนดังนี้

(๑) ใหใชวิธีเดินสายไฟฟา

(ก) เปนไปตามขอ ()

(ข) เดินสายในรางเดินสายไฟฟาชนิดหอหุมมิดชิด มีประเก็น (en - closed gasketed

busway or wireway) หรือ

(ค) การเดินสายโดยวิธีอื่น นอกเหนือไปจาก () และ () ตองไดรับความเห็นชอบ

จากกรมธุรกิจพลังงาน

(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดินทอ ขอตอทอ ทอออนและเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล

ไมจําเปนตองใชชนิดทนการระเบิด (ทอออนยอมใหใชชนิดกันของเหลวได) เวนแตเครื่องประกอบ

ดังกลาวติดตั้งยูระหวางกลองหุมชนิดทการระเบิดกับขอตอปดผนึกขอตอที่เปเกลียวจะต

กินเกลียวกันอยางนอย เกลียว

(๓) การปดผนึกและการระบาย ตองเปนดังนี้

(ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอเขากับกลองหุมชนิดทนการระเบิด ตองทําการปดผนึกตามที่

กําหนดไวในขอ () () และ () ทอและเครื่องประกอบการเดินทอที่อยูระหวางขอตอปดผนึกกับ

กลองหุมชนิดทนการระเบิดตองเปนไปตาม ()

(ข) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตราย โซน ไปยังบริเวณไมอันตรายตองมี

การปดผนึก ทํานองเดียวกับขอ () ()

(ค) สายเคเบิลที่ผานเขาไปใกลองหุชนิดทการระเบิด ตองปดผนึกสายเคเบิ

ในตําแหนงที่ผานเขาไปในกลองหุม ขอตอปดผนึกตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน () สายเคเบิลหลาย

แกนตองมีการปดผนึกตามขอ () ()

                   (ง) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่องและไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือกนอกได

ถาอากาศสามารถไหลผานไประหวางแกนของสายเคเบิลไดในอัตราไมเกิน ๑๙๘ ลูกบาศกเซนติเมตร

ตอชั่วโมง ที่แรงอัด ,๔๙๓ ปาสคาล ไมจําเปนตองมีการปดผนึก เวนแตสายเคเบิลที่กําหนดไว ()

(จ) สายเเบิที่เลือกนกเปนื้อเดียวตอนื่อ ไอกาซมสามรถซึผ

ลืด ถกผวบิดตมีปนึ

ในตําแหนงปลายสาย เพื่อปองกันไมใหกาซไหลผานสายเคเบิลเขาไปในบริเวณไมอันตรายสายเคเบิล

ที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่อง และไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือกนอกไดหากไมมีรอยตอหรื

รอยแตก ใหวางผานบริเวณอันตรายโซน ไดโดยไมมีการปดผนึก

(ฉ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกไมสามารถปองกันไอกาซซึมผานเปลือกนอกตองมีการ

ปดผนึกในตําแหนงสุดเขตบริเวณอันตราย โซน เพื่อปองกันไอกาซไมใหไหลผานสายเคเบิลเขาไป

ในบริเวณไมอันตราย

(ช) การปดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมร ละเครื่องกําเนิดไฟฟ

ใหเปนไปตามขอ () ()

(ซ) กาปนึรรรื่สูก รื่วัดกหรือั

ใหเปนไปตาม ขอ () ()

(๔) การปดผนึก ใหเปนไปตามขอ ()

(๕) เครื่องลอฟา ใหเปนไปตามขอ ()

(๖) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ()

(๗) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ (๑๐)

ขอ ๑๑ สายไฟฟาในบริเวณอันตราย โซน ตองเปนดังนี้

(๑) วิธีเดินสาย สายไฟฟาชนิดประจําที่ตองรอยอยูภายในทอสําหรับรอยสายไฟฟา หรื

วางไวางเดิยหรืสายเคเบิรครื่องประกอบขปลายสายเคเบิลโดยไมตงรอยยู

ภายในทอก็ได

สายเคเบิลตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ()

(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดินทอและขอตอทอไมจําเปนตองมีเกลียวแตตองมีเครื่อง

ประกอบที่จับยึดแข็งแรง และปดมิดชิด

(๓) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ()

(๔) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟาและวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปใหเปนไปตามขอ (๑๐)

ขอ ๑๒ สิ่งกรริที่ชกาดัตนี้ตจัดหมีบบปกั

อันตรายจากฟาผา

(๑) หลังคาคลุมสถานีควบคุม

(๒) บริเวณถังเก็บและจายกาซ

(๓) อาคารที่ตั้งถังเก็บและจายกาซหรือเครื่องสูบอัดกาซ

ขอ ๑๓ ออบบ ติตั้บบปกั อั ฟผตฏิบัติ

มาตรฐานสากล เชน NFPA 780 หรือมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ขอ ๑๔ ใหกรมธุรกิจพลังงานเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติ ตามขอ

๒๔ () ตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช

กาซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ .. ๒๕๕๐ สําหรับสถานที่ใชกาซทั่วราชอาณาจักร

หมวด

กําหนดผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

--------------------------------

ขอ ๑๕ นอกจากขอ ๑๔ แลวใหผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟา

นิติบุคคลเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามขอ ๒๔ () ตามประกาศกระทรวง

พลังงาน เรื่องหลักเกณฑแะมาตรฐความลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรราติ ที่กรมธุรกิ

พลังงานรับผิดชอบ .. ๒๕๕๐

หมวด

คุณสมบัติผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบคล

--------------------------------

ขอ ๑๖ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลตองมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๒) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลรวมกันตั้งแต ครั้งขึ้นไป

(๓) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลใระหวางระยะเวลา

ไมเกิน ป หลังจากถูกเพิกถอน

            (๔) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ป บริบูรณ

(๕) มีความรูความชํานาญและประสบการณในการเปนผูตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

ระบบไฟฟา

(๖) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร

สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลังหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคี

วิศวกรที่สามารถตรวจสอบไดตามขอบเขตจํากัดที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร

ขอ ๑๗ ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(๒) เปนนิติบุคคล ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาหาแสนบาท ชําระเต็มจํานวน

(๓) มีสํานักงานที่แนนอนเปนหลักแหลงนาเชื่อถือ

(๔) ไมเปนผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๕) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลรวมกันตั้งแต ครั้ง

ขึ้นไป

(๖) ไมเปนผูที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลในระหวางระยะเวลา

ไมเกิน ป หลังจากถูกเพิกถอน

(๗) การดําเนินการตรวจสอบตองใชบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศกร าขาวิวกรรไฟฟ งไฟฟากําลั รือมีในุญา

ประกบวิชีพวิวกรรควบคุปรเภทภคีวิรที่ามารตรวจอบดตามอบเขจํากั

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยวิศวกร

หมวด

หนาที่ของผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

--------------------------------

ขอ ๑๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลจะทําการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไดเฉพาะ

สถานที่ใชกาซที่ไมมีการติดตั้งเครื่องสูบอัดกาซที่ใชกับกาซธรรมชาติ

ขอ ๑๙ ตดํนิขกํหนดของบริเวณอันตรายและ

มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟาภายในสถานที่ใชกาซ   

          ขอ ๒๐ ารตรวจสอบ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ

นิติบุคคลจะตองจัดเตรียมแบบแปลนผนผังระบบไฟฟา แผการตรวจโดยใชแบบการตรวจสอบ

ระบบไฟฟาในสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด

ขอ ๒๑ การตรวจสอบ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ

นิติบุคคลจะตองจัดเตรียมเครื่องมือวัดพื้นการตรวจวัดระบบไฟฟาขณะที่มีการจายไฟแล

อยางนอยดังนี้

. เครื่องวัดปริมาณไอกาซแบบพกพา

. เครื่องตรวจวัดความรอนแบบพกพา

. เครื่องตรวจวัดมัลติมิเตอรแบบทั่วไป

. เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟารั่วไหลแบบฮอรทไลน

. เครื่องตรวจวัดความตานทานสายดินแบบฮอรทไลน

โดยเครื่องมือดังกลาว ตองมีเอกสารรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณตาง

โดยใหมีการสอบเทียบทุก ป

หมวด

การออกใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลและผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

--------------------------------

ขอ ๒๒ ผูที่จะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล

จะตองยื่นคําขอใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ สธช././ ทายประกาศนี้ตออธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน

ขอ ๒๓ เมื่อผูที่ประสงคจะขอเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบ

ไฟฟานิติบุคคล ยื่นคําขอและไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติแคุณวุฒิครบถวนลว กรมธุรกิ

พลังงานจะออกใบรับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาตามแบบ สธช././ ทายประกาศนี้

ขอ ๒๔ รับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ

นิติบุคคลที่กรมธุรกิจพลังงานออกใหมีอายุไมเกิน ป หากผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรื

ผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลประสงคจะเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบไฟฟา

นิติบุคคลตอเนื่อง จะตองยื่นคําขอตออายุใบรับรองพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบ สธช././

ทายประกาศนี้ กอนใบรับรองจะสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน

ขอ ๒๕ รับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ

นิติบุคคลจะถูกพักใชเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลกระทํา

ความผิดดังนี้

(๑) ละเวนการปฏิบัติหนาที่

(๒) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

(๓) มีพฤติการณที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นวาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่

การพักใชจะถูกพักใชคราวละไมเกิน ป

ขอ ๒๖ รับรองใหเปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟ

นิติบุคคลจะถูกเพิกถอนเมื่อผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลขาด

คุณสมบัติหรือกระทําความผิด ดังนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามคําขอใบรับรองตามแบบ สธช././

(๒) กระทําความผิดกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายใหมีบทกหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย .. ๒๕๓๕

(๓) กระทําผิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยางรายแรง

ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคลผูถูกสั่งเพิกถอนจะขอ

ใบรับรองใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด ป

ขอ ๒๗ ในกรณีที่พบในภายหลังวารายงานผลการตรวจสอบเปนเท็จ เนื่องจากไมไดมีการ

ตรวจสอบจริง หรือบิดเบืขอเท็จจริง เพื่อชวยเหลือใหการตรวจสอบนั้นผาเกณฑมาตรฐ

ใหกรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองและหามผูกระทํานั้นเปนผูตรวจสอบอีกตอไป รวมทั้ง

แจงหนวยงานที่ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของวิศวกร

 

หมวด ๑๐

อัตราการเก็บคาตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา

--------------------------------

ขอ ๒๘ ผูตรวจสอบระบบไฟฟาบุคคลหรือผูตรวจสอบระบบไฟฟานิติบุคคล สามารถเก็บ

คาตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา

ของสถานที่ใชกาซในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

 

 


เมตตา
บันเทิงสุข
ประกาศ วัที่ พฤศจิกายน .. ๒๕๕๐

         เมตตา บันเทิงสุข

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

 

 

 

 
กฎหมาย

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013   11:55:22
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 18/10/2016   08:01:45
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ วันที่ 25/09/2016   19:01:11
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 24/08/2016   23:30:11
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 24/08/2016   22:45:24
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 24/08/2016   22:20:08
ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร วันที่ 20/07/2016   14:18:09
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 20/07/2016   13:54:05
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:39:31
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:38:13
ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 14/06/2016   07:11:27
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วันที่ 13/06/2016   09:58:40
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 04/06/2016   21:50:13
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 04/06/2016   21:53:38
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 04/06/2016   22:11:43
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ 04/06/2016   22:42:38
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 16/05/2016   20:20:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน วันที่ 11/03/2016   21:41:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 11/03/2016   20:28:40
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 11/03/2016   19:12:03
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10/03/2016   23:01:37
กฎกระทรวง การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   22:36:30
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   19:49:12
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า วันที่ 10/03/2016   15:45:30
หหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 09/03/2016   11:33:13
TIS 2690-2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 28/02/2016   22:06:28
มอก.2690.2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 11/12/2015   15:27:41
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 28/08/2015   08:32:08
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 23/05/2015   05:33:59
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   12:13:26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   08:56:34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 07/02/2015   23:49:56
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 07/02/2015   23:47:50
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 07/02/2015   18:07:14
ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 07/02/2015   17:09:45
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/03/2016   19:41:20
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 19/06/2014   14:28:22
มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555 ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ วันที่ 15/06/2014   17:01:12
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 17/05/2014   19:01:42
มอก.50001 ระบบการจัดการพลังงาน วันที่ 10/05/2014   21:17:29
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 10/05/2014   16:00:13
มอก 19011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ วันที่ 01/05/2014   22:21:16
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 06/12/2013   06:49:22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป วันที่ 05/07/2013   18:21:24 article
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล วันที่ 04/07/2013   18:03:20 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 16/06/2013   22:42:35 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ 16/06/2013   22:41:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:58:03 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:39:42 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:38:15 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:37:12 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:56:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:34:31 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:33:06 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 24/05/2013   14:52:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:38:03 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:37:45 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:37:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:37:02 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:36:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:36:24 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:35:12 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:34:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:34:33 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:34:14 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:33:53 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท พ. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:33:31 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:33:11 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท พ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:32:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท พ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:32:25 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ วันที่ 24/05/2013   09:32:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ วันที่ 24/05/2013   09:31:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ วันที่ 24/05/2013   09:31:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ วันที่ 24/05/2013   09:31:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ วันที่ 24/05/2013   09:30:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:30:22 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:29:59 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท ย. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:29:38 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:28:34 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:27:37 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ วันที่ 02/04/2013   01:54:17 article
กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 31/03/2013   09:43:50 article
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 29/03/2013   09:49:27 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1867-2552 วันที่ 02/04/2013   01:41:23
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1922-2551 วันที่ 08/03/2013   06:48:55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 08/03/2013   00:12:03 article
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 03/03/2013   11:43:06
พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 03/03/2013   11:38:17
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 10/02/2013   22:08:27 article
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/02/2013   22:07:39 article
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 28/06/2017   23:27:48 article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 12/01/2017   06:38:51 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/09/2013   09:22:50 article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 22/01/2013   22:57:23 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 22/01/2013   22:57:41 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22/01/2013   22:57:58 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน วันที่ 22/01/2013   22:58:28 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง วันที่ 12/01/2013   18:10:13 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 12/01/2013   11:47:01 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:15 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:07 article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 23/12/2012   16:19:41 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ข้อกำหนดป้ายเป็นอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:38:27 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:36:44 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร วันที่ 17/10/2015   13:23:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต วันที่ 22/12/2012   22:04:45 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   23:45:04 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   12:26:52 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 23/12/2012   07:28:39 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 02/02/2013   16:00:17 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 16/12/2012   17:33:11 article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 08/12/2012   14:43:42 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 05/12/2012   10:55:02 article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วันที่ 11/12/2012   20:28:56 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 29/11/2012   02:25:21 article
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18/11/2012   12:39:42 article
แนวปฏิบัติการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 18/11/2012   12:10:24 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 17/11/2012   20:35:11 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 17/11/2012   10:52:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 17/11/2012   10:38:15 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 16/11/2012   10:49:11 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 16/11/2012   10:14:58 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   11:55:56 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   11:55:26 article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   11:56:29 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร วันที่ 12/01/2013   11:57:16 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 12/01/2013   11:57:56 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 12/01/2013   11:58:46 article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:34 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:57 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 24/06/2014   06:46:48 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 12/01/2013   12:00:59 article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 12/01/2013   12:01:22 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:01:47 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี วันที่ 13/01/2013   18:36:04 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 12/01/2013   12:02:31 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:02:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:03:20 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี วันที่ 12/01/2013   12:03:38 article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:03:58 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน วันที่ 12/01/2013   12:04:22 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 12/01/2013   12:04:45 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:06 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:36 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:05:54 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   12:06:16 article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 12/01/2013   12:06:39 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 12/01/2013   12:07:15 article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 วันที่ 24/06/2014   06:28:16 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 25/06/2014   05:48:59 article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ 11/12/2012   20:46:56 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วันที่ 11/12/2012   20:46:31 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 11/12/2012   20:46:12 article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร วันที่ 11/12/2012   20:44:57 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 22/01/2013   23:03:33 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:44:10 article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:43:32 article
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 วันที่ 11/12/2012   20:42:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 วันที่ 22/08/2016   07:17:53 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 วันที่ 11/12/2012   20:42:03 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด วันที่ 11/12/2012   20:41:46 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 18/12/2012   23:31:11 article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 22/01/2013   23:05:04 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/12/2012   20:40:34 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) วันที่ 11/12/2012   20:40:17 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 11/12/2012   20:39:56 article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 22/01/2013   23:02:45 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:39:15 article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 22/01/2013   23:05:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 วันที่ 21/12/2013   18:21:23 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 วันที่ 02/02/2013   15:48:13 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 16/12/2012   17:31:55 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 13/01/2013   18:35:07 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 วันที่ 11/12/2012   20:36:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 วันที่ 22/01/2013   23:07:02 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:36:08 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:51 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:35 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 วันที่ 27/09/2016   09:38:56 article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 22/01/2013   22:59:48 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th