ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ 19/06/2014   14:28:22

กฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

พ.ศ. ๒๕๕๖

-----------------------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“น้ำมัน” หมายความว่า น้ำมันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายความว่า การทดสอบ การตรวจสอบ การตรวจวัดสภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบ และการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของการติดตั้งรายการต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ดังต่อไปนี้

(๑) ถังน้ำมัน ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน และอุปกรณ์

(๒) ระบบท่อน้ำมัน ระบบการขนส่งน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการขนส่งน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

(๓) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

(๔) การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับ (๑) (๒) และ (๓)

“ผู้ทดสอบและตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ดำเนินกิจการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ และออกเอกสารรับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

“หัวหน้าวิศวกรทดสอบ” หมายความว่า หัวหน้าวิศวกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ทดสอบและตรวจสอบให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบและตรวจสอบ แล้วรายงานผล

ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบเพื่อออกเอกสารรับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

“วิศวกรทดสอบ” หมายความว่า วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ

“การตรวจสอบตามวาระ” หมายความว่า การตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุน้ำมัน ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ทุกหนึ่งปี

“สถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน” หมายความว่า สถานีบริการน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน คลังน้ำมัน และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวด ๑

บททั่วไป

-----------------------

ข้อ ๓ การทดสอบและตรวจสอบต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ ตามระดับและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๔ ผู้ทดสอบและตรวจสอบแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑ สามารถดำเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ำมันรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร ดังต่อไปนี้

(ก) ภาชนะบรรจุน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ได้แก่ ถังน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน ถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก และอุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน้ำมันในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

(ข) ระบบท่อน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

(ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

(๒) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒ สามารถดำเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ำมันรวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ดังต่อไปนี้

(ก) ภาชนะบรรจุน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ได้แก่ ถังน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวตั้ง ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน ถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก และอุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน้ำมันในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

(ข) ระบบท่อน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

(ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

(๓) ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓ สามารถดำเนินการทดสอบและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ทุกประเภทในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้

(ก) ภาชนะบรรจุน้ำมัน และอุปกรณ์

(ข) ระบบท่อน้ำมัน ระบบการขนส่งน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการขนส่งน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

(ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

หมวด ๒

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ

-----------------------

ข้อ ๕ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยรังสี (radiographic inspection)

(ข) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic inspection)

(ค) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (magnetic particle inspection)

(ง) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยกล่องสุญญากาศ (vacuum box)

(จ) ชุดตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึม (liquid penetrant inspection)

(๒) เครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุน้ำมันและระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) เครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ำมัน (tank flaw scan)

(ข) เครื่องตรวจวัดความหนาของถังเก็บน้ำมัน (ultrasonic thickness measurement)

(ค) เครื่องตรวจวัดความแข็งของถังเก็บน้ำมัน (hardness tester)

(ง) เครื่องตรวจวัดความลึก (depth gauge)

(จ) เครื่องมือตรวจสอบความดิ่งของผนังถัง (plumbness)

(ฉ) เครื่องมือตรวจสอบการทรุดตัว (surveyor’s level)

(ช) เทปวัดระยะชนิดเหล็ก (steel tape)

(๓) เครื่องมือทดสอบสภาวะภายใต้ความดันของภาชนะบรรจุน้ำมัน และระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) เครื่องสูบอัดอากาศ (air compressor)

(ข) เครื่องสูบอัดน้ำ (pressure water pump)

(ค) มาตรวัดความดันมาตรฐาน (standard pressure gauge)

(ง) อุปกรณ์ปรับความดัน (pressure regulator)

(จ) เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์นิรภัย (safety relief valve tester)

(๔) เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(ก) เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า (volt meter)

(ข) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า (amp meter)

(ค) เครื่องมือวัดความต้านทานของหลักสายดิน (ground tester)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องมีเอกสารแสดงการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตลอดอายุหนังสือรับรองของผู้ทดสอบและตรวจสอบ และมีคู่มือการทำงาน รวมทั้งมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อให้การทดสอบและตรวจสอบเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ

หมวด ๓

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ

และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ

-----------------------

ข้อ ๖ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าสามล้านบาท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) ต้องจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่าสองล้านบาท

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบ อันทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแก่มนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจำให้แก่ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ (๑) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(ข) วิศวกรทดสอบ

๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๑) (ก) ๑) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๑) (ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) จำนวนอย่างน้อยหนึ่งชุด

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกำหนดเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันหรือระบบไฟฟ้า จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) ๒) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได้

ข้อ ๗ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) ต้องจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่าสามล้านบาท

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบ อันทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแก่มนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจำให้แก่ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ (๒) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน

(ข) วิศวกรทดสอบ

๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๒) (ก) ๑) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน

๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๒) (ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(ค) ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ (๑) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๔ สาขาวิชา หรือในกรณีที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน

(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ ทุกประเภท จำนวนอย่างน้อยหนึ่งชุด

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกำหนดเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันหรือระบบไฟฟ้า จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) ๒) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได้

ข้อ ๘ ผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) ต้องจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยมีอายุตลอดเวลาที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทดสอบและตรวจสอบในวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งคน รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท

(๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบ อันทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ หรือเกิดอันตรายแก่มนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(๔) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

(๕) มีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเป็นประจำให้แก่ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) หัวหน้าวิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ (๓) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน

(ข) วิศวกรทดสอบ

๑) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๓) (ก) ๑) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

๒) วิศวกรทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ (๓) (ก) ๒) และ ๓) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(ค) ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ (๒) (ก) ๑) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(ง) ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ (๒) (ก) ๒) และ (ข) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งแต่ละคนผ่านการฝึกอบรมทั้ง ๔ สาขาวิชา หรือในกรณีที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน

(จ) ผู้ชำนาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๖) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ ทุกประเภท จำนวนอย่างน้อยสองชุดเว้นแต่เครื่องมือตรวจสอบสภาพพื้นถังเก็บน้ำมัน (tank flaw scan) มีจำนวนอย่างน้อยหนึ่งชุด

(๗) มีเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบ โดยจะกำหนดเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ทดสอบและตรวจสอบไม่ประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบที่ตั้ง ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันหรือระบบไฟฟ้า จะไม่มีวิศวกรทดสอบตาม (๕) (ข) ๒) หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็ได้

ข้อ ๙ หัวหน้าวิศวกรทดสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑

(ก) เป็นวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ำมัน หรือภาชนะรับความดัน ระบบท่อและอุปกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๒) ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ค) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม

(ง) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(จ) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ฉ) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงานในการทดสอบและตรวจสอบซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

(๒) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒

(ก) เป็นวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ำมัน หรือภาชนะรับความดัน ระบบท่อและอุปกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๒) ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ค) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

(๓) หัวหน้าวิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓

(ก) เป็นวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี หรือระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑) เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ำมัน หรือภาชนะรับความดัน ระบบท่อและอุปกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

๒) เป็นผู้ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าควบคุมการทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่วิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

๓) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือในกรณีที่เป็นวิศวกรทดสอบตามประกาศดังกล่าว จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

๔) เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือในกรณีที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามประกาศดังกล่าว จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(ค) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

ข้อ ๑๐ วิศวกรทดสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๑

(ก) เป็นวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังต่อไปนี้

๑) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๒) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๓) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

(๒) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒

(ก) เป็นวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังต่อไปนี้

๑) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๒) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๓) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

(๓) วิศวกรทดสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓

(ก) เป็นวิศวกร ระดับหนึ่งระดับใดในสาขาหนึ่งสาขาใด ดังต่อไปนี้

๑) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๒) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๓) ระดับไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

ข้อ ๑๑ ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิมของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๒

(ก) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection (JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดใน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ำกว่าระดับสอง

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

(๒) ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิมของผู้ทดสอบและตรวจสอบระดับที่ ๓

(ก) ผ่านการฝึกอบรมในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

๑) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection (JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดใน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ำกว่าระดับสาม

๒) ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรของ The American Society for Nondestructive Testing (ASNT) หรือ American Welding Society (AWS) หรือ Welding Institute Society (WIT) หรือ The Japanese Society for Non-Destructive Inspection (JSNDI) หรือ The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) หรือ International Institute of Welding (IIW) หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดใน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และการทดสอบด้วยสารแทรกซึม หรือในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดไม่ต่ำกว่าระดับสอง

(ข) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

ข้อ ๑๒ ผู้ชำนาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน API-653 จาก American Petroleum Institute หรือมาตรฐาน EEMUA 159 จาก The Engineering Equipment and Materials Users’ Association หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)

หมวด ๔

หนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ

และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ

-----------------------

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม หรือผู้ชำนาญการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน ให้ยื่นคำขอหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๑๔ เมื่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดไว้เป็นหลักฐาน

ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ เครื่องมือของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานว่ามีสภาพการใช้งานได้ดี

ข้อ ๑๕ หนังสือรับรองที่ออกให้ตามข้อ ๑๔ ให้มีอายุสามปี

ข้อ ๑๖ ผู้รับหนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองภายในหกสิบวันก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองแล้วให้ปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบต่อไปได้โดยถือว่าเป็นผู้รับหนังสือรับรองจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๑๗ ผู้รับหนังสือรับรองต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบและตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรงตามข้อกำหนดของเครื่องมือ เว้นแต่มาตรวัดความดันมาตรฐาน (standard pressure gauge) ให้ทำการสอบเทียบตามมาตรฐานทุกหกเดือน ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องมีเอกสารกำกับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบ และต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบภายในเวลาอันสมควร

(๒) มีเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ ตลอดอายุหนังสือรับรองของผู้ทดสอบและตรวจสอบ และทุกปีต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให้ตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าวว่ามีสภาพการใช้งานได้ดี

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๗ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองที่ออกให้

ผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจะขอหนังสือรับรองอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น

หมวด ๕

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบ

-----------------------

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตลอดจนข้อปฏิบัติในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเฉพาะเรื่อง และตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

ข้อ ๒๐ ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเองโดยไม่จัดจ้างผู้อื่นรับจ้างเหมาช่วงดำเนินการแทน และต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเป็นผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง หรือผู้ผลิตสิ่งที่จะทำการทดสอบและตรวจสอบ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง หรือผู้ผลิตสิ่งที่จะทำการทดสอบและตรวจสอบ

ข้อ ๒๑ ผู้ทดสอบและตรวจสอบของผู้ประกอบกิจการควบคุมจะดำเนินการทดสอบและตรวจสอบของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ทดสอบและตรวจสอบของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จะดำเนินการทดสอบและตรวจสอบของตนเองได้เฉพาะการทดสอบและตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปีและการตรวจสอบตามวาระเท่านั้น

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ

ข้อ ๒๓ ในการทดสอบและตรวจสอบแต่ละครั้ง ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องจัดให้มีหัวหน้าวิศวกรทดสอบหรือวิศวกรทดสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าวิศวกรทดสอบ ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒๔ เมื่อทำการทดสอบและตรวจสอบเสร็จ ให้ประทับ ผนึก หรือปิดเครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบไว้ที่สิ่งที่ได้ทำการทดสอบและตรวจสอบ และเมื่อผู้ทดสอบและตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลและรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบเสร็จสิ้น

บทเฉพาะกาล

-----------------------

ข้อ ๒๕ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบหรือมีแต่ไม่เพียงพอ การทดสอบและตรวจสอบให้ดำเนินการโดยผู้ประกอบกิจการควบคุมโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

                                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                                                    พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

                                                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

หมายเหตุ :-      เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ (๔) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจำหน่าย การแบ่งบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมอื่นใดหรือกำหนดการอื่นใดอันจำเป็น ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบน้ำมันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สมควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน ตลอดจนการจัดให้มีและการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 
กฎหมาย

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013   11:55:22
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 18/10/2016   08:01:45
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ วันที่ 25/09/2016   19:01:11
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 24/08/2016   23:30:11
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 24/08/2016   22:45:24
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 24/08/2016   22:20:08
ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร วันที่ 20/07/2016   14:18:09
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 20/07/2016   13:54:05
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:39:31
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:38:13
ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 14/06/2016   07:11:27
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วันที่ 13/06/2016   09:58:40
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 04/06/2016   21:50:13
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 04/06/2016   21:53:38
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 04/06/2016   22:11:43
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ 04/06/2016   22:42:38
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 16/05/2016   20:20:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน วันที่ 11/03/2016   21:41:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 11/03/2016   20:28:40
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 11/03/2016   19:12:03
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10/03/2016   23:01:37
กฎกระทรวง การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   22:36:30
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   19:49:12
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า วันที่ 10/03/2016   15:45:30
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 10/03/2016   01:54:44
หหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 09/03/2016   11:33:13
TIS 2690-2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 28/02/2016   22:06:28
มอก.2690.2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 11/12/2015   15:27:41
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 28/08/2015   08:32:08
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 23/05/2015   05:33:59
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   12:13:26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   08:56:34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 07/02/2015   23:49:56
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 07/02/2015   23:47:50
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 07/02/2015   18:07:14
ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 07/02/2015   17:09:45
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/03/2016   19:41:20
มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555 ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ วันที่ 15/06/2014   17:01:12
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 17/05/2014   19:01:42
มอก.50001 ระบบการจัดการพลังงาน วันที่ 10/05/2014   21:17:29
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 10/05/2014   16:00:13
มอก 19011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ วันที่ 01/05/2014   22:21:16
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 06/12/2013   06:49:22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป วันที่ 05/07/2013   18:21:24 article
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล วันที่ 04/07/2013   18:03:20 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 16/06/2013   22:42:35 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ 16/06/2013   22:41:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:58:03 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:39:42 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:38:15 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:37:12 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:56:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:34:31 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:33:06 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 24/05/2013   14:52:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:38:03 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:37:45 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:37:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:37:02 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:36:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:36:24 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:35:12 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:34:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:34:33 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:34:14 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:33:53 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท พ. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:33:31 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:33:11 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท พ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:32:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท พ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:32:25 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ วันที่ 24/05/2013   09:32:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ วันที่ 24/05/2013   09:31:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ วันที่ 24/05/2013   09:31:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ วันที่ 24/05/2013   09:31:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ วันที่ 24/05/2013   09:30:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:30:22 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:29:59 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท ย. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:29:38 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:28:34 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:27:37 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ วันที่ 02/04/2013   01:54:17 article
กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 31/03/2013   09:43:50 article
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 29/03/2013   09:49:27 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1867-2552 วันที่ 02/04/2013   01:41:23
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1922-2551 วันที่ 08/03/2013   06:48:55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 08/03/2013   00:12:03 article
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 03/03/2013   11:43:06
พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 03/03/2013   11:38:17
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 10/02/2013   22:08:27 article
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/02/2013   22:07:39 article
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 28/06/2017   23:27:48 article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 12/01/2017   06:38:51 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/09/2013   09:22:50 article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 22/01/2013   22:57:23 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 22/01/2013   22:57:41 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22/01/2013   22:57:58 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน วันที่ 22/01/2013   22:58:28 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง วันที่ 12/01/2013   18:10:13 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 12/01/2013   11:47:01 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:15 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:07 article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 23/12/2012   16:19:41 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ข้อกำหนดป้ายเป็นอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:38:27 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:36:44 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร วันที่ 17/10/2015   13:23:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต วันที่ 22/12/2012   22:04:45 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   23:45:04 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   12:26:52 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 23/12/2012   07:28:39 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 02/02/2013   16:00:17 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 16/12/2012   17:33:11 article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 08/12/2012   14:43:42 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 05/12/2012   10:55:02 article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วันที่ 11/12/2012   20:28:56 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 29/11/2012   02:25:21 article
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18/11/2012   12:39:42 article
แนวปฏิบัติการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 18/11/2012   12:10:24 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 17/11/2012   20:35:11 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 17/11/2012   10:52:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 17/11/2012   10:38:15 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 16/11/2012   10:49:11 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 16/11/2012   10:14:58 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   11:55:56 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   11:55:26 article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   11:56:29 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร วันที่ 12/01/2013   11:57:16 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 12/01/2013   11:57:56 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 12/01/2013   11:58:46 article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:34 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:57 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 24/06/2014   06:46:48 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 12/01/2013   12:00:59 article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 12/01/2013   12:01:22 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:01:47 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี วันที่ 13/01/2013   18:36:04 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 12/01/2013   12:02:31 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:02:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:03:20 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี วันที่ 12/01/2013   12:03:38 article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:03:58 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน วันที่ 12/01/2013   12:04:22 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 12/01/2013   12:04:45 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:06 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:36 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:05:54 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   12:06:16 article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 12/01/2013   12:06:39 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 12/01/2013   12:07:15 article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 วันที่ 24/06/2014   06:28:16 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 25/06/2014   05:48:59 article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ 11/12/2012   20:46:56 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วันที่ 11/12/2012   20:46:31 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 11/12/2012   20:46:12 article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร วันที่ 11/12/2012   20:44:57 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 22/01/2013   23:03:33 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:44:10 article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:43:32 article
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 วันที่ 11/12/2012   20:42:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 วันที่ 22/08/2016   07:17:53 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 วันที่ 11/12/2012   20:42:03 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด วันที่ 11/12/2012   20:41:46 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 18/12/2012   23:31:11 article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 22/01/2013   23:05:04 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/12/2012   20:40:34 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) วันที่ 11/12/2012   20:40:17 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 11/12/2012   20:39:56 article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 22/01/2013   23:02:45 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:39:15 article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 22/01/2013   23:05:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 วันที่ 21/12/2013   18:21:23 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 วันที่ 02/02/2013   15:48:13 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 16/12/2012   17:31:55 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 13/01/2013   18:35:07 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 วันที่ 11/12/2012   20:36:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 วันที่ 22/01/2013   23:07:02 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:36:08 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:51 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:35 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 วันที่ 27/09/2016   09:38:56 article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 22/01/2013   22:59:48 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th