ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล article
วันที่ 04/07/2013   18:03:20

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๔๔๘๙ (.. ๒๕๕๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร :

ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ - สถานพยาบาล

-----------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ - สถานพยาบาล มาตรฐานเลขที่ มอก. 2433 - 2555 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๕

                                                                       หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

                                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร:

ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ

สถานพยาบาล

710.1 ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ใช้สำหรับสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคารสถานที่พิเศษ สถานพยาบาล เพื่อที่จะแน่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เวชกรรม (medical staff) ข้อกำหนดเหล่านี้ส่วนมากครอบคลุมถึงสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าในโรงพยาบาล คลินิกเอกชน สถานฝึกหัดแพทย์และทันตแพทย์ ศูนย์ดูแลสุขภาพ และห้องเวชกรรมเฉพาะงานในสถานที่ทำงาน

หมายเหตุ 1   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยของสถานพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้ อาจจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว จึงสมควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณที่มีการบำบัดภายในหัวใจ (intracardiac procedures) ในสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ 2   มาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับคลินิกสัตว์ ห้ามใช้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์

หมายเหตุ 3   สำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์, ดูอนุกรม IEC 60601

710.2 เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที่ระบุนี้ ประกอบด้วยข้อกำหนดที่นำมาอ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ เอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์จะไม่นำเอกสารอ้างอิงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงมาใช้ในการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การจะนำเอกสารอ้างอิงฉบับล่าสุดมาใช้ ผู้เกี่ยวข้องอาจร่วมพิจารณาตกลงกันว่าสามารถใช้อ้างอิงได้เพียงใด ส่วนเอกสารอ้างอิงฉบับที่ไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์นั้นให้ใช้ฉบับล่าสุด

IEC 60050-826:2004, International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations

IEC 60364-4-41:2001, Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety –Protection against electric shock

IEC 60364-5-55:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment – Other equipment

IEC 60364-6-61:2001, Electrical installations of buildings – Part 6-61: Verification – Initial verification

IEC 60601-1:1988, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety Amendment 2 (1995)

IEC 60601-1-1:2000, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety –Collateral standard:

Safety requirements for medical electrical systems

IEC 60617-1:1985, Graphical symbols for diagrams – Part 1: General information, general index –Cross-reference tables

IEC 60617-11(Data Base), Graphical symbols for diagrams – Part 11: Architectural and topographicalinstallation plans and diagrams

IEC 61082-1:1991, Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: General Requirements

IEC 61557-8:1997, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61558-2-15:1999, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-15: Particular requirements for isolating transformers for the supply of medical locations

710.3 บทนิยาม

710.3.1   สถานพยาบาล (medical location) หมายถึง สถานที่ซึ่งมีเจตนาเพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค(รวมทั้งการรักษาเสริมความงาม) การเฝ้าสังเกตและดูแลผู้ป่วย

หมายเหตุ   เพื่อให้แน่ใจในการป้องกันผู้ป่วยจากอันตรายทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติม (additional protective measures) ในสถานพยาบาล ชนิดและรายละเอียดของอันตรายเหล่านี้สามารถแปรเปลี่ยนไปตามการอำนวยการการรักษา ลักษณะการใช้ห้องที่จำเป็นต้องแบ่งบางส่วนออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อลำดับขั้นตอนทางการแพทย์ (medical procedures) ที่ต่างกัน

710.3.2   ผู้ป่วย (patient) หมายถึง สิ่งมีชีวิต (คนหรือสัตว์) ที่ได้รับการตรวจโรคหรือการรักษาโรค ทางแพทย์ หรือทางทันตกรรม

หมายเหตุ   คนที่ได้รับการรักษาเสริมความงามให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฉบับนี้

710.3.3   บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ (medical electrical equipment) หมายถึง บริภัณฑ์ไฟฟ้า (electric equipment – ศัพท์ 826-16-01) ซึ่งมีการต่อวงจรไม่เกินหนึ่งแห่งถึงแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (supply mains) หนึ่งแหล่งโดยเฉพาะ และมีเจตนาเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือการเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยภายใต้การดูแลทางการแพทย์ ซึ่ง

-  สัมผัสกับผู้ป่วยทางกายภาพหรือทางไฟฟ้า และ/หรือ

-  ถ่ายโอนพลังงานไปถึงหรือจากผู้ป่วย และ/หรือ

-  ตรวจจับการถ่ายโอนพลังงานไปถึงหรือจากผู้ป่วย

หมายเหตุ   บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ หมายรวมถึง อุปกรณ์ประกอบของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ที่ผู้ทำแจ้งว่าจำเป็นต่อการใช้ตามปกติของบริภัณฑ์นั้น

710.3.4   ส่วนใช้สัมผัส (applied part) หมายถึง ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ซึ่งในการใช้ตามปกติ

- จำเป็นต้องสัมผัสทางกายภาพกับ (physical contact with) ผู้ป่วย เพื่อให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ทำ

หน้าที่ได้ หรือ

-  สามารถนำมาสัมผัสกับผู้ป่วย หรือ

-  จำเป็นต้องให้ผู้ป่วยแตะ (touch)

710.3.5   กลุ่ม 0 (group 0) หมายถึง สถานพยาบาลซึ่งมีเจตนาไม่ต้องใช้ส่วนใช้สัมผัส

710.3.6   กลุ่ม 1 (group 1) หมายถึง สถานพยาบาลซึ่งมีเจตนาต้องใช้ส่วนใช้สัมผัสดังนี้

- โดยภายนอก

- โดยฝังกับส่วนใดของร่างกาย ยกเว้นที่ระบุในกลุ่ม 2

710.3.7   กลุ่ม 2 (group 2) หมายถึง สถานพยาบาลซึ่งมีเจตนาใช้ส่วนใช้สัมผัสในการรักษาโรค เช่น การบำบัดภายในหัวใจ เป็นต้น ห้องผ่าตัดรักษาชีวิตเป็นบริเวณที่ซึ่งการขาดความต่อเนื่อง (ล้มเหลว) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

หมายเหตุ   การบำบัดภายในหัวใจ คือ การบำบัดซึ่งวางตัวนำไฟฟ้าไว้ในหัวใจของผู้ป่วยหรือมักสัมผัสกับหัวใจของผู้ป่วย ตัวนำไฟฟ้านี้ต้องแตะต้องถึงได้จากภายนอกร่างกายของผู้ป่วย ในเรื่องนี้ตัวนำไฟฟ้าให้รวมถึงสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน เช่น อิเล็กโตรดแปะหัวใจหรืออิเล็กโตรดตรวจคลื่นไฟฟ้า (ECG electrodes) ในหัวใจ หรือหลอดหุ้มฉนวนมีของไหลนำ ไฟฟ้าบรรจุอยู่ เป็นต้น

710.3.8   ระบบไฟฟ้าแพทย์ (medical electrical system) หมายถึง การรวมบริภัณฑ์หลายอย่างซึ่งอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์และต่อระหว่างกันตามหน้าที่ หรือการใช้เต้ารับไฟฟ้าหลายช่องแบบหยิบยกได้

หมายเหตุ   ระบบไฟฟ้าแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ประกอบซึ่งจำเป็นเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าแพทย์ทำงานและที่ผู้ทำระบุไว้

710.3.9   ภาวะแวดล้อมผู้ป่วย (patient environment) หมายถึง ภายในปริมาตรซึ่งสามารถเกิดการสัมผัสโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ ระหว่างผู้ป่วยกับส่วนของระบบไฟฟ้าแพทย์ หรือระหว่างผู้ป่วยกับคนอื่นที่แตะส่วนของระบบไฟฟ้าแพทย์ (ดูรูปที่ 710A)

หมายเหตุ   ใช้ภาวะแวดล้อมผู้ป่วยเมื่อได้กำหนดตำแหน่งของผู้ป่วยไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นสมควรพิจารณาตำแหน่งของผู้ป่วยที่เป็นไปได้ทุกตำแหน่ง

710.3.10 ตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน (main distribution board) หมายถึง ตู้ในอาคารซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่างในการแจกจ่ายไฟฟ้าประธาน (main electrical distribution) ให้พื้นที่อาคารตามที่ได้กำหนดไว้ และแรงดันไฟฟ้าตกถูกวัดเพื่อทำให้สิ่งบริการนิรภัย (safety services) ทำงาน

710.3.11 ระบบไฟฟ้า IT แพทย์ (medical IT system) หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่ส่วน (live parts – ศัพท์ 826-12-08) มีไฟฟ้าถูกฉนวนจากดินหรือต่อกับดินผ่านอิมพิแดนซ์สูงเพียงพอ (IT electrical system) ซึ่งมีข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์

710.30 การประเมินลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป

การจัดประเภทของสถานพยาบาลต้องทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่เวชกรรม องค์การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของคนงานตามกฎหมาย ในการกำหนดการจัดประเภทของสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกรรมจำต้องบ่งชี้ลำดับขั้นตอนทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในสถานพยาบาลนั้น การจัดประเภทสถานพยาบาลให้ได้เหมาะสมต้องกำหนดบนพื้นฐานการใช้งานตามเจตนา (ความเป็นไปได้ที่สถานพยาบาลอาจถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างกัน ซึ่งความจำเป็นสำหรับกลุ่มสูงกว่าสมควรกำหนดโดยการบริหารความเสี่ยง)

หมายเหตุ 1   การจัดประเภทของสถานพยาบาลสมควรสัมพันธ์กับชนิดของการสัมผัสระหว่างส่วนใช้สัมผัสกับผู้ป่วย รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานสถานพยาบาล (ดูภาคผนวก ข.)

หมายเหตุ 2   ส่วนใช้สัมผัสกำหนดตามมาตรฐานเฉพาะสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์

710.31 วัตถุประสงค์ แหล่งจ่ายไฟฟ้า และโครงสร้าง

710.312.2  ชนิดของระบบไฟฟ้าต่อกับดิน

ห้ามใช้ระบบไฟฟ้า TN-C ในสถานพยาบาลและในอาคารแพทย์ด้านปลายทางของตู้จ่ายไฟฟ้าประธาน

710.313     แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง

710.313.1  ทั่วไป

ในสถานพยาบาลสมควรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแจกจ่าย (distribution system) เพื่อสะดวกต่อการสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (automatic changer-over) จากโครงข่ายไฟฟ้าแจกจ่ายประธาน (main distribution network) ไปยังต้นกำเนิดไฟฟ้านิรภัย (electrical safety source) ที่จ่ายไฟฟ้าให้โหลดสำคัญ (ตาม IEC 60364-5-55:2001, clause 556)

710.4 การป้องกันเพื่อความปลอดภัย

710.41    การป้องกันช็อกไฟฟ้า (electric chock – ศัพท์ 826-12-01)

710.411  การป้องกันการสัมผัสทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

710.411.1  ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษขั้นปลอดภัยและระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษป้องกัน

เมื่อใช้ระบบไฟฟ้า SELV (safety extra low voltage system: SELV system– ศัพท์ 826-12-31) และ/หรือระบบไฟฟ้า PELV (protective extra low voltage system: PELV system– ศัพท์ 826-12-32) ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 แรงดันไฟฟ้าระบุ (nominal voltage – ศัพท์ 826-11-01) ที่จ่ายให้บริภัณฑ์ใช้กระแสไฟฟ้า (current-using equipment – ศัพท์ 826-16-02) ต้องไม่เกิน 25 โวลต์ rms. กระแสสลับ หรือ 60 โวลต์ กระแสตรง ไม่มีริปเปิล จำเป็นต้องมีการป้องกันด้วยฉนวนของส่วนมีไฟฟ้าตามข้อ 412.1 ของ IEC 60364-4-41:2001 และด้วยสิ่งขวางกั้น (barriers) หรือเปลือกหุ้ม (enclosures – ศัพท์ 826-12-20) ตามข้อ 412.2 ของ IEC 60364-4-41:2001

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ส่วนนำกระแสไฟฟ้าเปิดโล่ง (exposed-conductive-parts – ศัพท์ 826-12-10) ของบริภัณฑ์ (เช่น โคมไฟฟ้าห้องผ่าตัด (operating theatre luminaire) เป็นต้น) ต้องต่อถึงตัวนำต่อประสานให้ศักย์เท่ากัน (equipotential bonding conductor – ศัพท์ 826-13-24)

710.412     การป้องกันการสัมผัสโดยตรง (direct contact – ศัพท์ 826-12-03)

710.412.3  สิ่งกีดขวาง

ห้ามป้องกันโดยใช้สิ่งกีดขวาง (obstacle)

710.412.4  การวางพ้นระยะเอื้อม

ห้ามป้องกันโดยการวางพ้นระยะเอื้อม (placing out of reach)

ให้ป้องกันโดยฉนวนของส่วนมีไฟฟ้า หรือ ป้องกันโดยสิ่งขวางกั้นหรือเปลือกหุ้ม เท่านั้น

710.413     การป้องกันการสัมผัสโดยอ้อม (indirect contact – ศัพท์ 826-12-04)

710.413.1  การตัดวงจรจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (automatic disconnection of supply – ศัพท์ 826-12-18)

710.413.1.1  ทั่วไป

710.413.1.1.1  การตัดวงจรจ่ายไฟฟ้า

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ต้องใช้ดังนี้

-    สำหรับระบบไฟฟ้า IT ระบบไฟฟ้า TN และระบบไฟฟ้า TT, แรงดันไฟฟ้าแตะธรรมดา (conventional touch voltage, UL) ต้องไม่เกิน 25 โวลต์ (UL 25 V)

-    สำหรับระบบไฟฟ้า TN และระบบไฟฟ้า IT, เวลาการตัดวงจรสูงสุด (maximum disconnecting time) ต้องเป็นไปตามตารางที่ 41C IEC 60364-4-41:2001

หมายเหตุ    การตัดวงจรจ่ายไฟฟ้าเมื่อเกิดภาวะโหลดเกินหรือภาวะวงจรลัด (short-circuit – ศัพท์ 826-14-10) สามารถทำให้บรรลุได้โดยวิธีออกแบบที่ต่างกันภายในลำดับขั้นตอนตามกฎทั่วไปเพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยตามกำหนดที่พอใจ

710.413.1.3  ระบบไฟฟ้า TN

ในวงจรสุดท้ายของอาคาร (final circuits of buildings – ศัพท์ 826-14-03) ของกลุ่ม 1 ต้องใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current devices, RCD – ศัพท์ 442-05-02) พิกัดไม่เกิน 32 แอมแปร์ มีกระแสไฟฟ้าทำงานตกค้างสูงสุด 30 มิลลิแอมแปร์ (การป้องกันเพิ่มเติม (additional protection – ศัพท์ 826-12-07))

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 การป้องกันโดยการตัดวงจรจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (automatic disconnection of supply) โดยอุปกรณ์ป้องกันกระแสตกค้างมีกระแสทำงานตกค้างที่กำหนด (residual current protective device with rated residual-operating-current) ไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ เฉพาะวงจรไฟฟ้า ต่อไปนี้

-  วงจรไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของเตียงผ่าตัด (operating table)

-  วงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์

หมายเหตุ   ข้อกำหนดนี้ส่วนมากใช้กับเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (mobile X-ray unit) ซึ่งนำไปใช้งานในสถานพยาบาลกลุ่ม 2

-  วงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ขนาดใหญ่มีกำลังไฟฟ้าที่กำหนดเกิน 5 กิโลโวลต์แอมแปร์

-  วงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าไม่วิกฤต (ไม่ได้ใช้เพื่อการช่วยชีวิต)

ต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้าหลายอย่างพร้อมกันต่อถึงวงจรไฟฟ้าเดียวกันจะไม่ทำให้ RCD ปลดวงจรโดยไม่ต้องการ

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ที่ซึ่งกำหนดให้ต้องติดตั้ง RCD ตามข้อนี้ ให้เลือกใช้แต่แบบ A หรือ แบบ B ตามกระแสผิดพร่องที่เป็นไปได้ซึ่งจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ    แนะนำว่าต้องเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้า TN-S เพื่อให้แน่ใจในระดับฉนวน (insulation level) ของตัวนำมีไฟฟ้า (live conductors) ทุกเส้น

710.413.1.4  ระบบไฟฟ้า TT

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ให้ใช้ข้อกำหนดตามระบบไฟฟ้า TN (ดูข้อ 710.413.1.3) และต้องใช้ RCD ทุกกรณี

710.413.1.5  ระบบไฟฟ้า IT แพทย์

หมายเหตุ 1   ในสหรัฐอเมริการะบบไฟฟ้า IT แพทย์เรียกว่า “Isolated Power System”

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ต้องใช้ระบบไฟฟ้า IT แพทย์สำหรับวงจรจ่ายไฟฟ้าให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ และระบบไฟฟ้าแพทย์ซึ่งมีเจตนาเพื่อการช่วยชีวิต การศัลยกรรม และบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นซึ่งติดตั้งใน ภาวะแวดล้อมผู้ป่วยไม่รวมถึงบริภัณฑ์ตามข้อ 713.413.1.3

สำหรับห้องแต่ละกลุ่มที่มีการใช้งานหน้าที่เหมือนกัน จำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้า IT แพทย์แยกต่างหากอย่างน้อย 1 ระบบ ระบบไฟฟ้า IT แพทย์ต้องติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าสังเกตฉนวน (insulation monitoring device, IMD) ตาม IEC 61557-8:1997 มีข้อกำหนดจำเพาะดังนี้

-  อิมพีแดนซ์กระแสสลับภายใน อย่างน้อยต้องเป็น 100 กิโลโอห์ม

-  แรงดันไฟฟ้าทดสอบ ต้องไม่เกิน 25 โวลต์กระแสตรง

-  กระแสไฟฟ้าฉีด (injected current) ต้องไม่เกิน 1 มิลลิแอมแปร์ พีก แม้ในภาวะผิดพร่อง

-  ต้องมีการเตือนขึ้นทันทีที่ความต้านทานฉนวนลดลงถึง 50 กิโลโอห์ม และต้องมีอุปกรณ์ทดสอบด้วย

หมายเหตุ 2   ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กำหนดให้ต้องแสดง ถ้าการต่อวงจรดินหรือสายไฟฟ้าเสียไป

หมายเหตุ 3   ข้อกำหนดเพื่อเติมที่จำเป็นเกี่ยวกับ IMD ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดใน IEC 61157-8:1997 เมื่อใดที่มีการกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็จะถูกตัดออก

สำหรับระบบไฟฟ้า IT แพทย์แต่ละระบบ ต้องจัดระบบเตือนภัยเสียงและมองเห็นได้ (acoustic and visual alarm system) ซึ่งทำงานร่วมกับส่วนประกอบต่อไปนี้ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวชกรรมสามารถเฝ้าสังเกตได้ตลอดเวลา (ด้วยสัญญาณที่มองเห็นได้และสัญญาณที่ได้ยินได้) ประกอบด้วย

-  หลอดสัญญาณไฟสีเขียว เพื่อชี้บอกการทำงานตามปกติ

-  หลอดสัญญาณไฟสีเหลือง จะติดสว่างเมื่อถึงค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุดที่ตั้งไว้ ต้องเป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกหรือตัดวงจรแสงสว่างนี้

-  สัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินได้ จะดังขึ้นเมื่อถึงค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุดที่ตั้งไว้ สัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินได้นี้อาจปิดเสียงได้

-  สัญญาณไฟสีเหลือง ต้องดับเมื่อความผิดพร่องได้รับการแก้ไขและกลับคืนสู่ภาวะตามปกติ

บริเวณที่ซึ่งมีบริภัณฑ์เพียง 1 ตัว รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะงาน IT ลูกเดียว (single dedicated IT transformer) หม้อแปลงไฟฟ้าตัวนั้นสามารถติดตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์เฝ้าสังเกตฉนวน ต้องกำหนดให้มีการเฝ้าสังเกตโหลดเกินและอุณหภูมิสูงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า IT แพทย์

710.413.1.6  การประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มเติม

710.413.1.6.1  ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 แต่ละแห่ง ต้องติดตั้งตัวนำประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มเติม (supplementary equipotential bonding conductor) และต่อถึงตัวนำแท่งต่อประสานให้ศักย์เท่ากัน (equipotential bonding busbar – ศัพท์ 826-13-35) เพื่อทำให้ความต่างศักย์ระหว่างส่วนต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในภาวะแวดล้อมผู้ป่วยมีศักย์เท่ากัน

-  ตัวนำป้องกัน (protective conductor, PE – ศัพท์ 826-13-22)

-  ส่วนนำกระแสไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้อง (extraneous-conductive-parts – ศัพท์ 826-12-11)

-  กำบังสนามรบกวนทางไฟฟ้า (screening against electrical interference field) (ถ้าติดตั้ง)

-  การต่อวงจรถึงกริดพื้นนำกระแสไฟฟ้า (conductive floor grid) (ถ้าติดตั้ง)

-  กำบังโลหะ (metal screen) ของหม้อแปลงแยกขดลวด (isolating transformer) (ถ้ามี)

หมายเหตุ    สิ่งรองรับผู้ป่วยไม่เป็นส่วนทางไฟฟ้าแต่นำกระแสไฟฟ้ายึดกับที่ (fixed conductive non-electrical patient support) เช่น เตียงผ่าตัด เก้าอี้กายภาพบำบัด และเก้าอี้ทันตกรรม เป็นต้น สมควรต่อถึงตัวนำประสานศักย์ให้เท่ากัน (equipotential bonding conductor) ยกเว้นมีเจตนาให้แยกสิ่งรองรับดังกล่าวจากดิน

710.413.1.6.2  ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ความต้านทานของตัวนำรวมทั้งความต้านทานของสิ่งต่อ ระหว่างขั้วต่อสำหรับตัวนำป้องกัน (PE) ของเต้ารับไฟฟ้าและของบริภัณฑ์ยึดกับที่ (fixed equipment – ศัพท์ 826-16-07) หรือส่วนนำกระแสไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้อง กับ ตัวนำแท่งต่อประสานให้ศักย์เท่ากัน ต้องไม่เกิน 0.2 โอห์ม

หมายเหตุ   ค่าความต้านทานนี้ยังสามารถหาได้โดยการใช้พื้นที่หน้าตัดเหมาะสมของตัวนำอีกด้วย

710.413.1.6.3  ตัวนำแท่งต่อประสานให้ศักย์เท่ากัน ต้องอยู่ในหรือใกล้สถานพยาบาล ในตู้แจกจ่ายไฟฟ้า(distribution board - ศัพท์ 826-16-08) แต่ละตู้หรือในบริเวณใกล้เคียงตู้แจกจ่ายไฟฟ้าต้องจัดให้มีแท่งต่อประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มหนึ่งแท่งต่อถึงตัวนำประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มเติมและถึงตัวนำดินป้องกัน (protective earthing conductor – ศัพท์ 826-13-23) ต้องจัดสิ่งต่อดังกล่าวในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนและตัดวงจรเป็นรายวงจรได้ง่าย

710.422  การป้องกันอัคคีภัย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

710.5 การเลือกและการติดตั้งของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

710.51    กฎร่วม (common rule)

710.512  ภาวะการทำงานและผลกระทบภายนอก

710.512.1  ภาวะการทำงาน (operational condition)

710.512.1.1  หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้า IT แพทย์

ต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณใกล้ชิดกับสถานพยาบาล ภายในหรือภายนอก และอยู่ในตู้ (cabinet) หรือเปลือกหุ้มเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนมีไฟฟ้าโดยบังเอิญ

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Un) ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าต้องไม่เกิน 250 โวลต์กระแสสลับ

710.512.1.6  ระบบไฟฟ้า IT แพทย์สำหรับสถานพยาบาลกลุ่ม 2

หม้อแปลงไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม มอก.454 โดยมีข้อกำหนดเพิ่ม ดังนี้

เมื่อวัดกระแสไฟฟ้ารั่วของขดลวดด้านออกถึงดินและกระแสไฟฟ้ารั่วของเปลือกหุ้ม ในภาวะไม่มีโหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าถูกป้อนด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและความถี่ที่กำหนด ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิแอมแปร์

ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ในระบบไฟฟ้า IT แพทย์สำหรับบริภัณฑ์ยึดกับที่และหยิบยกได้ และกำลังไฟฟ้าด้านออกที่กำหนดต้องไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลโวลต์แอมแปร์ และไม่เกิน 10 กิโลโวลต์แอมแปร์

ถ้ากำหนดให้ต้องจ่ายโหลด 3 เฟส ผ่านระบบไฟฟ้า IT ด้วย ต้องจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า IT แยกต่างหาก เพื่อการนี้ แรงดันไฟฟ้าเส้นไฟกับเส้นไฟด้านออก ต้องไม่เกิน 250 โวลต์

710.512.2     ผลกระทบภายนอก (external influence)

หมายเหตุ  สมควรใส่ใจในการป้องกันการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า ตามบริเวณที่ซึ่งเหมาะสม

710.512.2.1  ความเสี่ยงด้านการระเบิด

หมายเหตุ 1  ข้อกำหนดสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์สำหรับการใช้งานร่วมกับแก๊สและไอระเหยไวไฟ ให้เป็นไปตาม IEC 60601-1:1988

หมายเหตุ 2  บริเวณที่ซึ่งมักเกิดภาวะอันตราย (เช่น ในขณะที่มีแก๊สและไอระเหยไวไฟ เป็นต้น) อาจกำหนดให้มีคำเตือนพิเศษ

หมายเหตุ 3  แนะนำให้มีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่น เต้ารับไฟฟ้า และสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น) ต้องติดตั้งที่ระยะห่างอย่างน้อย 0.2 เมตรตามแนวราบ (ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง) จากหัวจ่ายแก๊สแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงจากจากการจุดติดของแก๊สไวไฟให้เหลือต่ำสุด

710.514.5  แผนภาพ เอกสาร และข้อแนะนำการใช้งาน

ต้องจัดให้มีแบบแปลนของการติดตั้งทางไฟฟ้า พร้อมด้วยบันทึก แบบ แผนภาพการเดินสายไฟฟ้า และข้อแก้ไขต่าง ๆ รวมถึงข้อแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา สำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ   แบบและแผนภาพการเดินสายไฟฟ้า สมควรเป็นไปตาม IEC 60617-1:1985, IEC60617-2, IEC60617-3, IEC60617-6, IEC60617-7, IEC60617-8 และ IEC61082-1:1991

เอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

-  แผนภาพกรอบ (block diagram) แสดงระบบไฟฟ้าแจกจ่ายของต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังตามปกติ (normal power supply source) และต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย (power supply source for safety service) เป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว (single-line representation) แผนภาพเหล่านี้ต้องมีสารสนเทศด้านสถานที่ของตู้แจกจ่ายไฟฟ้าย่อย (sub-distribution board) ในอาคาร

-  แผนภาพกรอบตู้จ่ายไฟฟ้าประธานและย่อย แสดงสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุม (switchgear and controlgear – ศัพท์ 826-16-03) และตู้แจกจ่ายไฟฟ้า เป็น แผนภาพเส้นเดี่ยว

-  แผนภาพสถาปัตย์ ตาม IEC 60617-11

-  แผนภาพเค้าร่าง (schematic diagram) ของตัวควบคุม

-  ข้อแนะนำสำหรับการทำงาน การตรวจสอบ การทดสอบและการบำรุงรักษาแบตเตอรี่สะสมไฟ (storage battery) และต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย

-  การทวนสอบทางการคำนวณว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน (เช่น ด้วยข้อ 710.413.1 เป็นต้น)

- รายการโหลดซึ่งต่ออย่างถาวรถึงต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย แสดงกระแสไฟฟ้าตามปกติ และกระแสไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องในกรณีที่โหลดที่ทำงานด้วยมอเตอร์

- สมุดบันทึก (logbook) ซึ่งบันทึกการทดสอบและการตรวจสอบตามที่กำหนดทั้งหมดให้สมบูรณ์ก่อนเริ่มใช้งานจริง

710.52    ระบบการเดินสายไฟฟ้า (wiring systems – ศัพท์ 826-15-01)

ระบบการเดินสายไฟฟ้าในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ต้องแยกต่างหากจากการใช้บริภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (fitting) ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 นั้น

710.53    สวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุม

710.53.1 การป้องกันของระบบการเดินสายไฟฟ้าในสถานพยาบาลกลุ่ม 2

สำหรับวงจรสุดท้ายของอาคารแต่ละวงจร จำเป็นต้องมีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่เกิดจากวงจรลัดและกระแสไฟฟ้าโหลดเกิน ห้ามมีการป้องกันกระแสไฟฟ้าโหลดเกินในวงจรไฟฟ้าป้อน (feeder circuit) ต้นทางและปลายทางของหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า IT แพทย์ อาจใช้ฟิวส์สำหรับการป้องกันวงจรลัดก็ได้

710.55 บริภัณฑ์อื่น

710.55.1 วงจรแสงสว่าง

ในสถานพยาบาลกลุ่ม 1 และสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ต้องจัดให้มีต้นกำเนิดการจ่ายไฟฟ้ากำลังอย่างน้อย 2 แหล่งต่างกัน สำหรับโคมไฟฟ้าบางดวงรับไฟฟ้าจาก 2 วงจร วงจรหนึ่งในสองวงจรต้องต่อถึงสิ่งบริการนิรภัยในเส้นทางหนีภัย โคมไฟฟ้าเผื่อเลือกต้องต่อถึงสิ่งบริการนิรภัย (ดูข้อ 710.556)

710.55.3 วงจรเต้ารับไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า IT แพทย์สำหรับสถานพยาบาลกลุ่ม 2

ที่สถานที่รักษาผู้ป่วยแต่ละแห่ง เช่น หัวเตียง เป็นต้น รูปแบบของเต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้

-  ต้องติดตั้งวงจรป้อนเต้ารับไฟฟ้าอย่างน้อย 2 วงจร แยกออกจากกัน หรือ

-  เต้ารับไฟฟ้าแต่ละเต้าต้องมีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เป็นรายเต้า

บริเวณที่ซึ่งวงจรไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าอื่น (ระบบไฟฟ้า TN-S หรือ ระบบไฟฟ้า TT) ในสถานพยาบาลเดียวกัน เต้ารับไฟฟ้าซึ่งต่อถึงระบบไฟฟ้า IT แพทย์ต้องเป็นดังนี้

-  เป็นการสร้างในลักษณะซึ่งไม่สามารถใช้ในระบบไฟฟ้าอื่น (ระบบไฟฟ้า TN-S หรือระบบไฟฟ้า TT) หรือ

-  มีเครื่องหมายอย่างชัดเจนและถาวร

710.556  สิ่งบริการนิรภัย

710.556.5.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้า

การจัดประเภทของสิ่งบริการนิรภัยให้ไว้ในภาคผนวก ก.

710.556.5.2.1 ข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัย (safety power supply source) ของกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

710.556.5.2.1.1  ในสถานพยาบาลซึ่งกำหนดว่าต้องมีต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย ต้องมีพลังงานไฟฟ้าป้อนบริภัณฑ์ตามข้อ 710.556.5.2.2.1 ข้อ 710.556.2.2.2 และข้อ 710.556.5.2.2.3 ด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลานานตามที่กำหนดและภายในคาบสับเปลี่ยน (changeover period) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังตามปกติล้มเหลว

710.556.5.2.1.2  ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ตู้จ่ายไฟฟ้าประธานตกในตัวนำ 1 เส้น หรือหลายเส้นมากกว่าร้อยละ 10 ของแรงดันไฟฟ้าระบุ ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยต้องจ่ายไฟฟ้าได้ตามคาดโดยอัตโนมัติ

การถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าสมควรทำให้บรรลุด้วยการหน่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้อง (cater) สำหรับการปิดวงจรซ้ำอัตโนมัติ (auto re-closure) ของอุปกรณ์สวิตช์ทางกล (circuit-breakers - ศัพท์ 442-05-01) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้านเข้า (incoming supply) (ตัวตัดกระแสไฟฟ้าเวลาสั้น (short-time interruptions))

710.556.5.2.1.3  สำหรับเคเบิลต่อระหว่าง ส่วนประกอบแต่ละส่วน กับ ตู้ไฟฟ้าย่อย (sub-assembly) ของต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยดูข้อ 710.52

หมายเหตุ   วงจรซึ่งต่อต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัยถึงตู้จ่ายไฟฟ้าประธานสมควรถือว่าเป็นวงจรไฟฟ้านิรภัย (safety circuit)

710.556.5.2.1.4  บริเวณที่ซึ่งเต้ารับไฟฟ้ารับไฟฟ้าจากต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัย เต้ารับไฟฟ้าเหล่านั้นต้องพร้อมรู้ได้ทันทีโดยไม่ยุ่งยาก

710.556.5.2.2  ข้อกำหนดโดยละเอียดสำหรับสิ่งบริการจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัย

710.556.5.2.2.1  ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังมีคาบสับเปลี่ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 วินาที เมื่อมีตัวนำ 1 เส้นหรือหลายเส้นที่ตู้แจกจ่ายไฟฟ้าเกิดแรงดันไฟฟ้าล้มเหลว ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยพิเศษ (special safety power supply source) ต้องจ่ายไฟฟ้าให้โคมไฟฟ้าของเตียงผ่าตัดและโคมไฟฟ้าจำเป็นอื่น ๆ เช่น กล้องส่องอวัยวะภายใน (endoscope) เป็นต้น ต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต้องกลับคืนแหล่งจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวภายในคาบสับเปลี่ยนไม่เกิน 0.5 วินาที

710.556.5.2.2.2  ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังมีคาบสับเปลี่ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 วินาที เมื่อมีตัวนำ 1 เส้นหรือหลายเส้นที่ตู้จ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับสิ่งบริการนิรภัยเกิดแรงดันไฟฟ้าลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของแรงดันไฟฟ้าระบุและนานกว่า 3 วินาที บริภัณฑ์ตามข้อ 710.556.7.5 และข้อ 710.556.8 ต้องต่อต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยภายใน 15 วินาทีและสามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ   ถ้าสามารถสรุปได้ว่าข้อกำหนดทางการแพทย์และการใช้สถานพยาบาลรวมทั้งการรักษา และถ้าสามารถอพยพออกจากอาคารได้หมดภายใน 24 ชั่วโมง อาจลดเวลาจาก 24 ชั่วโมง ลงได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

710.556.5.2.2.3  ต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังมีคาบสับเปลี่ยนเกิน 15 วินาที

บริภัณฑ์นอกเหนือจากตามข้อ 710.556.5.2.2.1 และข้อ 710.556.5.2.2.2 ซึ่งมีไว้เพื่อการดำรงของสิ่งบริการทางโรงพยาบาล อาจต่อถึงต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยโดยอัตโนมัติหรือโดยการใช้มือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง บริภัณฑ์เช่นนี้อาจรวมถึง

-  บริภัณฑ์นึ่งฆ่าเชื้อ

-  สิ่งติดตั้งอาคารทางเทคนิค โดยเฉพาะระบบปรับอากาศทำความเย็น ระบบทำความร้อน และระบบระบายอากาศ สิ่งบริการอาคารและระบบจัดการของเสีย

-  บริภัณฑ์ทำความเย็น

-  บริภัณฑ์ประกอบอาหาร

-  เครื่องประจุแบตเตอรี่สะสมไฟ

710.556.7 วงจรแสงสว่างนิรภัย

710.556.7.5  การให้แสงสว่างนิรภัย

เมื่อไฟฟ้ากำลังประธานล้มเหลว ต้องจัดให้มีความสว่าง (illuminance) จำเป็นต่ำสุดจากต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัยสำหรับสถานที่ต่อไปนี้ คาบสับเปลี่ยนไปยังต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังนิรภัยดังกล่าวต้องไม่เกิน 15 วินาที

-  เส้นทางหนีภัย

-  การให้แสงสว่างของป้ายทางออก

-  สถานที่:

สำหรับสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุม (switchgear and controlgear) สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

สำหรับตู้จ่ายไฟฟ้าประธานของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังตามปกติ และ

สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย

-  ห้องซึ่งเจตนาให้มีสิ่งบริการจำเป็นภายใน โคมไฟฟ้าในแต่ละห้องอย่างน้อย 1 ดวง ต้องรับไฟฟ้าจากต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย

-  ห้องของสถานพยาบาลกลุ่ม 1 โคมไฟฟ้าในแต่ละห้องอย่างน้อย 1 ดวง ต้องรับไฟฟ้าจากต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย

-  ห้องของสถานพยาบาลกลุ่ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของการให้แสงสว่างแต่ละห้อง ต้องรับไฟฟ้าจากต้นกำเนิดจ่ายไฟฟ้ากำลังสำหรับสิ่งบริการนิรภัย

หมายเหตุ   ค่าความสว่างต่ำสุดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

710.556.8  สิ่งบริการอื่น

สิ่งบริการที่มิใช่การให้แสงสว่างซึ่งกำหนดให้สิ่งบริการนิรภัยจ่ายไฟฟ้าด้วยคาบสับเปลี่ยนไม่เกิน 15 วินาที อาจรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้

-  ลิฟต์ซึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับคนดับเพลิง

-  ระบบระบายอากาศสำหรับระบายควัน

-  ระบบติดตามตัว (paging system)

-  บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ซึ่งใช้ในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 ซึ่งสิ่งบริการสำหรับการผ่าตัดหรือมาตรการอื่นที่สำคัญถึงชีวิต บริภัณฑ์เช่นนี้ให้กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

-  บริภัณฑ์ไฟฟ้าของแหล่งจ่ายก๊าซแพทย์ รวมทั้ง อากาศอัด การดูดอากาศ การระบายยาสลบ (narcosis exhaustion) และอุปกรณ์เฝ้าสังเกตของบริภัณฑ์ดังกล่าว

-  ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง

710.6 การทวนสอบ

ต้องบันทึกวันที่และผลลัพธ์ของการทวนสอบแต่ละครั้ง

710.61 การทวนสอบเบื้องต้น

ต้องทำการทดสอบตามข้อย่อย ก) ถึงข้อย่อย จ) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดตาม IEC 60364-6-61:2001 ทั้งก่อนการใช้งานจริงและหลังจากการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมและก่อนการใช้งานจริงใหม่อีกครั้ง

ก)      การทดสอบตามหน้าที่ของอุปกรณ์เฝ้าสังเกตฉนวนของระบบไฟฟ้า IT แพทย์ และระบบเตือนภัยทั้งเสียงและมองเห็นได้

ข)      การวัดเพื่อทวนสอบว่าการต่อประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มเติมเป็นไปตามข้อ 710.413.1.6.1 และข้อ 710.413.1.6.2

ค)     การทวนสอบทั้งระบบไม่แยกส่วน (integrity) ของสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กำหนดในข้อ 710.413.1.6.3 สำหรับการต่อประสานศักย์ให้เท่ากัน

ง)      การทวนสอบระบบไม่แยกส่วนตามข้อ 710.556 สำหรับสิ่งบริการนิรภัย

จ)      การวัดกระแสไฟฟ้ารั่วของวงจรไฟฟ้าออก และของเปลือกหุ้มของหม้อแปลงไฟฟ้า IT แพทย์ (medical IT transformer) ในภาวะไม่มีโหลด

710.62 การทวนสอบเป็นคาบ

การทวนสอบเป็นคาบตามข้อย่อย ก) ถึงข้อย่อย จ) ของข้อ 710.61 ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือถ้าไม่มีให้เป็นดังนี้

ก)      การทดสอบตามหน้าที่ของอุปกรณ์สับเปลี่ยน: 12 เดือน

ข)      การทดสอบตามหน้าที่ของอุปกรณ์เฝ้าสังเกตฉนวน: 12 เดือน

ค)     การตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ การตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกัน: 12 เดือน

ง)      การวัดเพื่อการทวนสอบการต่อประสานให้ศักย์เท่ากันเพิ่มเติม: 36 เดือน

จ)      การทวนสอบระบบไม่แยกส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กำหนดสำหรับการต่อประสานให้ศักย์เท่ากัน: 36 เดือน

ฉ)     การทดสอบตามหน้าที่ประจำเดือน:

-  สิ่งบริการนิรภัยมีแบตเตอรี่: 15 นาที

-  สิ่งบริการนิรภัยมีเครื่องยนต์สันดาป: ให้ทำงานจนถึงอุณหภูมิเดินเครื่องที่กำหนด (rated running temperature), 12 เดือน สำหรับการเดินเครื่องความทนทาน (endurance run)”

-  สิ่งบริการนิรภัยมีแบตเตอรี่: การทดสอบความจุ

-  สิ่งบริการนิรภัยมีเครื่องยนต์สันดาป : 60 นาที

ในทุกกรณีต้องทดสอบอย่างน้อยร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนด

ช)      การวัดกระแสไฟฟ้ารั่วของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง IT: 36 เดือน

ซ)      การตรวจสอบการปลดวงจรของ RCD ที่ IΔN: ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 

 

หมายเหตุ มิติที่แสดงไม่เป็นกฎ (prescriptive)

รูปที่ 710A ตัวอย่างของภาวะแวดล้อมผู้ป่วย (IEC 60601-1-1:2000)

(ข้อ 710.3.9)

 

ภาคผนวก ก.

(ข้อกำหนด)

การจัดประเภทของสิ่งบริการนิรภัยสำหรับสถานพยาบาล

(ข้อ 710.556.5.2)

ตารางที่ ก.1 การจัดประเภทของสิ่งบริการนิรภัยสำหรับสถานพยาบาล

(ดูข้อ 556.1 ตาม IEC 60364-5-55:2001 ด้วย)

ประเภท 0

(ไม่สะดุด)

มีการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติไม่สะดุด

 

ประเภท 0.15

(สะดุดสั้นมาก)

มีการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน 0.15 วินาที

 

ประเภท 0.5

(สะดุดสั้น)

มีการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน 0.5 วินาที

 

ประเภท 15

(สะดุดปานกลาง)

มีการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน 15 วินาที

 

ประเภท > 15

(สะดุดนาน)

มีการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติเกิน 15 วินาที

 

หมายเหตุ 1      โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการจ่ายไฟฟ้ากำลังไม่สะดุด (no-break power supply) สำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ แต่บริภัณฑ์ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์บางตัวอาจกำหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าเช่นนี้

หมายเหตุ 2      สิ่งบริการนิรภัยซึ่งจัดไว้สำหรับสถานพยาบาลต่างประเภทกัน สมควรเป็นไปตามการจัดประเภทซึ่งให้ความมั่นคงสุดของการจ่ายไฟฟ้า ดูภาคผนวก ข. ซึ่งเป็นแนวทางการจัดประเภทเข้าร่วมกันของสิ่งบริการนิรภัยกับสถานพยาบาล

 

ภาคผนวก ข.

(ข้อแนะนำ)

ตัวอย่างสำหรับกำหนดหมายเลขกลุ่มและการจัดประเภทสำหรับสิ่งบริการนิรภัยของสถานพยาบาล

(ข้อ 710.30 และภาคผนวก ก.)

รายการเชิงบทนิยามของสถานพยาบาลแสดงกลุ่มกำหนดปฏิบัติไม่ได้จริง ด้วยการใช้สถานที่พยาบาล (ห้อง)อาจจะแตกต่างระหว่างประเทศต่าง ๆ และแม้ในประเทศหนึ่ง รายการที่แนบมาพร้อมกับตัวอย่างให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้น

ตารางที่ ข.1 รายการตัวอย่าง

สถานพยาบาล

กลุ่ม

ประเภท

0

1

2

t 0.5

วินาที

0.5 < t 15

วินาที

1. ห้องนวด (massage room)

x

x

 

 

x

2. ห้องนอนพักผู้ป่วย (bedroom)

 

x

 

 

 

3. ห้องคลอด (delivery room)

 

x

 

X

x

4. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiography room, ECG)

    ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography room, EEG)

    ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้ามดลูก (electrohysterography room, EHG)

 

x

 

 

x

5. ห้องส่องกล้อง (endoscopic room)

 

x

 

 

x

6. ห้องตรวจรักษา (examination or treatment room)

 

x

 

 

x

7. ห้องศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ (urology room)

 

x

 

 

x

8. ห้องรังสีวินิจฉัยและรักษานอกเหนือจาก ข้อ 21.

    (radiological diagnostic and therapy room, other than mentioned under 21)

 

 

 

 

 

9. ห้องธาราบำบัด (hydrotherapy room)

 

x

 

 

x

10. ห้องกายภาพบำบัด (physiotherapy room)

 

x

 

 

x

11. ห้องดมยาสลบ (วิสัญญี) (anaesthetic room)

 

 

x

X

x

12. ห้องผ่าตัด (operating theatre)

 

 

x

X

x

13. ห้องเตรียมผ่าตัด (operating preparation room)

 

x

x

X

x

14. ห้องเฝือก (operating plaster room)

 

x

x

X

x

15. ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด (operating recovery room)

 

x

x

X

x

16. ห้องสวนเส้นเลือดหัวใจ (heart catheterization room)

 

 

x

X

x

17. ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก (intensive care room)

 

 

x

X

x

18. ห้องฉีดสีเส้นเลือด (angiographic examination room)

 

 

x

X

x

19. ห้องล้างไต (haemodialysis room)

 

x

 

 

x

20. ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) (magnetic resonance imaging (MRI) room)

 

x

 

 

x

21. ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (nuclear medicine room)

 

x

 

 

 

22. ห้องทารกเกิดก่อนกำหนด (premature baby room)

 

 

x

X

x

โคมไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์เพื่อช่วยชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับไฟฟ้ากำลังภายใน 0.5 วินาที หรือ น้อยกว่า

ไม่ถือว่าเป็นห้องผ่าตัด

 

คำอธิบายถ้อยคำตามรายการในตารางที่ ข.1

1.  ห้องนวด

2. หอผู้ป่วยทั่วไป (ห้องนอนพักผู้ป่วย)

ห้องหรือกลุ่มห้องซึ่งภายในใช้ทางการแพทย์โดยการปรับสภาพให้เหมาะกับผู้ป่วยตามช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถานประกอบการแพทย์อย่างอื่น

3. ห้องคลอด

ห้องซึ่งภายในเป็นที่เด็กเกิด

4. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้ามดลูก

5. ห้องส่องกล้อง

ห้องซึ่งมีเจตนาเพื่อใช้งานตรวจสอบอวัยวะผ่านท่อธรรมชาติ (natural orifices) หรือท่อเทียมโดยวิธีส่องกล้องตัวอย่างวิธีส่องกล้อง ได้แก่ วิธีส่องกล้องตรวจหลอดลม (bronchoscopic) วิธีส่องกล้องตรวจกล่องเสียง (laryngoscopic) วิธีส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopic) วิธีส่องกล้องตรวจกระเพาะ (gastroscopic) และวิธีที่คล้ายกัน ถ้าจำเป็นก็ทำภายใต้อาการสลบ

6. ห้องตรวจรักษา

7. ห้องศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ (ไม่เป็นห้องผ่าตัด)

ห้องซึ่งภายในมีลำดับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยหรือการบำบัดรักษาด้านทางเดินปัสสาวะ (urogenital tract) โดยการใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ เช่น บริภัณฑ์รังสีเอ็ก บริภัณฑ์ส่องกล้องและบริภัณฑ์ผ่าตัดความถี่สูง เป็นต้น

8. ห้องรังสีวินิจฉัย

ห้องซึ่งมีเจตนาเพื่อการใช้รังสีไอออนสำหรับแสดงโครงสร้างภายในร่างกายโดยการถ่ายภาพรังสี (radiography) การดูภาพรังสีบนจอ (fluoroscopy) หรือโดยการใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสี (radio-active isotope) หรือเพื่อการรักษาอื่น

ห้องรักษา

ห้องซึ่งมีเจตนาเพื่อการใช้การแพร่รังสีไอออนเพื่อให้ได้ผลรักษาโรคได้ (therapeutic effect)

9. ห้องธาราบำบัด

ห้องซึ่งภายในผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยวิธีธาราบำบัด เช่น การบำบัดรักษาด้วยน้ำ (therapeutic treatment with water) น้ำเกลือ โคลน เลน ดินเหนียว ไอน้ำ ทราย น้ำผสมแก๊ส น้ำเกลือผสมแก๊ส การบำบัดด้วยกลิ่น การบำบัดไฟฟ้าในน้ำ (มีหรือไม่มีสิ่งเติม) การนวดอุณหบำบัดและอุณหบำบัดในน้ำ (มีหรือไม่มีสิ่งเติม) เป็นต้น สระว่ายน้ำสำหรับการใช้ทั่วไปและห้องน้ำธรรมดา ไม่ถือว่าเป็นห้องธาราบำบัด

10. ห้องกายภาพบำบัด

ห้องซึ่งภายในผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด

11. ห้องดมยาสลบ

ห้องซึ่งภายในใช้งานทางการแพทย์ทั่วไปในการวางยาสลบ

หมายเหตุ ห้องดมยาสลบประกอบด้วย เช่น ห้องผ่าตัดจริง ห้องเตรียมการผ่าตัด ห้องเฝือก และห้องรักษา เป็นต้น

12. ห้องผ่าตัด

ห้องซึ่งภายในปฏิบัติงานผ่าตัด

13. ห้องเตรียมผ่าตัด

ห้องซึ่งภายในผู้ป่วยถูกเตรียมสำหรับผ่าตัด เช่น การวางยาสลบ เป็นต้น

14. ห้องเฝือก

ห้องซึ่งภายในใช้ทำเฝือกหรือแต่งแผลที่คล้ายกันขณะที่ทำให้ชา

หมายเหตุ ห้องเฝือกอยู่ในกลุ่มห้องผ่าตัดและโดยปกติพื้นที่ต่อถึงห้องผ่าตัด

15. ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด

ห้องซึ่งภายในผู้ป่วยอยู่ภายใต้การดูแลพักฟื้นจากผลกระทบของการดมยาสลบ

หมายเหตุ ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดโดยปกติอยู่ชิดกลุ่มห้องผ่าตัดและไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนของกลุ่มห้องผ่าตัด

16. ห้องสวนเส้นเลือดหัวใจ

ห้องซึ่งมีเจตนาเพื่อการตรวจสอบหรือการรักษาหัวใจโดยการใช้หลอดสวน ตัวอย่างการบำบัด คือ ลำดับขั้นตอนการวัดศักย์การทำงานของพลังไหลเวียนเลือดของหัวใจ การดูดตัวอย่างเลือด การฉัดสารทียบเคียงหรือการใช้ยากระตุ้น เป็นต้น

17. ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก

ห้องซึ่งภายในมีผู้ป่วยนอนเตียงถูกเฝ้าสังเกตไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดโดยบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์ อาจกระตุ้นการทำงานของร่างกาย (ถ้ากำหนด)

18. ห้องฉีดสีเส้นเลือด

ห้องซึ่งมีเจตนาเพื่อแสดงหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ มีตัวกลางเทียบเคียง

19. ห้องฟอกไต

ห้องซึ่งภายในสถานประกอบการแพทย์มีเจตนาเพื่อต่อผู้ป่วยถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้าแพทย์เพื่อถอนพิษออกจากเลือดของผู้ป่วย

20. ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ห้องภาพกำธรแม่เหล็ก, ห้องเอ็มอาร์ไอ)

21. ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์

22. ห้องทารกเกิดก่อนกำหนด

____________________

 
กฎหมาย

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013   11:55:22
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 18/10/2016   08:01:45
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ วันที่ 25/09/2016   19:01:11
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 24/08/2016   23:30:11
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 24/08/2016   22:45:24
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 24/08/2016   22:20:08
ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร วันที่ 20/07/2016   14:18:09
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 20/07/2016   13:54:05
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:39:31
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:38:13
ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 14/06/2016   07:11:27
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วันที่ 13/06/2016   09:58:40
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 04/06/2016   21:50:13
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 04/06/2016   21:53:38
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 04/06/2016   22:11:43
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ 04/06/2016   22:42:38
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 16/05/2016   20:20:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน วันที่ 11/03/2016   21:41:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 11/03/2016   20:28:40
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 11/03/2016   19:12:03
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10/03/2016   23:01:37
กฎกระทรวง การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   22:36:30
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   19:49:12
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า วันที่ 10/03/2016   15:45:30
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 10/03/2016   01:54:44
หหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 09/03/2016   11:33:13
TIS 2690-2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 28/02/2016   22:06:28
มอก.2690.2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 11/12/2015   15:27:41
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 28/08/2015   08:32:08
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 23/05/2015   05:33:59
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   12:13:26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   08:56:34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 07/02/2015   23:49:56
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 07/02/2015   23:47:50
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 07/02/2015   18:07:14
ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 07/02/2015   17:09:45
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/03/2016   19:41:20
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 19/06/2014   14:28:22
มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555 ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ วันที่ 15/06/2014   17:01:12
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 17/05/2014   19:01:42
มอก.50001 ระบบการจัดการพลังงาน วันที่ 10/05/2014   21:17:29
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 10/05/2014   16:00:13
มอก 19011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ วันที่ 01/05/2014   22:21:16
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 06/12/2013   06:49:22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป วันที่ 05/07/2013   18:21:24 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 16/06/2013   22:42:35 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ 16/06/2013   22:41:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:58:03 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:39:42 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:38:15 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:37:12 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:56:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:34:31 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:33:06 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 24/05/2013   14:52:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:38:03 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:37:45 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:37:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:37:02 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:36:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:36:24 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:35:12 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:34:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:34:33 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:34:14 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:33:53 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท พ. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:33:31 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:33:11 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท พ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:32:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท พ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:32:25 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ วันที่ 24/05/2013   09:32:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ วันที่ 24/05/2013   09:31:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ วันที่ 24/05/2013   09:31:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ วันที่ 24/05/2013   09:31:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ วันที่ 24/05/2013   09:30:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:30:22 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:29:59 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท ย. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:29:38 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:28:34 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:27:37 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ วันที่ 02/04/2013   01:54:17 article
กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 31/03/2013   09:43:50 article
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 29/03/2013   09:49:27 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1867-2552 วันที่ 02/04/2013   01:41:23
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1922-2551 วันที่ 08/03/2013   06:48:55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 08/03/2013   00:12:03 article
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 03/03/2013   11:43:06
พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 03/03/2013   11:38:17
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 10/02/2013   22:08:27 article
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/02/2013   22:07:39 article
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 28/06/2017   23:27:48 article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 12/01/2017   06:38:51 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/09/2013   09:22:50 article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 22/01/2013   22:57:23 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 22/01/2013   22:57:41 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22/01/2013   22:57:58 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน วันที่ 22/01/2013   22:58:28 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง วันที่ 12/01/2013   18:10:13 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 12/01/2013   11:47:01 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:15 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:07 article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 23/12/2012   16:19:41 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ข้อกำหนดป้ายเป็นอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:38:27 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:36:44 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร วันที่ 17/10/2015   13:23:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต วันที่ 22/12/2012   22:04:45 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   23:45:04 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   12:26:52 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 23/12/2012   07:28:39 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 02/02/2013   16:00:17 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 16/12/2012   17:33:11 article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 08/12/2012   14:43:42 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 05/12/2012   10:55:02 article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วันที่ 11/12/2012   20:28:56 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 29/11/2012   02:25:21 article
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18/11/2012   12:39:42 article
แนวปฏิบัติการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 18/11/2012   12:10:24 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 17/11/2012   20:35:11 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 17/11/2012   10:52:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 17/11/2012   10:38:15 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 16/11/2012   10:49:11 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 16/11/2012   10:14:58 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   11:55:56 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   11:55:26 article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   11:56:29 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร วันที่ 12/01/2013   11:57:16 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 12/01/2013   11:57:56 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 12/01/2013   11:58:46 article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:34 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:57 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 24/06/2014   06:46:48 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 12/01/2013   12:00:59 article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 12/01/2013   12:01:22 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:01:47 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี วันที่ 13/01/2013   18:36:04 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 12/01/2013   12:02:31 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:02:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:03:20 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี วันที่ 12/01/2013   12:03:38 article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:03:58 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน วันที่ 12/01/2013   12:04:22 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 12/01/2013   12:04:45 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:06 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:36 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:05:54 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   12:06:16 article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 12/01/2013   12:06:39 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 12/01/2013   12:07:15 article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 วันที่ 24/06/2014   06:28:16 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 25/06/2014   05:48:59 article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ 11/12/2012   20:46:56 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วันที่ 11/12/2012   20:46:31 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 11/12/2012   20:46:12 article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร วันที่ 11/12/2012   20:44:57 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 22/01/2013   23:03:33 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:44:10 article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:43:32 article
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 วันที่ 11/12/2012   20:42:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 วันที่ 22/08/2016   07:17:53 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 วันที่ 11/12/2012   20:42:03 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด วันที่ 11/12/2012   20:41:46 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 18/12/2012   23:31:11 article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 22/01/2013   23:05:04 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/12/2012   20:40:34 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) วันที่ 11/12/2012   20:40:17 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 11/12/2012   20:39:56 article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 22/01/2013   23:02:45 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:39:15 article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 22/01/2013   23:05:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 วันที่ 21/12/2013   18:21:23 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 วันที่ 02/02/2013   15:48:13 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 16/12/2012   17:31:55 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 13/01/2013   18:35:07 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 วันที่ 11/12/2012   20:36:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 วันที่ 22/01/2013   23:07:02 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:36:08 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:51 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:35 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 วันที่ 27/09/2016   09:38:56 article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 22/01/2013   22:59:48 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th